הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
תקרות ומדרגות מס הכנסה לשנת 2014
לא יאומן: הנה עוברת לה עוד שנה. בפתחה של שנה אזרחית חדשה מתעדכנות תקרות ומדרגות מס ההכנסה. מצורפות בזאת התקרות ומדרגות המס המעודכנות. במשיחת צבע ירוק ובגופן שונה בחרנו להאיר ולהעיר במקומות שבהם חשוב להדגיש. שתהיה לכולנו שנה אזרחית טובה.
הדפס מאמר

התחדשו!
תקרות ומדרגות מס הכנסה לשנת 2014:

 
 תקרות ומדרגות מס הכנסה לשנת 2014לא יאומן: הנה עוברת לה עוד שנה. בפתחה של שנה אזרחית חדשה מתעדכנות תקרות ומדרגות מס ההכנסה. מצורפות בזאת התקרות ומדרגות המס המעודכנות. במשיחת צבע ירוק ובגופן שונה בחרנו להאיר ולהעיר במקומות שבהם חשוב להדגיש.
שתהיה לכולנו שנה אזרחית טובה.
 
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2014:

מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2014.

הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א – 1961 (להלן:"הפקודה") בשיעור עליית המדד (1.91%). אלא אם נאמר אחרת.
 
א. חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014) התשע"ג – 2013
 
בסדר החוקים מספר 2405 מיום 5/08/2013 פורסם החוק הנ"ל ובו תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") (תיקון מס' 197):

 1. תיקון סעיף 121
  שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה שונו בחוק הנ"ל. השינוי בוטל במסגרת תיקון 199 לפקודה כך ששיעורי המס לא שונו לעומת השיעורים בשנת המס 2013.
 
                להלן שיעורי המס לשנת 2014:
 
הכנסה חודשית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס
עד 5,280 10% עד 63,360 10%
מ- 5,281 עד 9,010 14% מ- 63,361 עד 108,180 14%
מ- 9,011 עד 14,000 21% מ- 108,121 עד 168,000 21%
מ- 14,001 עד 20,000 31% מ- 168,001 עד 240,000 31%
מ- 20,001 עד 41,830 34% מ- 240,001 עד 501,960 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
 
מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית – ב- ש"ח
 
הכנסה חודשית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס
עד 20,000 31% עד 240,000 31%
מ- 20,000 עד 41,830 34% מ- 240,001 עד 501,960 34%
מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף 48%
 
מס נוסף על הכנסות גבוהות
על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 811,560 ש"ח (67,630 ש"ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 2%. "הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.


ביאור: מי שהכנסתו ברוטו גבוהה מ- 67,630 ₪ והכנסה המצטברת השנתית עולה על  811,560 ₪ יחויב במס נוסף, של 2% רק על החלק העובר סכום זה. כלומר: אם הרוויח 900,000 ₪, 2% נוספים ישולמו על הסכום של 88,440 ₪. בסך הכול 1,768 ₪ מס נוסף.

 1. תיקון סעיף 120ב
  על אף הוראות הסעיף, ב- 1/1/204 לא יתואמו, תקרות הכנסה וסכום נקודת זיכוי.
  ב- 1/1/2015 יתואמו, לפי הוראות הסעיף, תקרות ההכנסה וסכום נקודת הזיכוי כפי שהיו ביום 1/1/2014 לפי שיעור עליית המדד בשנת המס 2014.
 1. תיקון סעיף 124ב
  שיעור המס על הכנסות מהימורים, מהגרלות או מפרסים הועלה ל= 30%.
 1. תקון סעיף 126(א)
  שיעור המס על הכנסתו החייבת של חבר בני-אדם (מס חברות) הועלה ל- 26.5%.
 1. נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי
  בשנת 2014 לא חלו שינויים בנקודות הזיכוי ליחיד שסיים לימודי תואר אקדמי.
 
החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים:
 
(א) מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

(ב) מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2015 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

(ג) בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות.
 
(ד) מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
 
(ה) מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

לתשומת לבכם בשנת 2014 לא חל שינוי בטופס 119 למסיימי לימודים. טופס 119 לשנת 2015 יותאם לשינויים בבוא הזמן.


ב. שינויים נוספים במערך הניכויים החל מ- 1.1.204
 
 1. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה – 1985
  שיעור הריבית שנקבע בתקנות לשנת המס 2014, לעניין סעיף 3 (ט) לפקודה, בנוגע ליתרות הלוואות, אשר עולות על התקרה הקבועה בתקנות, יהיה 1.31%.

  לא חל כל שינוי לגבי יתרות הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בתקנות. שיעור הריבית שנקבע בתקנות לגבי הלוואות אלו הינו שיעור עליית המדד.
 
2. יישובים על פי סעיף 11 לפקודה

2.1. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

בק"ת 7200 מיום 1.1.2013 פורסמה הארכת תוקף ההטבות ליישובי קו העימות הדרומי לשנתיים נוספות (2013 ו- 2014).
 
2.2. גריעת ישובים ביום 23/2/2014

היישובים הבאים יגרעו מרשימת הישובים בחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודה, ביום 23/2/2014: מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד.
 
משמעות האמור היא שתושבים הישובים הנ"ל לא יהיו זכאים לזיכוי ממס עפ"י סעיף 11(ב)(3)(ה) לפקודה, החל מיום 23/2/2014. אם עד לאותו תאריך תתוקן החקיקה, תפורסמנה הנחיות נוספות.
 
פרטים מלאים בנושא האמור פורסמו בהנחיה מתאריך 13/5/2013, באתר של רשות המסים. הנחיות מלאות לשנת המס 2014 בנושא יפורסמו בהקדם.
 

2.3. הוראת שעה – שינוי בשיעורי ההנחה
 
בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס 2009 ו- 2010, הופחתו שיעורי ההנחה ליישובים בשנות המס 2014 ו- 2015 כדלהלן:

בסעיף 11
בפסקה (1), 11% במקום 13%
בפסקה (2), 22% במקום 25%
בפסקה (3) –
                        בפסקה משנה (א), 22% במקום 25%
                        בפסקה משנה (ב), 18% במקום 20%
                        בפסקה משנה (ג), 14% במקום 16%
בפסקה משנה (ד) ו- (ה), 11% במקום 13%
 
רשימה מפורטת של היישובים תפורסם בלוח הניכויים לחודש ינואר 2014 אשר יפורסם בקרוב.

3. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ג 2013

במסגרת התקנות הנ"ל, שר האוצר האריך את תוקף תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז – 1986 עד ליום 31/12/2014.


ג. הסכומים המתואמים מינואר 2014 – בש"ח

זיכויים
 1. סכום נקודת הזיכוי (מוקפא בשנת 2014)                                 218      לחודש
  ביאור: סכום נקודת הזיכוי חודשי שנתי 218X12= 2,616 ₪

קופות גמל וקרנות השתלמות
 1. קצבה מזכה                                                                         8,470   לחודש
   
 2. פטור מרבי מקצבה לפי סעיף 9א-43.5% (לשנים 2012-2015)  3,684   לחודש
  ביאור: זהו סכום הפטור המרבי שניתן לקבל בשנת 2014 על הקצבה (פנסיה). לדוגמה:מפנסיה ברוטו בת 10,000 ₪ הזכאית לפטור המרבי יופחתו 3,648 ₪ מאותם 10,000 ₪. על כן: 10,000-3,684=6,316 ₪, שהיא הפנסיה החייבת במס.
   
 3. תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47)                8,700   לחודש
   
 4. הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – למי שיש הכנסת             12,300 לחודש
  עבודה – בניכוי הכנסת העבודה או 8,700 לפי הנמוך.
  הכנסה מזכה לקצבה – סעיף 47(א) (5) (2)                             34,800 לחודש
  הכנסה לעמית עצמאי – סעיף 47(א) (3) ו- (5)                         8,700   לחודש

   
 5. הסכום לפי סעיף 45א(ד) לפקודה                                            169      לחודש
  הסכומים לפי סעיף 45א(ה)                                                      169      לחודש
                                                                                                 17,400 לחודש
 6. משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן
  השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה                                    15,712 לחודש
 7. הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי וחבר קיבוץ)              264,000 לשנה
   
 8. הפקדה מוטבת – 9(16א) ו- 9(16ב)                                                18,480
   
 9. "שכר מינימום"
  לצורך משיכה מקופת גמל בפטור                                        4,300   לחודש

   
 10. ההפרשה לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה
  בשנת המס לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה -                         12,360 לשנה

   
 11. 4 פעמים "השכר הממוצע במשק" לצורך סעיף 3 (ה3)        36,356 לחודש
   
הנחות מהמס ופטורים
 1. החלק הפטור של מענק פרישה ששולם מיום
  1.1.14 ואילך
                                                             12,360 לכל שנת עבודה

  החלק הפטור של מענק כאמור ששולם
  במקרה של מוות                                                       24,720 לכל שנת עבודה


   
 2. הכנסת עיוור ונכה 100%

  סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):
                                עד 184 יום – אין פטור
                                185-364 יום חלק יחסי עד לתקרה של     73,680
                                365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של 614,400
                                כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365

  הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(ב)):
                                עד 184 יום – אין פטור
                                185-364 יום חלק יחסי עד לתקרה של     73,680
                                365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של 73,680
                                כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365

  אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף -התקרה תהיה                                                          262,560  ש"ח

  כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

   
 3. זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים –
  35% מהתרומה אם התרומה עולה על                                      190            לשנה
  הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי                                                   9,304,000  לשנה
  או 30% מההכנסה החייבת – הנמוך ביניהם

   
 4. הוצאות לינה באזור פיתוח – למי שאושר לכך                    1,790           לחודש
   
 5. הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ                       330               ליממה
   
 6. משכורת למומחה חוץ                                                       13,300         לחודש
   
 7. הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים                       330               ליממה
   
 8. משכורת מרבית שמלכ"ר משלם,
  הפטורה ממס שכר                                                           180,117       לשנה

   
 9. הוצאות מותרות בניכוי: כיבודים                     80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל
  במקום העיסוק של הנישום
  מתנות                                                210  לאדם לשנה

   
 10. פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9 (21) לפקודה)
  פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ- 24 החודשים
  האחרונים של עבודתו על:                                                      8,160   לחודש

   
 11. שכר דירה
  שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ"י סעיף 122 לפקודה – אין תקרה.
  פטור על הכנסות משכר דירה למגורים                                  5,080   לחודש

   
 12. הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים
  5% - עד לתקרת ההכנסה החייבת: (כוחות הבטחון)             160,800 לשנה

  הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה
  (סעיף 11), קריית שמונה, אילת, וכן ישובי קו עימות*:               241,320 לשנה?

  הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה
  המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של תוספת הראשונה:    160,800 לשנה

   
 13. הטבות על הכנסה בעת עבודה במשמרות
  תקרת הכנסה                                                                10,710 לחודש
  זיכוי מגיע – 15%                                                          940      לחודש

   
 14. סעיפים 44,45 לפקודה
  תקרת הכנסה של נטול יכולת
  ליחיד                                                                            169,000 לשנה
  לזוג                                                                              270,000 לשנה

   
 15. פדיון מניות באגודה שיתופית                                         317,000
   
 16. תקרת הפטור למלגה אצל חוקר                                     98,000        לשנה
   
 17. פטור מהגשת דיון וחשבון מקוון (לדוח 2013)
  הכנסה ליחיד                                                                 81,330       לשנה
  הכנסה לזוג                                                                   162,650     לשנה
ניכויים
 1. ניכוי מריבית 125ד
  תקרה מוטבת 125ד(א)                                                          62,760       לשנה
  ניכוי למיעוטי הכנסה – 125ד(ב)                                             9,840          לשנה
  ניכוי גיל פרישה ליחיד – 125ד(ג)(1)                                      13,440       לשנה
  ניכוי גיל פרישה לזוג – 125ד(ג)(2)                                        16,560       לשנה
  פטור מרבי של 35% לפי סעיף 125 ה                                    35,574       לשנה

  ביאור: הטבות במס רווח הון - ניכוי מס במקור מהריבית. פורשים רבים אינם מודעים להטבות ויכולת תכנון המס בניהול ההכנסה החודשית. כתבה מומלצת: "החמקן" – ממזערים מיסים
   
 2. הוצאות לינה בארץ
  לינה שעלותה נמוכה מ- 115$                                                מלוא הסכום
  לינה שעלותה גבוהה מ- 115$                                               75% מההוצאה,
  אך לא פחות מ-                                                                     115$
  ולא יותר מ-                                                                           197$=75%X262$

   
 3. הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד

  אם סכום ההוצאה נמוך מ-                                               23,900
  סכום ההוצאה המוכרת מעל                                            2,400
  (או 80% מההוצאה לפי הנמוך)

  אם סכום ההוצאה עולה על                                             23,900
  סכום ההוצאה המוכרת מעל                                            4,800

   
סכומים אחרים:
 1. תשלום "בתקופת הבחירות"                                                       8,800
 1. סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד         7,800
 1. תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס
  במקור משירותים או נכסים                                                        4,920

   
 2. סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח ( לשנת המס 2013)   78,830       לשנה
   
 3. הסכומים הקובעים לעניין פטור מהגשת דין וחשבון לשנת 2013:
  משכורת (תוספת א)                                                            650,000      לשנה
  הכנסה נוספת (תוספת ב)                                                    337,000      לשנה
  הכנסה – קצבת חוץ (תוספת ד)                                           337,000     לשנה
  הכנסה מריבית (תוספת ה)                                                  644,000      לשנה
  הכנסה ממכירה ניירות ערך (תוספת ו)                                 1,857,000   לשנה
  נכסי חוץ (תקנה 3)                                                             1,874,000   לשנה

   
 4. הגרלות והימורים (תקרת הפטור)                                       50,000       להגרלה
   
 5. מתנדב במוסד ציבורי
  כיבוד קל לאירוע                                                               30                לאדם
  נסיעות בתחבורה ציבורית                                                230              לחודש
  הוצאות דלק                                                                    680              לחודש
  שיחות טלפון מביתו/נייד                                                  110              לחודש

   
 6. ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים מ- 1.1.2014
  מחזור עסקי בשנת מס 2012                                         5,300,000
  מחזור של חברה בת בשנת מס 2012                            1,040,000
  מחזור של מוסד ציבורי בשנת מס 2012                         3,300,000

   
 7. ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ- 1.1.204
  מחזור עסקי בשנת מס 2012                                        17,100,000

   
 8. הוצאות נסיעה לחו"ל
  הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב – 1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2013 מסתכם ב- 1.24% סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:

  לינה לפי קבלות – סכום מזערי                                    115 $   ללילה
  סכום מירבי                                                                262 $   ללילה

  הוצאות אחרות: אם נדרשו הוצאות לינה
  לפי קבלות                                                         74 $     ליממה
  אם לא הוגשו קבלות על לינה                              123 $   ליממה

  שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילד
  שטרם מלאו לו 19 שנה                                                  657 $ לחודש
  הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם יצור ההכנסה עד   58 $ ליממה

  רשימת הארצות בהן ניתן להגדיל ב- 25% את סכום הוצאות הלינה:

  אוסטריה                                               יוון
  אוסטרליה                                              יפן
  איטליה                                                  לוקסמבורג
  איסלנד                                                  נורווגיה
  אירלנד                                                  ספרד
  אנגולה                                                  עומאן
  בלגיה                                                    פינלנד
  גרמניה                                                  צרפת
  דובאי                                                    קאטר
  דנמרק                                                   קוריאה
  הולנד                                                    קמרון
  הונג קונג                                               קנדה
  בריטניה                                                שבדיה
  טיוואן                                                    שוויץ

   
 9. שווי השימוש ברכב:

  קבוצת מחיר                                          שווי שימוש לחודש
  1.                                                                2,730
  2.                                                                2,960
  3.                                                                3,810
  4.                                                                4,570
  5.                                                                6,330
  6.                                                                8,200
  7.                                                                10,550

  *אופנוע L3    910    

  *אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס
  הפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי)                        560
  תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש                     506,580

  שווי שימוש ברכב צמוד-המודל הליניארי:
  החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.

  לנוחותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכתובתו:

  http://shaam.gov.il//mm-usecar
   
 10. שווי שימוש ברדיו טלפון נייד                                              105      לחודש
   
 11. עיצום כספי-סעיף 195ב (קנס על אי הגשת דוח מקוון)
  יחיד:                                                                                1,180   לחודש
  מעביד:                                                                             1,760   לחודש

   
 12. קנס אי הגשת דוח
  סעיף 188(א)                 (אי הגשת דוח)                             380 לחודש פיגור
  סעיף 188(א)                 (אי הגשת דוח במועד מאוחר)         750 חיודש פיגור
  סעיף 188(א1)                                                                 600 לחודש פיגור
  סעיף 188(ג)                                                                    380 לחודש פיגור
  סעיף 188(ד)                                                                   380 לחודש פיגור
  סעיף 188(ו)                                                                    190 לחודש פיגור
  סעיף 188(ז)                                                                   380 לחודש פיגור
  סעיף 188(ז)                                                                   750 לחודש פיגור
 הנחיות נוספות תפורסמנה בלוח הניכויים לחודש ינואר 2014.

                הרצאה: תקרות ומדרגות מס 2014


           
רן חובב
מומחה למיסוי ולפרישה
 

מקור: פרסום של רשות המיסים בישראל

קרדיט תמונות:

pakorn
http://www.freedigitalphotos.net

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות