הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
שאלות ותשובות
מיהו היחיד החייב להגיש דין וחשבון למס הכנסה?
סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, הסעיף קובע מי חייב להגיש למס הכנסה דוח שנתי על הכנסותיו
הסעיף  קובע מי חייב להגיש למס הכנסה דוח שנתי על הכנסותיו:
 1. תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס
 2. בן זוג שאיננו "בן זוג רשום" שהצהיר בדוח שהגיש כי ידווח על הכנסותיו בנפרד
 3. תושב ישראל שטרם מלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס אך הייתה לו בשנה זו הכנסה חייבת בסכום של 73,460 ש"ח או יותר
 4. תושב חוץ שהייתה לו הכנסה חייבת במס בישראל
 5. אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין, 2 או עשה פעולה באיגוד, כהגדרתן בחוק מס שבח מקרקעין, שאינן פטורות מהמס לפי חוק זה, ולא שילם מס שבח בשיעור המרבי החל לפי חוק מיסוי מקרקעין או שהמס לגביו חושב בדרך של פריסה
 6. חובת הגשת דוח לעניין נאמנות
  • נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל, ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר השומה ובר החיוב וכן שלא נבחר יוצר מייצג או נהנה מייצג
  • נאמן שהיו לו הכנסה או נכס בישראל
  • יוצר בנאמנות תושבי ישראל, שבחר להיות בר השומה ובר החיוב או נהנה בנאמנות לפי צוואה
  • יוצר מייצג או נהנה מייצג נאמן, יוצר מייצג או נהנה מייצג החייבים בהגשת דוח, יגישו אותו על גבי טופס 1327
 7. "בעל שליטה" ב"חברת משלח יד זרה" או ב"חברה נשלטת זרה" כהגדרתם בפקודת מס הכנסה. ראה הסבר בפרק ד' - חלק ח' בחוברת
 8. אדם שעשה פעולה שנקבעה כתכנון מס החייב בדיווח
 9. מי שפקיד השומה דרש ממנו
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
 
קרא עוד
אני פנסיונר ועובד האם אני חייב בתיאום מס?
כל אדם שהכנסתו נובעת מיותר ממקור אחד חייב בתיאום מס
כל אדם שהכנסתו נובעת מיותר ממקור אחד, חייב לבצע תיאום מס, זאת ללא קשר לגובה ההכנסה.
קיים סף הכנסה וייתכן ולאחר התיאום, לא יגיע לחבות מס בפועל בזכות נקודות הזיכוי, אולם סף
המס נקבע בעת עריכת תיאום מס.
גם אם יקבע התיאום שאין לשלם מס, חובה על האדם בביצוע התיאום.

רן חובב מומחה למיסוי ופרישה


קרא עוד
קיבלתי הודעה על החזר מס, כיצד יש לעדכן חשבון בנק?
עליך לפנות למחלקת הגביה בפקיד השומה האזורי בצירוף דוגמת שיק של חשבון הבנק שאליו הינך מעוניין לקבל את ההחזר. כמו כן, ניתן להחתים את ההודעה שקיבלת בבנק ולהעבירה לפקיד השומה.

רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

קרא עוד
איך מבצעים תיאום מס?
אם הכנסתך נובעת מכמה מקורות - הנך רשאי לערוך תיאום מס באמצעות מעבידך או באמצעות מחלקת תיאומי מס במשרד מס הכנסה הקרוב לאזור מגוריך באופן עצמאי או על ידי מייצג שהורשה לכך (רו"ח, יועץ מס), כך תימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס.

כדי לערוך תיאום מס עליך למלא את הטופס "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה" (טופס 116), הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה שלך, לצרף תלוש משכורת מכל מעביד והצהרה על מקורות ההכנסה השונים. תיאום מס ניתן לבצע בכל פעם שיש שינוי בהכנסות והוא נערך רק לשנת המס הנוכחית בה מוגשת הבקשה.

תיאום מס אינו בא במקום הגשת דו"ח שנתי, ואין לראות בו קביעה סופית לחבות המס.
טפסים, מידע נוסף ניתן לקבל במשרדי השומה ברחבי הארץ או באתרנו באינטרנט.
ראה מידע בנושא תיאום מס לשכירים באתרנו.

במסגרת שיפור השירות לציבור קיימת אפשרות לבצע תיאום מס באופן עצמאי באמצעות האינטרנט מבלי להזדקק להגיע לפקיד השומה.

רן חובב מומחה למיסוי ופרישהקרא עוד
אני פנסיונר ואישתי אינה עובדת האם מגיע לי נקודות זיכוי על כך?
סעיף 37 לפקודה בתחולה מיום 1/1/2005 - הינך יחיד מוטב משום שהגעת לגיל פרישה וכלכלת אשתך עליך ולכן מגיעה לך נקודת זיכוי אחת.

רן חובב מומחה למיסוי ופרישהקרא עוד
אני עולה חדש ויש לי קצבה מחוץ לישראל כמה מס עלי לשלם בגין הקצבה?
סכום המס על קצבה שמקורה מחוץ לישראל שמקבל מי שעלה לארץ, בשל עבודתו במדינת חוץ, לא יעלה על סכום המס שהיה משלם על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה אילו היה נשאר תושב אותה מדינה (סעיף 9 ג - תיקון 132 - בתוקף משנת מס 2003).

רן חובב מומחה למיסוי ופרישהקרא עוד
מהו סכום פיצויי הפרישה המקסימאלי הניתן בפטור ממס?
סעיף 9 (7א) מעניק פטור ממס על מענק הוני שמתקבל עקב פרישה וזאת עד לסכום השווה למשכורת חודשית אחרונה לכל שנת עבודה. פקיד השומה במקרים מיוחדים רשאי לפטור גם סכום העולה על חישוב זה. בכל מקרה לא יעלה הסכום הפטור על תקרת משכורת חודשית (11,690 ₪ בשנת 2011) לכל שנת עבודה. במקרה פטירה חלילה, הפטור לו יהיו זכאים היורשים שווה לכפל פטור, עד לפעמיים הפטור הקבוע בתקרה.

רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

קרא עוד
מהם רשימת הטפסים לדוח השנתי 2011?
 1. טופס 1301 דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2011
 2. טופס 134 חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג
 3. טופס 135 דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס
 4. טופס 1320 נספח א' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד
 5. טופס 1321 נספח ב' לטופס הדו"ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד
 6. טופס 1322 נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים
 7. טופס 1323 נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן
 8. טופס 1324 נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן
 9. טופס 1325 נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים
 10. טופס 1326 נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים
 11. טופס 1326 א טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה
 12. טופס 1346 נספח לדו"ח השנתי-ניכוי נוסף בשל פחת
 13. טופס 1344 הפסדים מועברים
 14. טופס 1399 ח הודעה על רווח הון לחברה לשנת מס 2011
 15. טופס 1214 דין וחשבון חברה
 16. טופס 1214 ב דין וחשבון על חלוקת דיבידנד
טפסים שיש לצרף לדוח השנתי במקרים מיוחדים ובקשות שונות
 1. טופס 119 בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת הוראה
 2. טופס 158 בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים
 3. טופס 900 דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי/בית מלון
 4. טופס 901 הודעה שנתית למפעל מוטב/מאושר - קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס
 5. טופס 901 א הודעה שנתית למפעל מועדף שהוא מפעל תעשייתי - קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס
 6. טופס 1385 הצהרה על עסקאות בינלאומיות
בהצלחה,
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

 

קרא עוד
מהם שעות קבלת הקהל במשרדי רשות המיסים?
משרד כתובת שעות קבלה טלפון פקס
באר שבע שד' שז'ר 31 באר שבע ימים א', ב', ד', ה'
08:30-13:00
ימים ב', ד'
14:00-15:30
ימי ג' אין קבלת קהל, עיקולים בלבד
08-6293620
08-6293645
08-6293627
08-6293516
חדרה רח' הלל יפה 1 חדרה בימים א',ג',ו-ה למוזמנים בלבד
בימים ב' ו-ד' בשעות 08:30 עד 13:00
ומ-14:00 עד 15:30
04-6327946
04-6327947
04-6327948
04-6324875
חיפה שד' פל ים 15 א-ה 08:30 ועד 13:00
בנוסף
בימי ב' ד'
14:00 ועד 17:30
04-8630400 04-8621106
טבריה רח' אלחדיף  23 טבריה   04-6714018
04-6714023
04-6714015
04-6724541
ירושלים רח' כנפי נשרים 66 בימים א-ב-ד-ה 08:30 - 13
בימים ב-ד גם בין השעות 14:00-
מי ג' לא תתקיים קבלת קהל פרט לנושאי
02-6545222
02-6545235
02-6545214
02-6545215
02-6545226
02-6545217
02-6545228
02-6545219

 
026545240
         

קרא עוד
האם אובדן כושר עבודה חייב במס הכנסה?
התקבולים החודשיים בשל אובדן כושר עבודה חייבים במס כמו מהכנסת עבודה רגילה סעיף 32 לפקודת מס הכנסה
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה


קרא עוד
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות