הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
שאלות ותשובות
מהו חוק ההסדרים 2000 ?
האמור לפוליסות לביטוח מנהלים מסוג עדיף:
ההפקדות עד לינואר 2000  ניתן יהיה למשוך בפטור ממס,הפקדות מינואר 2000 ניתן למשוך כקצבה בלבד .
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
איזה סעיף מגדיר את תשלומי המעסיק לקופת גמל עבור עובדיו כהוצאה לצורכי מס?
סעיף 17 (5) לפקודת מס הכנסה מגדיר את תשלומי המעסיק לקופת-גמל עבור עובדיו כהוצאה מוכרת לצרכי מס ,בדיוק כמו השכר עצמו.
"סכומים ששילם מעביד -בתנאים ובשיעורים שנקבעו בתקנות לעניין סעיף 47 -בתור השתתפות שנתית סדירה לקופת גמל כמשמעותה בסעיף האמור ,שאושרה על ידי המנהל לעניין פסקה זו ,וכן כל סכום או חלר ממנו ששילם מעביד -באישור המנהל- לקופת גמל כאמור או למוסד או לגוף כאמור שלא בתור השתתפות שנתית סדירה.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
מהו סעיף 32 (14) -הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה ?
על פי סעיף זה ניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה כהוצאה מוכרת בתנאי שהתשלום לא יעלה על 2.5% מהשכר,והעלות תופחת מתשלומי המעסיק לתגמולים,וזאת באם ישלם מעל 5% מהשכר.ההוצאה תהא מוכרת גם עבור עצמאים,ניתן לרכוש מתוך התגמולים אך סך ההוצאה לתגמולים ולאובדן כושר עבודה מוגבלת ל 7.5% מהשכר.
תיקון 3 בחוק קופות הגמל מאשפשר הגדלת הוצאה עד 3.5% עד 4 פעמים שכר ממוצע במשק.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
מהו הקנס אם שכחתי להגיש דוח שנתי? ומה עלי לעשות?
אי הגשת דוח שנתי במועד כפי שקבע פקיד השומה,גורר הטלת קנסות,ניתן גם להגיש נגד הנישום כתב אישום לבית המשפט ,אי הגשת דוח במועד היא עבירה על פי החוק שגידנה שנת מאסר או קנס כספי,
מאידך עדיף יהיה להגיש באיחור מאשר לא להגיש כלל,ניתן לפנות במכתב לפקיד השומה בהסבר לדחייה בהגשה,לרוב מוחל פקיד השומה ומקבל את הדוח.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
מהי קצבה מוכרת?
הפטור לקצבה ניתן על 35% מ"הקצבה המזכה" או על כל הסכום "הקצבה המוכרת" לפי הגבוהה מביניהם.

קצבה מוכרת היא חלק מהקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה. קצבה מוכרת היא חלק הנובע מהתשלומים שחוייבו במס בעבר במשכורת,בעת הפרשה של המעביד לקופה,בשל תשלומים מעל השיעורים והסכומים שבחוק וכן בשל סכומים שהפקדת כעמית עצמאי ולא היית זכאי לקבל בגינם ניכוי לפי סעיף 47 לפקודה .

מי שאינו זכאי לפטור על הקצבה בשל קצבה מזכה ויש לו קצבה מוכרת יהיה זכאי לפטור ממס על" הקצבה מוכרת " כפי שנכתב לעיל ובלבד שמלאו לו 60 שנה.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
מהו סעיף 45 לפקודת מס הכנסה ?
ניתן לקבל ניכוי בשל תשלומים לקופת גמל לקצבה בלבד הנובעים משני משלולים שונים:

מסלול אחד: מסלול המתאים לכלל היחידים

מסלול שני : מתאים למי שהינו עמית מוטב ,נפרט בהמשך את התנאים

יחיד העומד בתנאי עמית מוטב מס הכנסה ייחשב את הניכוי לפני מסלול שני,שים לב ייתכן ולמרות שהנך עמית מוטב,הניכוי המחושב לך כיחיד עדיף ,אם הנך מגיש דוח מקוון תוכל לסמן את האפשרות העדיפה לך.

בשל תשלומייך לקופת גמל לקצבה כעמית עצמאי ניתן לקבל ניכוי מההכנסה או זיכוי מהמס,הניכוי משפיע על המס על פי שיעור המס השולי בהכנסתך,הזיכוי בשיעור 35% מתשלומייך .
שים לב אם הנך רושם את הסכום ששילמת כעמית עצמאי בסעיף 45 יחושב הניכוי המגיע וסכום ששולם לקופת גמל לקצבה שעבורו לא ניתן ניכוי ,יועבר לחישוב הזיכוי וללו כל צורך ברישום דוח נוסף.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה.
קרא עוד
מהי קצבה מזכה?
לעניין גיל פרישה, קצבה (פנסיה) היא התשלום החודשי המשולם לגמלאי מהמעביד, או מקופת הגמל.
או מקרן הפנסיה ,ביטוח מנהלים ,שיעורי המס החלים על קצבה מזכה כשעורי המס על משכורת.
כמו כן, משולמת קצבה חודשית לגמלאי על-ידי המוסד לביטוח לאומי, שמהווה הכנסה פטורה בידו.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה.

קרא עוד
אני מקבל מענק פרישה וקצבה בשל אותן שנות עבודה מהם זכויותיי?
אם מקבל הקצבה שעליה יכול לבקש פטור קיבל גם פיצויי פיטורין,שעליהם ניתן לקבל פטור ממס ,עבור אותן שנות עבודה שבעדן צבר זכויות לקצבה,אך סכום הפיצויים הפטורים לכל שנת עבודה עולם על 7,810 ש"ח ,יכול מקבל הפיצויים לבחור בין הפטור ממס על הפיצויים והקטנת הפטור על הקצבה או ביטולה (לפי חישוב שיערוך הפורש) לבין חיוב במס של חלק או של כל סכום הפיצויים וליהנות ממלוא הפטור על הקצבה .
נקבע בחוק:
אם הפיצויים נתקבלו אחרי תחילת קבלת הקצבה או תוך תקופה של חמש שנים לפני תאריך זה ,יש להביא בחשבון את מלוא סכום הפיצויים לשנה.
אך אם נתקבלו הפיצויים בין השנה השישית לבין השנה החמש עשרה לפני תחילת קבלת הקצבה יש להקטין ,לעניין החישוב כאמור,את סכום הפיצויים האמור ב 10% לגבי כל שנה משנים אלה.

שים לב:
אם פיצויי הפיטורין לכל שנת עבודה בצירוף הקצבה החודשית אינם עולים על 7,810 ש"ח תישמר הזכות הן לפטור על הקצבה והן לפטור על הפיצויים .

דוגמאות:

פרשת מעבודתך בגיל 67 לאחר 30 שנות עבודה קבלת מענק פרישה בסך 45,000 ש"ח פנסיה חודשית 4,000 ש"ח

חישוב הסכום הפטור :
קצבה חודשית               4,000 = 12 : 48,000
מענק לכל שנת עבודה    1,500 = 30 : 45,000
הסכום הכולל                5,500 ש"ח
הסכום הכולל נמוך נמוך מתקרת הכנסה מזכה החודשית לשנת 2010 שנקבעה 7,810 ש"ח ולכן יהי כל המענק פטור ממס והפנסיה תקבל פטור 35% .

פרשת מעבודה בגיל 67 לאחר 30 שנות עבודה קיבלת מענק 90,000 ש"ח פנסיה חודשית 5,290 ש"ח
הסכום הכולל ראה תחשיב לעי"ל 8,290 ש"ח התקרה המשולבת 7,810 ש"ח
ההפרש   480  = 7,810 - 8,290 הסכום הכולל גבוהה מהקצבה המזכה ולכן תוכל לבחור באחת משני החלופות הבאות:
חלופה ראשונה
לקבל פטור מלא 35% מהפנסיה ופטור חלקי על המענק לפי החישוב הבא:
14,400 = 30 * (7,810 * 8,290 )
החלק הפטור 75,600 = 14,400 - 90,000
קצבה חייבת 41,262 = 22,218 - 63,480 (קצבה בניכוי פטור 35% 22,218 = 63,480 *35%
מענק חייב 14,400 ש"ח

חלופה שנייה:
לקבל פטור מלא על המענק ולהקטין את הסכום הפטור מהקצבה החודשית (פנסיה)

306 = 5,290 *(7,810 - 8,290 )
          __________________ = הפגיעה בפטור החודשי 
                           8,290

35% מסך 5,290 1,851 ש"ח סכום הקטנה הפטור 306 ש"ח הפטור המגיע 1,545 ש"ח .
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
ייעוד לקיצבה מהו?
מי שבעת פירשתו מעבודה או בעת מעבר קריירה ,הופקדו לו סכומים לקופת גמל לקצבה,והוא רשאי למשוך אותם,אם הודיע למנהל הרשות כי החליט להשאירם בקופה כדי לקבל קצבה בעתיד לא יראו הסכומים האלו כאישלו קיבל אותם במעמד הפרישה ,שיעור המס ייקבע בהתאם לשיעורי המס בקצבה הצפויה.
אין חרטה מבקשה זו
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
מה המס על כספי הפיצויים?
הפיצויים הפטורים יחושבו לפי וותק העובד עד לסכום הנמוך מהשניים
1 .משכורת קובעת לפיצויים
2 .תקרת הפטור הקבועה בחוק 11,690 ש"ח

מקרים חריגים:
לנציבות מס הכנסה יכולת להגדיל את הפטור ליותר ממשכורת חודשית אך עד גבול הפטור הקבוע בחוק
והמתעדכן בכל שנה.במקרה פטירה הנמוך מבין שתי משכורות או כפל פטור הקבוע בחוק עד לתקרה של
פעמיים מהפטור.


תקרת הפטור מתעדכנת בכל שנה.

את התחשבנות המס יש לבצע בכל ניתוק יחסי עובד מעביד בין אם נמשכו הכספים ובין אם לא.

ראה הרחבה בנושאים טופס 161 טופס 161 א

רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות