הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
שאלות ותשובות
מהי גובה קצבת הזקנה?
הקצבה אחוז משכר ממוצע במשק:
יחיד 16% משכר ממוצע במשק
יחיד עם ילד אחד 12% משכר ממוצע במשק
יחיד עם 2 ילדים 26% משכר ממוצע במשק
זוג 24% משכר ממוצע במשק
זוג עם ילד 29% משכר ממוצע במשק
זוג עם 2 ילדים 34% משכר ממוצע במשק
 
קרא עוד
מה זה הכנסה חייבת?
הכנסה עליה חלים שיעורי מס רגילים.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
קרא עוד
2008 מהם השינויים בקופות הגמל? וכיצד זה משפיע עלי?
מתאריך 1/1/2008 אין יותר קופות הוניות ,כל התיקונים בשנים האחרונות הפכו חסרי משמעות, כל ההפקדות מאותו התאריך לקצבה בלבד, כמו כן הטבות ניתנות להפקדה לקצבה בלבד, קופת גמל משלמת, וקופת גמל שאינה משלמת. משיכה שלא כדין מחויבת ב- 35% מס במקור .
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

קרא עוד
יש לי קופת גמל וותיקה, מהם תנאי המשיכה?
כספים שנצברו בקופות גמל הוניות (לפני ינואר 2008 ) עד 31/12/2005 ניתן לפדות ללא חיוב במס לאחר 15 שנות וותק, לחילופין אם מלאו לעמית 60 לפחות והוותק 5 שנים. כספים שהופקדו לאחר 1.1.2006 בתוכניות הוניות (לפני ינואר 2008) ניתן לפדות ללא מס רק בגיל 60 וותק 5 שנים לפחות. משנת 2008 הפקדות קצבתיות.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

קרא עוד
יש לי תוכנית קצבה האם אני יכול למשוך את הכספים?
משיכה שלא כדין מס 35%, המס בגובה המס השולי של מבקש המשיכה, מקופות גמל לקצבה עצמאי, לאחר 1.4.1997, לא ניתן למשוך כספים בסכום חד פעמי אלא קצבה בגיל 60, החל מינואר 2000 מי שלא חתם על ניספח הוני ובבעלותו תוכנית לקצבה לעצמאים יוכל למשוך בדרך של קצבה חודשית, (כספים עד ינואר 2000 בתוכניות הביטוח הם כספים פטורים). תמיד ניתן למשוך ולשלם את המס המצוין, בקרים חריגים השתכרות נמוכה, הוצאות רפואיות, ניתן לבקש הקלה לחילופין פטור מהמס.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

קרא עוד
מתי יש לי הזכות לקבל פיצויי פיטורים?
(א) מי שעבד שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי-פיטורים.

"עונה" - לענין חוק זה - שלושה חדשים רצופים בשנה שבהם עבד לפחות 60 יום.

(ב) עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעביד ונתחלפו המעבידים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי-פיטורים מהמעביד הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעבידים כאמור; קיבל המעביד החדש כאמור על עצמו, על פי התחייבות בכתב כלפי העובד את האחריות לפיצויי-הפיטורים שהיה העובד זכאי לקבלם מהמעביד הקודם כאמור, יהיה המעביד הקודם פטור מתשלום הפיצויים ויראו, לענין חוק זה, את תקופת עבודתו של העובד אצל המעביד הקודם או במקום העבודה הקודם כאילו עבד במקום העבודה הנוכחי. אם נפטר עובד, המעסיק ישלם לשאיריו כאילו מחמת פיטורין, חלוקת הפיצויים בין השיאירים אישה ויתומים עד לגיל 18 בחלקים שווים ביניהם, פיצויים המשלתמים לשאיריו של עובד שנפטר לא יהיו כחלק מהעיזבון.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישהקרא עוד
המעסיק שלי מאיים לפטר אותי לפני תום השנה הראשונה לעבודתי, האם אני זכאי לפיצויי פיטורים?
איומי פיטורים אינם פוגעים בזכויות

פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם - אם לא הוכח היפוכו של דבר - כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי-פיטורים, ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

קרא עוד
התפטרתי בשל נסיבות בריאותיות, האם אני זכאי לפיצויי פיטורים?
התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות - רואים לעניין פיצויי-פיטורים את התפטרותו כפיטורים.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

קרא עוד
התפטרתי לצורך טיפול בילד, האם אני זכאי לפיצויי פיטורים?
א) התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה - יראו לענין חוק זה את התפטרותה כפיטורים. והוא הדין בעובדת שקיבלה לאימוץ, לבדה או עם בעלה, ילד שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, ותוך תשעה חדשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ, בין לפני התפטרותה ובין לאחריה.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחוייבים, על עובד, והכל אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1) בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו; לענין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד ומעביד;

(2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.

(3) בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך שנים-עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, לפי הענין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.

(ג) התפטר אחד מבני הזוג כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) לפי הענין, לא יחולו הוראות סעיף זה על בן הזוג השני.

(ד) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הוראות בדבר חובת מסירת הודעות למעביד לענין סעיף זה מאת בני זוג או אחד מהם ותוצאות אי מסירת הודעות כאמור.

(ה) שר העבודה והרווחה יקבע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הוראות בדבר הגדרת עובדת עצמאית לענין סעיף קטן (ב)(3) וכן כללים בדבר הוכחת עיסוקה כעובדת עצמאית ודרכי הוכחה בענין אי הפסקת עיסוקה, כאמור באותו סעיף קטן.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה


קרא עוד
בן/בת זוגי אלים ונאלצתי לעזוב משכן מוגן, האם אני זכאי לפיצויי פיטורים?
התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, אשר אושרה על ידי לשכת סעד או משרד העבודה והרווחה, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים לפחות; לעניין סעיף זה, "אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט לנשים מוכות" - כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5) (לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954).
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

קרא עוד
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות