הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
"מפת סימון שבילים" בנתיבי המס
מיסים הינם אחד התחומים המרתקים והמורכבים. עיסוק בהם דומה כנראה ללימודי הגמרא, שבהם אפשר להתעמק, ללמוד ולהתפלפל עד-בלי-די. כל איש מקצוע בתחום תכנון המס ישיג תוצאה שונה – ויש מקום למגוון תוצאות. הבקיאות הלמדנות
הדפס מאמר
 
"מפת סימון שבילים" בנתיבי המס 
 
"מפת סימון שבילים" בנתיבי המס מיסים הינם אחד התחומים המרתקים והמורכבים. עיסוק בהם דומה כנראה ללימודי הגמרא, שבהם  אפשר להתעמק, ללמוד ולהתפלפל עד-בלי-די. כל איש מקצוע בתחום תכנון המס ישיג תוצאה שונה – ויש מקום למגוון תוצאות. הבקיאות הלמדנות והחריצות הן תכונות מתחייבות ליועץ מס שמבקש לסלול את דרכם של הלקוחות שלו בשדה המיסים.

היועץ דומה למפלסת שלג ענקית הפועלת בחורף מושלג ומפנה דרך לכלי הרכב, כדי שלא יחליקו וימעדו כאשר הם נעים אל עבר המטרות והיעדים האישיים. זה הוא הטרקטור שבראש השיירה. רק כאשר יידע המפעיל שלו כי הצליח להעביר את כלי הרכב בשלום ולאפשר להם להגיע אל המטרה, יוכל להניח את הכף האדירה על האדמה ולחייך. לעיתים רק הוא היודע כמה כספים חסכה עבודתו. הסיפוק העצמי ממלא את כל כולו ומספק לו חומר דלק לפרויקט תכנון המס הבא.

כל המטיילים מכירים את המסלולים והשבילים שאותם "החברה להגנת הטבע" בודקת ומסמנת. היא צובעת סימני-דרך על האבנים לאורך השביל. הצבעים הם המדריכים היכן כדאי ללכת והיכן מסוכן לפסוע. סימנים אלה אינם כתובים במילים אלא בצבעים, בקוד שמוכר לכל ההולך בדרך.
במאמר זה אספתי כמה אבני-דרך להתמצאות וניווט בדרכי המס. צבעתי אותן בצבעים ובגוונים ברורים לתועלת ההולכים בשביל. הנושאים שרצוי להכירם ועדכוני החקיקה מאורגנים בכותרת ברורות כדי לוודא שהדרך תהייה פשוטה ונגישה.
 

 • שיטת המס: מיסוי פרסונאלי נובע מכך שתושב ישראל כפוף לחוקי המס ופקודת המס בישראל על כלל הכנסותיו בארץ ובחו"ל. תושב חוץ כפוף למס בישראל בגין הכנסותיו שצמחו בישראל. שניהם זכאים לתבוע הגנות שהוגדו באמנות מס, אם קיימות כאלה.
 • מי עונה על הגדרת תושב: סעיף 1 לפקודת מס הכנסה תושב ישראל" או "תושב" -
(א) לגבי יחיד – מי שמרכז חייו בישראל; ולעניין זה יחולו הוראות אלה:
    (1)    לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים
             והחברתיים, ובהם בין השאר:

       (א) מקום ביתו הקבוע;
        (ב) מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;
        (ג) מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;
        (ד) מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;
        (ה) מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;
 
     (2)   חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס הוא בישראל -
        (א) אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר;
        (ב) אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת
             המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר; "
 

 • מי עונה להגדרת תושב חוץ: מי שאינו תושב ישראל, וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה:
 1. הוא שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה;
 2. (ב)  מרכז חייו לא היה בישראל, כאמור בפסקה (א)(1) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב", בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות בפסקת משנה (א); "
"יום המעבר" – 1.1.2014 "תקופת המעבר" - 1.1.2014 - 31.12.2017.
 

 • מיסוי בינלאומי: (ירושת ניירות ערך בארצות הברית) מחירם המקורי של הנכסים בידי היורש יהיו כפי שהיו בידו, אילו היה מוכר אותם המוריש בעצמו. מס העיזבון המשולם בחו"ל לא יינתן כקיזוז כנגד המס ששולם בחו"ל אלא יתווסף לעלות ניירות הערך. במידה וצמחו הכנסות מדיבידנד אלה שנוצרו עד ליום 31.12.2002 לא יינתן כנגדם קיזוז מס בישראל. הכנסות דיבידנד שנוצרו ולא שולמו, באם שולם עליהם מס שהוא שאינו נמוך מ 25% ייחשבו כסכום נוסף שיתווסף לעלות ני"ע.
 • קופות גמל יתרה צבורה נמוכה: בקופות גמל לתגמולים של עד 7,000 ₪ ניתן למשוך בפטור ממס, ביום 5.1.2014 אושרה הוראת שעה עד ליום 31.03.2015 בה הוסמך שר האוצר לקבוע להתקין תקנות דומות בקשר למשיכה מקופת גמל לא משלמת קצבה עד ליום 15.02.2014. רצוי לזכור כי אם יש קופה אחת של 10,000 ₪ אצל מנהל אחד לא יהיה ניתן לממש את התקנה, אך אם תועבר מחציתה למנהל אחר, תהיינה שתי קופות של 5,000 ₪, דבר המאפשר לממש את התקנה.
 • הפסד עסקי: הפסד הנובע מפעילות עסקית שוטפת. נניח כי עסקו של אדם הוא מכירת יוני שלום. כדי שההפסד ייקרא "עסקי" עליו להיות משויך לעסקו - כלומר מכירת יוני שלום. במקרה שכזה, באם קיימים הפסדים עסקיים שוטפים, ניתן לשקול הקדמת הכנסות. נניח כי שלום - מוכר היונים - מכר יונים לאבו-מאזן, הלקוח שלו ברמאללה. במקום לדחות תשלום עליו לבקש להקדים תשלום לאותה שנת המס בה צפוי ההפסד. כך יוכל לקזז את ההכנסה כנגד ההפסד. יתר על כן: יהיה נבון יותר למשוך כספי קופה לא משלמת באותה התקופה, או לחילופין, כספי פיצויים בשנה שבה התגבש ההפסד ובשנת הראשונה בה התקבלו הפיצויים.
 • ביי ביי ישראל: לכל המהגרים: מי שהגר מישראל עד ליום 29.1.2014 נחשב כתושב חוץ בכל מקרה של רכישת נכסים חשוב יהיה לבצעם רק לאחר הגירה מישראל. זאת כדי לא לשלם מס יציאה, בכפוף לסעיף 100א לפקודה א' לפקודה. הסעיף קובע אירוע מס רעיוני (גם אם לא נמכרו הנכסים בפועל) ליחיד שחדל להיות תושב ישראל בגין נכסיו.
 • חוק פנסיה חובה: הפקדה לקרן פנסיה לעובד חדש. עובד שאין ברשותו הסדר פנסיה ממעסיק קודם, או כל כיסוי ביטוחי אחר, זכאי - וחובה על המעסיק שלו - להתחיל ולהפריש לו לאחר 6 חודשי עבודה. עובד שיש ברשותו הסדר פנסיה זכאי להפרשה לאחר 3 חודשי עבודה, או בתום שנת המס לפי המוקדם. אם התחיל לעבוד ב 25.12.2013 יהיה זכאי להפרשות כבר ב 1.1.2014 רטרואקטיבית . גם במקרה הראשון וגם בשני, גובה ההפרשות יהיה בכפוף לחוק פנסיה חובה.
   
 • ביטוח לאומי - חובות נפטר: תיקון 151 הסדיר וקבע כי עובד הביטוח לאומי יוסמך לוותר על חוב בדמי הביטוח של מבוטח שנפטר ושאריו יהיו זכאים לגמלאות.
 • דמי לידה לאישה עצמאית: במידה ויש קשר בין ההיריון ובין הירידה בהכנסותיה, תוכל האישה העצמאית להמציא אישורים רפואיים הקושרים בין הדברים. היא תהיה זכאית לחישוב דמי הלידה על בסיס ההכנסות בשנה הקודמת.
 • חובת דיווח:
 1. חברה שלא רשמה כל פעילות בשנת המס: כאן נוטה הציבור לחשוב כי במקרה של חברה תהא חייבת בכל מצב בדיווח לרשויות. ברם, אם בוחנים היטב את 131(א)(5), הוא קובע כי חבר בני אדם (חברה) שהייתה לו הכנסה בשנת המס יהיה חייב בדו"ח, כלומר אם לא הייתה הכנסה, אין חובה בהגשת דו"ח. גם קנסות שמקבלות החברות הללו דינם להתבטל.
 1. שכיר:
הכנסה ממשכורת – טופס 106 אחד או מצטבר - מ 650,000 ₪
הכנסה מדמי שכירות (סעיף 122) מ- 337,000 ₪
הכנסת בחו"ל מ- 337,000 ₪
הכנסה מקצבת המשולמת בחו"ל מ- 337,000 ₪
הכנסה מריבית מ- 644,000 ₪
מחזור מכירות מנייר ערך מ- 1,857,000 ₪
שווי נכס/ים בחו"ל מ- 1,874,000 ₪
 

 1. עצמאים: בין אם עוסק מורשה או פטור, יהיה חייב בדיווח.
 • מכתב פיטורין: ישנם מעסיקים (לרוב מטוב ליבם!) המציידים את העובד במכתב פיטורים, כדי שזה יוכל לגשת ולתבוע דמי אבטלה. פסק דין הדן בנושא: זוהר אביבי נגד אורי ארצי שניתן ביום 30.12.2013 קבע שעובד שהתפטר ומעסיק העניק לו מכתב פיטורין (ולא משנה מה היה המניע), בית המשפט נסמך על פי המסמך. על כן המעסיק יהיה חייב לשאת בהשלכות הכלכליות והכספיות של המכתב כוללת שלום פיצויי פיטורין.
 • פטור מדוח מקוון: יחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה, או יחיד שהתקיימו בו שני התנאים המצטברים:
 1. הכנסה שנתית (קרי מחזור עסקיו/או משכורת) שאינה עולה על 81,330 ₪ לגבי כל אחד מבני הזוג.
 2. הכנסה חייבת שנתית שאינה עולה על  81,330 ₪ ואם היה לו בן זוג – סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 162,650 ₪.
הפטור לא יחול על מי שהוא או בן זוגו בעל שליטה בחברה, או מי שהגיש תביעה לקבלת מענק "מס הכנסה שלילי".
 • תשלום מס שכ"ד מסלול 10%: יש לשלם את המס תוך 30 יום מתום שנת המס. ניתנת האפשרות לשלם באינטרנט
 • בני זוג נשואים מאותו המין: בן הזוג זה שממקבל את קצבת הילדים המשולמת, יהיה זכאי לקבל נקודת זיכוי ילדים. בן/בת הזוג האחר/ת, יקבל עבור ילדו הרשום במרשם האוכלוסין נקודות זיכוי בגין פעוט.
 • מיסוי הכנסות מהשכרת למגורים - שכ"ד:
 1. פטור ממס: פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים, במגבלת תקרת הפטור (מעדכנת בכל שנת מס). תקרת הפטור, נכון ל- 2014 היא 5,080 ₪ לחודש.
יתרת שכ"ד מעלה תקרה חייבת במס מלא (עד 48% ועוד 2% מס על בעלי הכנסות גבוהות).
 1. תשלום מס:
על פי מדרגות המס הרגילות ללא אפשרות לפטור.
באפשרותו של המשכיר לנכות כנגד ההכנסה הוצאות כגון אחזקה, שכ"ט עו"ד, מתווך, ריבית על משכנתא, פחת וכ"ו

 1. תשלום מס 10%:
תשלוםמסבשיעורשל 10% עלדמיהשכירות עלהמחזור, ללאאפשרותלתבוע הוצאות. במסלול זה אין המשכיר חייב להגיש דו"ח שנתי מפורט.
 • עיקריי שינויים משמעותיים במיסוי מקרקעין:
 1. הוספה מדרגות מס והעלאת שיעורי המס.
 2. פטור אחת לארבע שנים-בוטל.
 3. דירת מגורים שניתנה במתנה: שינוי בתקופת הצינון. ביטול ההטבה לילד שקיבל מתנה דירה מהוריו: 4 שנים אם התגורר בדירה. 3 שנים אם לא התגורר בדירה.
 4. ירושה: פטור סעיף 49ב (5). המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (א)      המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;(ב) לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד; (ג) אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממסב של המכירה.
 • מס רכישה: עיקרי השינויים:
 1. רוכש ייחשב כמי שרכש "דירה יחידה" גם אם החזיק, בנוסף לדירה הנרכשת, חלק שאינו עולה על שליש בדירת מגורים (במקום 25% כפי שקבע החוק טרם התיקון).
 1. ייחשב כתושב ישראל גם מי שתוך שנתיים מרכישת דירת מגורים בישראל היה לתושב ישראל.
 1. שיעורי מס רכישה מוטבים יחולו רק על יחיד תושב ישראל.
 • מס שבח החל מיום 1.1.2018: בכל הקשור לדירת מגורים יחידה מזכה תזכה לקבל פטור עד ל- 4.5 מיליון שקלים, בהתייחס לגבי השבח הריאלי מס בשיעור 25% , משנת 2018 מכירת דירת מגורים מזכה בידי יחיד תושב ישראל - כזו המזכה בפטור - תהיה חייבת במס שבח: עד ליום 31.12.2013 0% מיום 1.1.2014 25%, הוראה זו חלה על תושב חוץ המוכר דירה יחידה, אם לא דאג להעביר אישורים משלטונות המס במדינתו: מדינה בה הוא נחשב תושב.
 • נקודת זיכוי נוספת: ליחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה וכלכלת בן הזוג עליו, יהיה זכאי לנקודת זיכוי נוספת.
 
בכל מה שאני עושה, אני מאמין בקריאת תגר על הקיים. אני מאמין בחשיבה שונה. הדרך שבה אני קורא תגר היא על ידי חשיבה ומעשה בלתי פוסקים, למציאת פתרונות מעשים ומתאימים – פתרונות שיביאו את קהל לקוחותיי לחירות כלכלית בפרישה.
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם
רן חובב – יועץ למיסוי ולפרישה ©
 
קרדיט תמונה:

Stuart Miles
http://www.freedigitalphotos.net
 
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות