הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
שאלות ותשובות בפרישה: שעורי-בית לאחר החגים
אם לא תשאלו איך תדעו? במשך תקופת החגים אספתי למענכם שאלות – וגם הכנתי את התשובות. כך תוכלו, במהלך סופי השבוע הקרובים, לשאול את השאלות החשובות ולקבל את
הדפס מאמר

שאלות ותשובות בפרישה: שעורי-בית לאחר החגים
ידע הינו הריבית הטובה ביותר שתוכלו לקבל

שאלות ותשובות בפרישה: שעורי-בית לאחר החגים אם לא תשאלו איך תדעו? במשך תקופת החגים אספתי למענכם שאלות – וגם הכנתי את התשובות. כך תוכלו, במהלך סופי השבוע הקרובים, לשאול את השאלות החשובות ולקבל את התשובות הנכונות. ידע הינו הריבית הטובה ביותר שתוכלו לקבל. אם אתם מבקשים לחיות בחברה מתוקנת, חשוב לדעת מהן חובותיכם כאזרחים - אך לא פחות חשוב מכך, הוא לדעת מהן זכויותיכם. ידיעה ומימוש הזכויות האלה היא הריבית. היא מגיעה לכם והיא הרווח שלכם.


האם אני זכאי לנקודת זיכוי בגין בן הזוג שאינו עובד?

סעיף 37 לפקודת מס הכנסה, מיום 1/1/05: יחיד, אשר הוא או בן זוגו הגיעו ל
גיל פרישה ושהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה – כי בשנת המס כלכלת בן זוגו הייתה עליו, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת.

משמעות הדבר היא כי החל מיום 1/1/05 – בוטלה נקודת הזיכוי בגין בן זוג שאינו עובד, למעט במקרה בו אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה וכלכלתו על בן הזוג השני.


איך אני מבצע תיאום מס?

אם אתה בעל הכנסות מכמה מקורות, אתה חייב לערוך
תיאום מס במשרד מס ההכנסה הקרוב לאזור מגוריך, באופן עצמאי או על ידי מייצג שהורשה לכך.

כדי לערוך תיאום מס עליך למלא את הטופס "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה" (
טופס 116), הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה שלך, לצרף תלוש משכורת מכל מעביד והצהרה על מקורות ההכנסה השונים.

תיאום מס ניתן לבצע בכל פעם שיש שינוי בהכנסות והוא נערך רק לשנת המס הנוכחית בה מוגשת הבקשה. תיאום מס אינו בא במקום הגשת
דו"ח שנתי ואין לראות בו קביעה סופית לחבות המס.


אני מקבל פנסיה ואשתי לא עובדת. האם מגיעה לי נקודת זיכוי בשבילה?

סעיף 37 לפקודה בתחולה מיום 1/1/2005: במידה ואתה יחיד מוטב משום שהגעת לגיל פרישה וכלכלת אשתך עליך, הרי מגיעה לך נקודת זיכוי אחת.


יש לי הכנסה מפנסיה. האם אני יכול לקבל מענק מס הכנסה שלילי?

הכנסה מפנסיה כהכנסה יחידה איננה בגדר "הכנסת עבודה" ולפיכך איננה מזכה בקבלת מענק מס הכנסה שלילי.


כיצד ניתן לקזז הפסדים בשוק ההון ולקבל החזר מס?

סעיף 92 לפקודת מס הכנסה: הפסד הון מניירות ערך (כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה) שנוצר בשנת המס השוטפת, שאילו היה רווח היה חייב במס, יקוזז תחילה כנגד רווח הון ריאלי בשנת המס.

ניתן לקזז הפסד הון ממכירת ני"ע ישראליים גם כנגד אלה:

(א) הכנסה מריבית או דיבידנד מאותו ני"ע.
(ב) ריבית או דיבידנד מני"ע אחרים – ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.

סעיף 92 (ב) לפקודה קובע שבמידה ונוצר הפסד שלא ניתן לקזזו כולו או מקצתו בשנת המס בה נוצר, ניתן יהיה לקזזו כנגד רווח הון בלבד בשנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דו"ח לשנת המס שבה נוצר ההפסד.

במידה וההפסד נוצר ממכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזז ההפסד, תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל.

במידה ובחישוב הכנסותיך מרווחי הון נוכה מס בסכום הגבוה מחבות המס (כגון במקרה שלא הובאו בחשבון הפסדים הניתנים לקיזוז וכד'), ניתן להגיש דו"ח החזר מס.

את הבקשה להחזר מס יש לבצע באמצעות הגשת דו"ח על ההכנסות שנת המס הרלוונטית על גבי טופס 1301 או 0135 בצרוף נספח ג' – פירוט רווחי/הפסדי הון שנבעו מניירות ערך. לדו"ח יש לצרף אישורים על הכנסותיך והכנסות בן/ת זוגך מכל המקורות, לרבות טופסי 106 ממקומות העבודה
וטופסי 867 מהבנקים לשנה הרלוונטית, המרכזים את כל הכנסותיך משוק ההון באותה שנה והמס שנוכה מהן. את הדו"ח והנספח ניתן להוריד מאתר רשות המיסים.

בקשה להחזר מס ניתן להגיש עד חלוף שש שנים מתום אותה שנת מס בגינה נדרש ההחזר. את הדו"ח על צרופותיו ניתן להגיש בכל אחד ממשרדי השומה בארץ.


האם יחיד ששילם למוסד מיוחד בעד החזקתו של קרוב משותק לחלוטין, מרותק למיטה בתמידות, עיוור או בלתי שפוי, זכאי לזיכוי ממס לפי סעיף 44 וגם לנקודות זיכוי לפי סעיף 45?

לפי סעיף 45(ג) לפקודה, יחיד יהיה זכאי לנקודות זיכוי בעד נטולי יכולת רק אם לא קיבל זיכוי ממס עבור אותו ילד לפי סעיף 44. לנישום ניתנת האפשרות לבחור בין קבלת נקודת זיכוי לפי סעיף 45, לבין קבלת זיכוי ממס בעד הוצאות החזקת ילד במוסד לפי סעיף 44.


מהן הטבות המס הניתנות לנכה או עיוור לפי סעיף 9(5)?

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מעניק פטור לנכה בשיעור של 100% או בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד.

במידה ומדובר בהכנסה מיגיעה אישית (משכורת, עסק, פנסיה):

 • אם הנכות נקבעה לתקופה של 365 ימים או יותר תהיה ההכנסה פטורה עד לתקרה שבסעיף. (602,400 ₪ לשנת המס 2013)
   
 • אם הנכות נקבעה לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים - תהיה ההכנסה פטורה עד לתקרה שבסעיף. (72,240 ₪ לשנת המס 2013).
   
 • במידה ומדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית או שההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מהאמור בסעיף (72,240 ₪ לשנת המס 2013): תהיה פטורה גם הכנסה שלא מיגיעה אישית עד לתקרה בסעיף (72,240 ₪ לשנת המס 2013)
   
 • עם זאת, אם מדובר בהכנסות שמקורן מריבית על פיקדון, תעודות חסכון או קופ"ג ואשר מקור הכספים שהופקדו הוא פיצוי או כספי ביטוח בשל פגיעת גוף, תגדל תקרת הפטור. (עד 257,640 ₪ לשנת המס 2013).
מי שנקבעה לו נכות כאמור לגבי חלק משנת המס, יינתן לו הפטור באופן חלקי לפי יחס הימים.


מידע בנוגע להחזקת בן משפחה במוסד?

סעיף 44 לפקודת מס הכנסה: כאשר משולם למוסד מיוחד בגין החזקה של ילד, בן זוג או הורה משותק לחלוטין, מרותק למיטה בתמידות, עיוור או בלתי שפוי בדעתו, יותר זיכוי של עד 35% מאותו חלק מהסכומים ששולמו, העולה על 12.5% מהכנסתך החייבת. בהוצאות נכללים כל הסכומים ששולמו בעד ההחזקה במוסד, כולל טיפול רפואי מצד המוסד.

יצוין כי הזיכוי לפי סעיף זה מותנה בהגשת תעודה רפואית לפי העניין (טופס 127), אישורים על עמידה בתשלומים ובמקרה של הורה גם הצהרת הורה בדבר מי מילדיו זכאי לזיכוי זה.
זיכוי לפי סעיף זה יינתן רק אם הכנסתו החייבת של נטול היכולת לא עלתה על תקרת הכנסה (163,000 ₪ בשנת 2013) ואם יש לו בן זוג, הכנסתם החייבת המשותפת לא עלתה על תקרה (262,000 ₪ בשנת המס 2013).


מהו סכום פיצויי הפרישה המרבי הניתן בפטור ממס?

סעיף 9 (7א) מעניק פטור ממס על מענק הוני שמתקבל עקב פרישה וזאת עד לסכום השווה למשכורת חודשית אחרונה לכל שנת עבודה. פקיד השומה במקרים מיוחדים רשאי לפטור גם סכום העולה על חישוב זה.

בכל מקרה לא יעלה הסכום הפטור על תקרת משכורת חודשית (12,120 ₪ בשנת 2013) לכל שנת עבודה. סכום הפטור במקרה פטירה לא יעלה על 24,240 ₪ לכל שנת עבודה.


נדל"ן: מיסוי מקרקעין:

 1. ביום 1.2.2012 רכש תושב ישראל 2 דירות מגורים. בתאריך 1.6.2012 החליט למכור דירה אחת בפטור ממס מכוח הסעיף 49ב(1). בתאריך 1.9.2013 מכר את הדירה השנייה. האם הוא זכאי לפטור ממס שבח בגין מכירת הדירה השנייה?

  תשובה: לא. הוא לא יהיה זכאי לפטור בגין מכירת דירתו השנייה והיא תחויב במס שבח. זאת לפי סעיף 49ב(2) לפיו למוכר לא הייתה יותר מדירת מגורים אחת ב 4 שנים שקדמו למכירה.

   
 2. מה מצבו אם היה מוכר את הדירה ב 1.1.2014?
בתרחיש  כזה יהיה זכאי לפטור מלא ממס שבח מכוח הסעיף 49ב(2) כפי שנוסח מיום 1.1.2013 מהחוק החדש הושמט סעיף התנאי שדורש שבארבע השנים שקדמו למכירה לא הייתה בבעלותו של המוכר יותר מדירת מגורים אחת ודי שב-18 החודשים האחרונים שקדמו למכירה לא היו בבעלות המוכר יותר מדירת מגורים אחת והדירה שנמכרה היא בבעלותו לפחות 18 חודשים מהיום שבו הפכה לדירת מגורים. הואיל ו- 2 התנאים מתקיימים, יהיה זכאי לפטור ממס שבח.


מה קורה כשאדם שבפרישתו מעבודתו ביצע פריסת פיצויים, נפטר לפני תום הפריסה?

המשך פריסת המס יהיה על ידי כל אחד מהיורשים / שארים של המנוח.
פריסת המס נמשכת ומיוחסת לכל אחד מהיורשים לפי חוק. בהינתן יורש אחד (פטירתו של הבעל, למשל) האישה היא היורשת היחידה והיא תיכנס לנעליו ותדווח על יתרת השנים שנותרו לפריסת המס.


מי הם הגמלאים הפטורים מתשלום דמי ביטוח מהפנסיה?

 • מבוטח שהגיע לגיל פרישה.
   
 • אלמנה שהייתה עקרת בית והיא מקבלת מן המוסד לביטוח לאומי קצבת שאירים או קצבה לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה
   
 • מבוטח נכה המקבל מן המוסד לביטוח לאומי קצבת נכות כללית בשיעור של 75% לפחות לצמיתות, או קצבת נכות מעבודה בשיעור של 100% לצמיתות, או קצבת נכות של 75% זמנית, לשנה אחת לפחות, או נכות מעבודה

אישה הנשואה לאדם עובד המשלם דמי ביטוח לאומי והאחרונה יצאה לפנסיה מוקדמת והציעו לה עבודה בשכר 1,100 ₪ לחודש, במסגרת של 2 שעות שבועיות: למי עליה לדווח?

חובת הדיווח היא לכל רשות בנפרד: מס הכנסה, הביטוח הלאומי, מע"מ.

 • במס הכנסה חובה עליה לדווח על ההכנסות ולדווח דיווח מסודר בכל שנה, על הכנסות מפנסיה ומעבודה. במקרה והמדובר במשכורת, היא תידרש לבצע לתיאום מס. במקרה והמדובר בעסק יש צורך בדיווח סוף שנה במסגרת דו"ח שנתי
   
 • מס ערך מוסף: במקרה של שכיר לא נידרש דבר. כעצמאית היא תהיה חייבת בפתיחת תיק עוסק פטור במקום עוסק מורשה.
   
 • המוסד לביטוח לאומי: חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:
- מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות
- מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע
- מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

לכן, במקרה זה, הגברת אינה מוגדרת בביטוח לאומי כעובדת עצמאית" והיא פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי, הן על הפנסיה והן על השכר החדש.
 
רן חובב
מומחה למיסוי ולפרישה


הכותב בעל רישיון בייעוץ מס רישיון פנסיוני ורישיון בניהול תיקי השקעות. הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב אינו אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ואינו מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית
 

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות