הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
בלי מיסים
פקודת מס הכנסה משמשת כ-ספר סוד גם לאנשי המקצוע הבקיאים בתחום, הפקודה סבוכה, ומרתקת ללמידה והעמקה ותוביל אתכם בסופו של יום לתובנות חדשות כמו: מציאת מקלטי מס, תכנוני מס ועוד… מי שכתב אותה הוא אדם
הדפס מאמר

בלי מיסים
ידע זאת כי הריבית הטובה ביותר שתוכל לקבל...

בלי מיסיםפקודת מס הכנסה משמשת כ"ספר סוד" גם לאנשי המקצוע הבקיאים בתחום, הפקודה סבוכה, ומרתקת ללמידה והעמקה ותוביל אתכם בסופו של יום לתובנות חדשות כמו: מציאת מקלטי מס, תכנוני מס ועוד… מי שכתב אותה הוא אדם, ולעולם אין חשיבה מושלמת בצורה הסוגרת את כל הפרצות ומכאן והלאה נולדו מתכנני המס, החלטתי לרכז עבורכם מבחר מבין ההכנסות שהם פטורות ממס, והוצאות שהם מוכרות לצרכי מס שכירים ועצמאיים.

הסעיף בפקודה: 9(5)
תיאור הסעיף: פטור לעיוור ולנכה בשיעור של 100% נכות, או בשיעור של 90 נכות מפגיעות באברים וזאת בכפוף לחישוב מיוחד.

מה מגיע לבעל הפטור?
פטור על הכנסה מיגיעה אישית 2(2) 2(1) עד לסכום 579,600 ₪ נכון לשנת 2012, אם הייתה ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ- 69,480 ₪ ויש לאדם הכנסה נוספת שלא מיגיעה אישית (למשל דיבידנד, ריבית) פטורה ממס ההכנסה גם אם היא לא מיגיעה אישית וזאת עד לסכום כולל של 69,480 ₪ לצורך הדוגמא: הכנסה מעבודה 30,000 ₪ בשנה ריבית 30,000 ₪ בשנה ודיבידנד 9,480 ₪ בשנה, סך הכול 69,480 ₪ הכנסה פטורה ממס.

אם הייתה לבעל הפטור הכנסה מריבית מכספים שמקורם בפיצוי בשל פגיעת גוף, הפטור יהיה בסכום כולל של 247,680 ₪ דוגמא: אדם עבר תאונת דרכים, ובשל כך קיבל פיצוי 1,000,000 ₪ הפקיד את הפיצוי בחשבון ריבית וקיבל ריבית שנתית של 50,000 ₪ תהא ריבית זו פטורה ממס.

הסעיף בפקודה: 9(6)
תיאור הסעיף: פטור על קצבאות לנכי מלחמות.

מה מגיע לבעל הפטור?
מקבל קצבה שמקורה מפצעי מלחמה, פגיעת איבה. או שמקור הקצבה היא המדינה המשלמת למי שהיה תלוי בפרנסתו בחייל שמת עקב פעולות מלחמה.

הסעיף בפקודה: 9(6ג)
תיאור הסעיף: פטור על קצבאות נכות, זקנה, ושארים מהמוסד לביטוח לאומי.

מה מגיע לבעל הפטור?
פטור על קצבאות מהביטוח לאומי המשולמות עקב פגיעה בעבודה, נכות כללית, או מתנדב שנפצע בפעולת התנדבות, פטור על קצבת זקנה וקצבת שארים שמשלם הביטוח לאומי.

הסעיף בפקודה (6ה):
תיאור הסעיף: פטור על קצבת נכות מחוץ לארץ.

מה מגיע לבעל הפטור?
המקבל קצבת נכות מחוץ לארץ ממדינה, והקצבה היא מכוח החוק של אותה המדינה.

הסעיף בפקודה 9(6ו):
תיאור הסעיף: פטור על קצבת שארים.

מה מגיע לבעל הפטור?
פטור על קצבת שארים המשתלמת על פי החוק, או על פי הסכם קיבוצי.

הסעיף בפקודה 9(7א):
תיאור הסעיף: פטור על מענק (פיצויים) עקב פרישה מעבודה או מוות.

מה מגיע לבעל הפטור?
מענק פרישה: פטור בגובה הסכום השווה למשכורת החודש האחרון כפול במספר שנות עבודה וזאת בכפוף לתקרה של 11,950 ₪ לכל שנה. במקרה חלילה פטירה פטור בגובה שני משכורות, לפי משכורת החודש האחרון, כפול במספר שנות עבודה וזאת עד לתקרה של 23,900 ₪ לכל שנת עבודה.

הסעיף בפקודה 9(13):
תיאור הסעיף: פטור על הכנסה מהפרשי הצמדה.

מה מגיע לבעל הפטור?

פטור על סכומי הפרשי הצמדה שקיבל אדם ובלבד:

  1. הפרשי ההצמדה אינם חלקיים;
  2. האדם לא תבע הוצאות ריבית;
  3. הפרשי ההצמדה אינם הכנסה מעסק ואינם רשומים או חייבים להירשם בהנהלת החשבונות. נסייג כי הוראות אילו אינם חלים על קופת גמל נרחיב בהמשך;
הסעיף בפקודה 9(13א):
תיאור הסעיף: פטור על הכנסה מהפרשי הצמדה בשל הפקעה.

מה מגיע לבעל הפטור?
פטור של סכומים שהתקבלו כהפרשי הצמדה עקב הפקעת נכס שאינו מלאי עסקי.

הסעיף בפקודה 9(15):
תיאור הסעיף: פטור על הכנסה מהפרשי שער לתושב חוץ.

מה מגיע לבעל הפטור?
פטור על הפרשי שער על הלוואה שנתן תושב חוץ להוציא הלוואה שנתן ע"י מפעל הקבע שלו בישראל.

הסעיף בפקודה 9(16א):
תיאור הסעיף: פטור על סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות לרבות ריבית, הפרשי הצמדה.

מה מגיע לבעל הפטור?
פטור לסכומים שמקורם בהפקדה המוטבת שמשך עובד מחשבונות בקרן השתלמות, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון. אם הגיע העובד לגיל פרישה, או אם בוצעו משיכות לצורך השתלמות יוכל למשוך אם עברו 3 שנים מיום ההפקדה הראשון. שאריו של עובד יהיו רשאים למשוך בפטור ממס. שימו לב ריבית ורווחים מהפקדות בקרן השתלמות שהופקדו לפני 1.1.2003 יהיו פטורים, אף אם הופקדו מעל לתקרה.

הסעיף בפקודה 9(20):
תיאור הסעיף: פטור על שווי הסעות מאורגנות למקום עבודה ע"י המעביד.

מה מגיע לבעל הפטור?
פטור לגבי שווי של נסיעת עובד מביתו למקום העבודה וחזרה בהסעה מרוכזת ומאורגנת וממומנת על ידי המעביד, בתנאי שההסעה הכרחית, ואם אושר על ידי מנהל רשות המיסים.

הסעיף בפקודה 9 (21):
תיאור הסעיף: פטור על פיצויי הלנת שכר.

מה מגיע לבעל הפטור?
פטור לגבי סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על פי חוק הגנת השכר, עד לסכום השווה להפרשי הצמדה וריבית של 4% לשנה.

הסעיף בפקודה 9(25):
תיאור הסעיף: פטור על חלק משכר הדירה שמקבל קשיש המתגורר בבית אבות.

מה מגיע לבעל הפטור?
פטור ממס על דמי שכירות שמקבל קשיש מהשכרת דירה שבה גר לפני הכניסה לבית האבות, בית אבות שבו מתגוררים לפחות 30 יחידים שגילם מעל 65 שנה, הפטור הוא עד מחצית התשלום השנתי ששולם לבית אבות.

הסעיף בפקודה 9ד:
תיאור הסעיף: פטור להכנסה מדמי שכירות מסוימים.

מה מגיע לבעל הפטור?
פטור בשיעור 35% על דמי שכירות מהשכרת נכס ששימש בעסק או במשלח יד בישראל, ליחיד או לבן זוגו שהגיע לגיל פרישה, עד לתקרה, שיעור זכאות ובתנאים המפורטים בסעיף 35 לפקודה.
הסעיף בפקודה: צו על פי סעיף 14 לפקודה.
תיאור הסעיף: פטור על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל.

מה מגיע לבעל הפטור?
פטור על תקבולי ביטוח סוציאלי המתקבלים ממדינה זרה, הפטורים ממס על פי דין באותה המדינה.

הסעיף בפקודה 125ד:
תיאור הסעיף: פטור על ריבית המשתלמת על פיקדונות ותוכניות חיסכון.

מה מגיע לבעל הפטור?
יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו לא עלתה בשנת המס 2011 על סך של 59,160 ₪ יהיה פטור מהכנסת ריבית עד לגובה של 9,240 ₪ לשנת המס.

יחיד שבשנת המס הגיעו הוא או בן זוגו  לגיל פרישה חובה (גיל 67) יהיה פטור מהכנסת ריבית בסך 9,120 ₪, אם שני בני הזוג הגיעו לגיל פרישה הפטור 13,680 ₪.

הסעיף בפקודה 20א:
תיאור הסעיף: ניכוי בשל השתתפות במחקר מדעי (ניכוי זה להכיר בכל ההוצאה כנגד ההכנסה).

מה מגיע לבעל הפטור?
ניכוי בשל השתתפות בהוצאות מחקר מדעי שנעשה על ידי הכללים הקבועים בחוק אך לא יותר מ- 40% מההכנסה החייבת בשנת המס שבה שולמו ההוצאות.

הסעיף בפקודה 44:
תיאור הסעיף: זיכוי בעד הוצאות אחזקה במחשב.

מה מגיע לבעל הפטור?
זיכוי בשיעור 35% מהסכומים שהוצאו מעל 12.5% מההכנסה החייבת בעד הוצאות אחזקה במוסד מיוחד של הילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפוי בדעתו, ילד מפגר, תנאי לקבלת הזיכוי הוא שהכנסתו החייבת של הנתמך לא תעלה על 159,000 ₪ ואם יש לו בן זוג לא תעלה הכנסת שניהם על סך 255,000 ₪.

הסעיף בפקודה 45:
תיאור הסעיף: זיכוי בעד ילדים נטולי יכולת.

מה מגיע לבעל הפטור?
מי שהיה לו או לבן זוגו בשנת המס ילד משותק, עיוור, מפגר, או ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז, זכאי לשתי נקודות זיכוי בעד כל ילד.

הסעיף בפקודה 46:
תיאור הסעיף: זיכוי על תרומה מיוחדת בסכום שלמעלה מ- 420 ₪ למוסד ציבורי שאושר לצורך זה, בידי שר האוצר או קרן לאומית (רשום בקבלה התרומה מוכר לצרכי מס).

מה מגיע לבעל הפטור?
זיכוי בשיעור 35% מתרומה מעל 420 ₪ ועד לסכום שאינו עולה על 30% מההכנסה החייבת או על 4,351,000 ₪ לפי הנמוך ביניהם.

המאמר נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות