הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
הדפס מאמר
שינויים במערך הניכויים לשנת 2012
א.      חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (להלן - החוק לשינוי נטל המס) וחוק לתיקון פקודת מ"ה (מספר 170)
1.      שיעורי המס, תקרות הכנסה - בש"ח
בספר החוקים מספר 2324 מיום 6/12/2011 פורסם החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ובו תוקנו, בין היתר, פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") (מס' 187), חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010 וחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012.
תקרות ההכנסה, כפי שנוסחו בחוק הנ"ל, תואמו ממדד הידוע ב-1/1/2011 (מדד 11/2010) ועד מדד הידוע ב-1/1/2012 (מדד 11/2011) בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

1 - מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

שיעור המס הכנסה שנתית (יגיעה אישית) שיעור המס הכנסה חודשית (יגיעה אישית)
10% עד 62,400 10% עד 5,200
14% מ-62,401 עד 106,560 14% מ-5,201 עד 8,880
21% מ-106,561 עד 173,160 21% מ-8,881 עד 14,430
30% מ-173,161 עד 261,360 30% מ-14,431 עד 21,780
33% מ-261,361 עד 501,960 33% מ-21,781 עד 41,830
48% מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף
 
 
2 - מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

שיעור המס הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית) שיעור המס הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית)
30% עד 261,360 30% עד 21,780
33% מ-261,361 עד 501,960 33% מ-21,781 עד 41,830
48% מכל שקל נוסף 48% מכל שקל נוסף
 
 
2.      נקודות זיכוי
להלן פירוט נקודות זיכוי ילדים אשר יינתנו החל משנת 2012 בנוסף לנקודות הזיכוי שניתנו עד כה:
א.      נקודות זיכוי בגין "גיל 5":
בתיקון 170 לפקודה מיום 16/7/2009 (ספר חוקים 2202, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170 והוראת שעה) התשס"ט-2009), תוקנו סעיפים 40(ב) ו-66(ג) לפקודה באופן שהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו ואישה נשואה יקבלו נקודת זיכוי נוספת בשנת המס שלאחר שנת הלידה עד שנת המס בה ימלאו לילד חמש שנים, בדומה לנקודות הזיכוי הניתנות כיום לילד עד גיל 18.
במסגרת התיקון האמור, תוקן סעיף 32(1) ונקבע כי הוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו לא יותרו בניכוי.
ב.      נקודות זיכוי בגין "פעוט" וילדים אחרים:
בחוק לשינוי נטל המס תוקנו סעיפים 40(ב) ו-66(ג), והוספו נקודות זיכוי בגין "פעוט".
"פעוט" - מוגדר על פי התיקון כילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס.
התיקון קובע כי גבר יהא זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, לנקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם "פעוטות", כלהלן:
1.      נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים.
2.      שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.
נקודות זיכוי אלו יינתנו בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לאישה בגין ילדיה, בהתאם לפקודה.
על אף זאת, גבר החי בנפרד, אשר ילדיו בחזקתו וכלכלתם עליו (קרי מקבל גם היום את נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 5 ועד גיל 18 כאמור בסעיף (א) לעיל), לא יהא זכאי לנקודות הזיכוי בגין "פעוט" ובמקרה זה, הזכאות לנקודות הזיכוי על פי התיקון תהא של האם, אשר ילדיה אינם בחזקתה.
הורה חד הורי החי בנפרד, אשר הילדים נמצאים בחזקתו יקבל את נקודות הזיכוי המגיעות בגין ילדים כולל עד גיל 5, ללא קשר למינו.
בנוסף נקבע כי, במשפחה בה ישנו "ילד להורה אחד", (זאת בין אם מדובר בגבר ובין אם באישה), יקבל ההורה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית נקודות זיכוי בשל "פעוט" הנמצא בחזקתו. וזאת בנוסף לנקודות זיכוי ילדים.
"ילד להורה אחד" - מוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים.
נקודת זיכוי אחת שהייתה קיימת בסעיף 40(ב)(1) הועברה לסעיף 40(ב)(2) לפקודה כך שתינתן רק להורים החיים בנפרד, במקרה זה יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה אחת.
להלן טבלה המרכזת דוגמאות למתן נקודות הזיכוי בגין ילדים בלבד ובגין מעמדו כהורה ואינה כוללת נקודות זיכוי אחרות נכון ל 1.1.2012 (יובהר כי הטבלה כפופה לכל ההסברים לסעיף 2 לעיל).

הורה (גבר/אשה) החי בנפרד ומשלם מזונות ויש לו "פעוט" שאינו בחזקתו הורה (גבר/אשה)
החי בנפרד שילד בחזקתו
"הורה אחד"  בחזקתו ילד אחד אשה נשואה
עם ילד אחד
אב - עם "פעוט"
(למעט החי בנפרד שילד בחזקתו, ראה טור שני משמאל)
גיל הילד
2 1.5 2.5 0.5 1 שנת לידה
3 3 5 2 2 1
3 3 5 2 2 2
2 3 4 2 1 3
1 3 3 2 0 4
1 3 3 2 0 5
1 2 2 1 0 6 עד 17
1 1.5 1.5 0.5 0 18
"כלכלת
ילדים"
"פעוט"
"חי
בנפרד"
ילדים
"חי בנפרד"
"פעוט"
ילדים
ילדים "פעוט" פרוט
נקודות
הזיכוי
שניתנו לעיל
 
ב.      שינויים במערך הניכויים החל מ-1.1.2012
1 .     חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון מס' 6), התשע"ב-2011
ביום 30/11/2011 פורסם בס"ח 2322 תיקון מספר 6 לחוק שבנדון כמפורט להלן: בתחולה מיום 1/1/2012, מי שיהיה תושב אילת במשך כל שנת המס, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת על פי סעיפי 2(1) או 2(2) לפקודה שנצמחה או הופקה באזור אילת או חבל אילות עד לתקרה של 233,400 ש"ח.
מי שבמהלך שנת המס היה לתושב אילת או חדל להיות תושב אילת, זכאי להנחה ממס לתקופת תושבותו באילת, ובלבד שהיה לתושב אילת 12 חודשים רצופים לפחות.
2.      תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) התשמ"ז-1986
טרם הוחלט על הארכת תקנות אלה, יש לעקוב אחר הפרסומים.
3.      תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשע"ב-2011
בקובץ תקנות 7045 מיום 2/11/2011 פורסם תיקון לתקנות שהוצאו מכוח סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה בתחולה מיום 2/12/2011. להלן תמצית השינוי:
שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) יהיה 5.24% במקום שיעור עלית המדד בתוספת 4%. היה שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה "שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאית, התשנ"ג-1993 שפורסם לאחרונה לפני חודש דצמבר בשנה פלונית שונה מ-5.24%, יהיה שיעור הריבית הקבוע בתקנת משנה זו לשנת המס הבאה שיעור הריבית שפורסם כאמור.
לאור האמור, שיעור הריבית המעודכן לשנת המס 2012 הוא 6.24%. תחילתו של תיקון זה מיום 1/12/2011.
לא חל כל שינוי לגבי יתרת הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בסעיף, שימשיכו לשאת הצמדת מדד בלבד.
4.      חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011
בספר החוקים 2310 מיום 11/8/2011 תוקן החוק הנ"ל בכך שניתנת אפשרות, באופן קבוע לשר האוצר, באישור ועדת הכספים, להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת. תחילתו של חוק זה מיום 1/1/2012.
בכוונת שר האוצר להאריך את תוקף ההטבות ליישובי קו העימות הדרומי, בהתאם לסמכותו בחוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי לשנת הכספים 2012.
יש לעקוב אחר הפרסומים.
ג.       הסכומים המתואמים מינואר 2012 - בש"ח
זיכויים

1. סכום נקודת הזיכוי קופות גמל וקרנות השתלמות 215 לחודש
 
קופות גמל וקרנות השתלמות

 
1. קצבה מזכה 8,190 לחודש
2. פטור מקצבה לפי סעיף 9א - 35% 2,867 לחודש
3. סכום פטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה 115  
4. תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47) 8,500 לחודש
  הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה - למי שיש הכנסת עבודה 11,900 לחודש
  עבודה - בניכוי הכנסת העבודה או 8,500 לפי הנמוך.    
  הכנסה מזכה לקצבה - סעיף47(א)(5)(2) 34,000 לחודש
  הכנסה לעמית עצמאי - סעיף 47(א)(3) ו-(5) 8,500 לחודש
.5 הסכום לפי סעיף 45א(ד) לפקודה 164 לחודש
  הסכומים לפי סעיף 45א(ה) 164 לחודש
    17,000 לחודש
6. משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן    
  השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה טרם פורסם
7. הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי וחבר קיבוץ) 255,000 לשנה
8. הפקדה מוטבת - 9(16א) ו-9(16ב) 17,880  
9. "שכר מינימום"    
  לצורך משיכה מקופת גמל בפטור 4,100 לחודש
10. ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים עבור בעל שליטה    
  המוכרת לחברה בשנת המס לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה 11,950 לשנה
11. "השכר הממוצע במשק" - 4 פעמים השכר הממוצע במשק לצורך    
  סעיף 3(ה3) טרם פורסם
         
 
 
הנחות מהמס ופטורים

1. החלק הפטור של מענק פרישה ששולם מיום 1.1.12 ואילך 11,950 לכל שנת עבודה
  החלק הפטור של מענק כאמור ששולם במקרה של מוות 23,920 לכל שנת עבודה
2. הכנסת עיוור ונכה 100%    
  סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):
    עד 184 יום – אין פטור  
    185-364 יום חלק יחסי עד לתקרה של 71,280
    365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של 594,000
    כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365
  הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(ב)):
    עד 184 יום - אין פטור  
    185-364 יום - חלק יחסי עד לתקרה של 71,280
    365 יום או יותר - חלק יחסי עד לתקרה של 71,280
    כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365
  אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף - התקרה תהיה 254,040.
  כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.  
3. זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים -
35% מהתרומה אם התרומה עולה על
הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי
או 30% מההכנסה החייבת - הנמוך ביניהם
   
  420 לשנת 2011
  4,351,000 לשנת 2011
     
4. הוצאות לינה באזור פיתוח - למי שאושר לכך 1,730 לחודש
5. הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ 320 ליממה
6. משכורת למומחה חוץ 12,900 לחודש
7. הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים 320 ליממה
8. משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר 174,230 לשנה
9. הוצאות מותרות בניכוי: כיבודים 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום
  מתנות 210 לאדם לשנה
10. פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9(21) לפקודה)    
  פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ-24 החודשים האחרונים של עבודתו על: 7,800
11. שכר דירה
שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ"י סעיף 122 ל
פקודה - אין תקרה.
 
   
  פטור על הכנסות משכר דירה למגורים 4,910 לחודש
12. הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים  
  5% - עד לתקרת ההכנסה החייבת: (כוחות הבטחון) 155,520 לשנה
  הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה (סעיף 11), קריית שמונה, וכן ישובי קו עימות*:  
233,400

 
 
לשנה
  הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה  
  המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של תוספת הראשונה: 155,520 לשנה
  *בסמכות שר האוצר להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב'
לתוספת הראשונה לשנת המס 2012.
(לתשומת ליבכם - הארכה זו רלוונטית רק ליישובי קו עימות דרומי בהתאם לחוק לסיוע לשדרות)
יש לעקוב אחר הפרסומים.
  בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס 2009 ו-2010, הופחתו שיעורי ההנחה ליישובים כדלהלן:
  בפסקה (1), במקום 13% יקראו 12%    
  בפסקה (2), במקום 25% יקראו 24%    
  בפסקה (3) -    
    בפסקה משנה (א), במקום 25% יקראו 24%  
    בפסקה משנה (ב), במקום 20% יקראו 19%  
    בפסקה משנה (ג), במקום 16% יקראו 15%  
    בפסקה משנה (ד) ו-(ה), במקום 13% יקראו 12%  
  רשימה מפורטת של היישובים וההנחות נמצאת בלוח הניכויים של ינואר 2012.  
13. הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות    
  תקרת הכנסה (מותנה בהארכת תוקף התקנות) 10,360 לחודש
  זיכוי מגיע 15% (מותנה בהארכת תוקף התקנות) 910 לחודש
14. סעיפים 44, 45 לפקודה
תקרת הכנסה של נטול יכולת
ליחיד
לזוג
   
     
  163,000 לשנה
  262,000 לשנה
15. פדיון מניות באגודה שיתופית 317,000  
16. ניכוי למשקיע בסרט ישראלי (מותנה בהארכת תוקף התקנות) 681,334  
17. תקרת הפטור למילגה אצל חוקר 94,000 לשנה
18. פטור מהגשת דין וחשבון מקוון (לדוח 2010)    
  הכנסה ליחיד 78,670 לשנה
  הכנסה לזוג 157,330 לשנה
               
 
 
ניכויים

1. ניכוי מריבית - 125ד    
  תקרה מוטבת - 125ד(א) 60,720 לשנה
  פטור למיעוטי הכנסה - 125ד(ב) 9,480 לשנה
  פטור גיל פרישה ליחיד - 125ד(ג)(1) 13,000 לשנה
  פטור גיל פרישה לזוג - 125ד(ג)(2) 16,000 לשנה
  פטור מירבי של 35% לפי סעיף 125ה 34,398 לשנה
2. הוצאות לינה בארץ    
  לינה שעלותה נמוכה מ-112$ מלוא הסכום
  לינה שעלותה גבוהה מ-112$ - 75% מההוצאה, אך לא פחות מ - 112$  
  ולא יותר מ - 191$ = (255$ X 75%)
3. הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד  
  1. אם סכום ההוצאה נמוך מ- 23.100
    סכום ההוצאה המוכרת מעל
(או 80% מההוצאה לפי הנמוך)
2,300
   
  2. אם סכום ההוצאה מעל - 23,100
    סכום ההוצאה המוכרת מעל 4,600
 
 
סכומים אחרים

1. תשלום "בתקופת הבחירות" 8,500  
2. סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד 7,560  
3. תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור משירותים או נכסים 4,800  
4. חישוב נפרד - סעיפים 57(ב) 66(ה) 48,960 לשנה
5. סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח (לשנת המס 2011) 75,600 לשנה
6. פטור מהגשת דין וחשבון (לשנת 2011)    
  משכורת (תוספת א)
הכנסה נוספת (תוספת ב)
הכנסה - קצבת חוץ (תוספת ד)
הכנסה מריבית (תוספת ה)
הכנסה ממכירה ניירות ערך (תוספת ו)
נכסי חוץ (תקנה 3)
628,000
326,000
326,000
623,000
1,797,000
1,813,000
לשנה
לשנה
לשנה
לשנה
לשנה
לשנה
 
 
 
 
 
7. הגרלות והימורים (תקרת הפטור) 59,880 להגרלה
8. מתנדב במוסד ציבורי    
  כיבוד קל לאירוע
נסיעות בתחבורה ציבורית
30 לאדם
  220 לחודש
  הוצאות דלק
שיחות טלפון מביתו/נייד
650 לחודש
  110 לחודש
9. ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים מ-1.1.2012    
  מחזור עסקי בשנת מס 2010 5,100,000  
  מחזור של חברה בת בשנת מס 2010 1,010,000  
  מחזור של מוסד ציבורי בשנת מס 2010 3,200,000  
10. ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ-1.1.2012    
  מחזור עסקי בשנת מס 2010 16,600,000  
11. הוצאות נסיעה לחו"ל    
  הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2011 מסתכם ב-3.39%.
סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:
  לינה לפי קבלות - סכום מזערי 112$ ללילה
                            סכום מירבי 255$ ללילה
  הוצאות שהייה: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות 71$ ליממה
  אם לא הוגשו קבלות על לינה 120$ ליממה
  שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילד שטרם מלאו לו 19 שנה 638$ לחודש
  הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם יצור ההכנסה עד 56$ ליממה
  רשימת הארצות בהן ניתן להגדיל ב-25% את סכום הוצאות הלינה:
  אוסטריה יוון  
  אוסטרליה יפן  
  איטליה לוקסמבורג  
  איסלנד נורווגיה  
  אירלנד ספרד  
  אנגולה עומאן  
  בלגיה פינלנד  
  גרמניה צרפת  
  דובאי קאטר  
  דנמרק קוריאה  
  הולנד קמרון  
  הונג קונג קנדה  
  הממלכה המאוחדת (בריטניה) שבדיה  
  טיוואן שוויץ  
12. שווי השימוש ברכב  
  קבוצת מחיר שווי שימוש לחודש  
  1 2,640  
  2 2,870  
  3 3,690  
  4 4,420  
  5 6,120  
  6 7,930  
  7 10,200  
  אופנוע L3* 880  
  * אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.
   
שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הליניארי:
   
  החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו
לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.
 
  לנוחיותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכתובתו:
www.shaam.gov.il/mm-usecar
  הפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי): 540  
  תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש: 490,020  
13. שווי שימוש ברדיו טלפון נייד (רט"ן) 100 לחודש
14. עיצום כספי - סעיף 195ב (קנס על אי הגשת דוח מקוון)    
  יחיד: 1,140 לחודש
  מעביד: 1,710 לחודש
                   
 
 
ג.       הנחיות נוספות
טופס 101 - כרטיס עובד
טופס חדש פורסם באינטרנט.
להלן השינויים שנוספו בטופס לשנת 2012:
א.      הטופס הותאם לחוק "שינוי נטל המס" ולתיקונים בסעיפים 40(ב) ו-66(ג) ל
פקודה - כמפורט לעיל.
ב.      הנחות יישובים
ביום 4/9/11 פורסם פס"ד אביב בלטינסקי. מדובר בנישום אשר שירת בצבא קבע ושכר דירה במרכז הארץ. הנ"ל המציא למעבידו טופס 1312א' לפיו הוא תושב נהריה.
בית המשפט קבע כי מרכז חייו של הנישום הוא במרכז הארץ. כמו-כן, נקבע כי אם הנישום אכן גר בנהריה ויש לו מרכז חיים נוסף, הוא לא יהיה זכאי להטבה עפ"י סעיף 11 ל
פקודה.
כבוד השופטת וסרקרוג התריעה בפסק הדין על הצורך בתיקון טופס 101 כך שגם העובד וגם המעביד ידעו מה הקריטריונים לזכאות להטבה עפ"י סעיף 11 לפקודה.
לאור האמור:
1.      החל משנת המס 2012 תוקנו טופס 101 וטופס 1312א'.
2.      החל משנת המס 2012 נישום המבקש הטבה עפ"י סעיף 11 ל
פקודה ימציא למעבידו טופס 1312א' כל שנה וימלא טופס 101 כל שנה.
 
הנחיות נוספות תפורסמנה בלוח ניכויים ינואר 2012.
 
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות