הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
2017 עיקרי התקרות והשינויים: חלק ג'
האם מוטל מס על כספי פיצויים? כספי הפיצויים המשולמים לעובד בכל מקרה: בין אם עזב או פוטר, פטורים ממס. זאת עד לסכום ולתקרה שנתית של 12,200 ₪ לכל שנת עבודה. כל סכום מעל לתקרה זו חייב במס, בכפוף לבחירתו של העובד: האם לבצע ייעוד לקצבה,
הדפס מאמר
2017 עיקרי התקרות והשינויים:
מיסים, מיסים, מיסים: חקיקה, שאלות והסברים ברורים - חלק ג':

הבהרה לקוראים: חלק ג' הנוכחי הוא נוסח מתוקן של חלק ב', שהטיוטה שלו פורסמה בטעות באתר. נא להתעלם מהנוסח הקודם ולקרוא רק את הנוכחי.

עיקרי התקרות והשינויים 2017 חלק גפיצויים:

האם מוטל מס על כספי פיצויים?
כספי הפיצויים המשולמים לעובד בכל מקרה: בין אם עזב או פוטר, פטורים ממס. זאת עד לסכום ולתקרה שנתית של 12,200 ₪ לכל שנת עבודה. כל סכום מעל לתקרה זו חייב במס, בכפוף לבחירתו של העובד: האם לבצע ייעוד לקצבה, פריסה או תשלום מס כמתחייב בחוק. מרחב תכנון המס בתשלום הפיצויים הוא רחב ומגוון. יכולתו וגם זכותו של העובד הפורש לתכנן את המס.

חוק ההסדרים 2017: לראשונה הוגדרה תקרת פיצויים. סכומים המשולמים מעל לתקרה - יראו אותם כהכנסה נוספת בידי העובד במועד התשלום. (ההפרשה לקופות החיסכון הפנסיוניות היא מרכיב פיצויים).

במסגרת חוק ההסדרים 2017 נקבעה תקרת הפקדה חדשה של המעסיק על חשבון פיצויים: 32,004 ₪ או עד 6% משכר של 44,444 ₪  שנתי, או הפרשה חודשית בסך 2,667 ₪.

כיצד ממוסים תשלומים שוטפים בגין הפקדה על חשבון מרכיב פיצויים?
סכומים שהפקיד המעסיק מעל לתקרת הפיצויים שנקבעה, 32,004 ₪ (למעט אם הופקדו בקרן פנסיה וותיקה - עליהם לא יחול המס החדש. המס החדש אינו נוגע לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית) יחשבו הכנסה בידי העובד (כלומר: תוספת לשכר) תשלומים אלה, שמעל לתקרה, יחויבו במס הכנסה, בביטוח לאומי ובמס בריאות.

מה קורה לסכומים שהופקדו מעל לתקרה במעמד מעבר קריירה / פרישה ומשיכת כספים?
משיכת חלקית או מלאה של הסכומים שהופקדו מעל לתקרה ושהעובד שילם בגינם שווי-מס, לא תהייה חייבת במס הכנסה, אלא רק במס רווח הון, בשיעור 15% נומינאלי

מה יקרה במצב שבו העובד בוחר לקבל קצבה מהסכום שהופקד מעל לתקרה ושולם עליו שווי? במצב שכזה העובד יהיה זכאי לפטור מלא על הקצבה המשולמת מהסכומים בגינם שולם שווי ושיועדו לקצבה (פנסיה), כ"תשלומים פטורים" הכפופים לסעיף 9 א' לפקודת מס ההכנסה. הקצבה מוכרת בכל סכום וללא תקרה.

מה קורה במצב שבו נמשכים הכספים במקרה של פטירה חו"ח? כספים שהופקדו עד לתקרה הקבועה יזכו במצב פטירה לכפל פטור. כספים שבגינם שולם שווי יחוייבו במס רווח הון 15% נומינאלי בלבד.

למי שייכים כספי פיצויים? כספי הפיצויים המופקדים לקופות לקצבה (התשכ"ג 1963) שייכים לעובד בכל מקרה - למעט מקרים המפורטים בסעיפים 16,17 לחוק הפיצויים. לדוגמה: אם מעל העובד או הואשם בפלילים ופגע במעסיק.

תיקון רצף פיצויים רצף קצבה:
ברירת מחדל רצף קצבה: מהסכומים שנצברו לעובד, היתרה הצבורה במרכיב הפיצויים של העובד בכל הקופות הינה 360,000 ₪ - או התקרה שנקבעה לעיל - לכל שנת עבודה: הגבוה שבהם. העוזב קריירה או פורש עם סכומים שאינם עולים על התקרה: במקרים בהם העובד לא העביר הוראת מס הכנסה (רצף פיצויים, פדיון, פטור) המיוחסת לכספים הנ"ל, תופעל ברירת המחדל ויראו את הכספים הללו כמיועדים לקצבה: כאילו בחר העובד ברצף קצבה.

טופס 161: בהמשך להוראות לציבור המעסיקים שפורסמו ביולי 2008, המעסיק ידווח על פרישתו של עובד באמצעות טופס 161 ומסירת עותק מטופס 161 כאמור לרשות המסים ולקופות הגמל.

משמעות ברירת המחדל: העובד אינו חייב לפנות לפקיד המס ולבקש "רצף קצבה" בגין הסכומים המופקדים בקופה לקצבה וזאת עד לתקרת הפיצויים החייבת במס. במקרה בהם הסכומים עולים על התקרה חייב העובד לפנות לפקיד המס לאישור "רצף קצבה". עם כל זאת הדבר לא ימנע בעתיד מהעובד למשוך את הכספים שיועדו לקצבה ואינה מונעות את זכאותו של העובד למשוך את הכספים במזומן, בכפוף למיסוי תקרת הפטור והזכאות לפריסת כספי פיצויים.

רצף פיצויים: לא חל כל שינוי בתקנות, במסגרת התקרה לרצף פיצויים ניתן לייעד סכומים לרצף פיצויים ועד ל-4 פעמים מהשכר הממוצע במשק במכפלת שנות העבודה.


פנסיה לעצמאים:

מי מחויב להפקיד? עצמאים בין הגילאים 21 ל- 60. למעט עצמאים שגילם היה 55 ביום כניסת החוק לתוקף, הפטורים מהפקדות לפנסיה.

כמה חייבים העצמאים להפקיד? שיעור ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים יעמוד על 4.45% עד חצי מהשכר הממוצע במשק, ועל 12.55% מהחלק שמעל מחצית השכר הממוצע במשק.

שיעורי ההפקדות: על חלק ההכנסה החייבת שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק (4,837 ₪) יפקיד העצמאי 4.45%. על חלק ההכנסה החייבת שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק (4,837 ₪) ואינו עולה על השכר הממוצע במשק (9,673 ₪, נכון ל-2017) הוא יפקיד 12.55%.

התמריצים: תוגדל הטבת המס של העצמאים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5%. עצמאי יוכל להפקיד 4.5% מהכנסתו לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבת מס, ללא תלות בהפקדה של 2.5% הנוספים לקרן השתלמות, אשר אינם זכאים להטבת מס.

דמי אבטלה: שליש מהכספים יסווג לרכיב ייעודי למצבי אבטלה. עצמאי אשר סגר את עסקו, יוכל למשוך את הסכום הצבור למצבי אבטלה בהתאם לכללים הבאים:
 • תקרת הסכום אשר הופקד לרכיב ייעודי למצבי אבטלה
   
 • מספר שנות עבודתו כעצמאי, כפול 12,230 ₪, ובלבד שבאותם שנים לא קיבל מענק פרישה.
   
 • מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול הכנסתו המובטחת באותן שנים.
עצמאי שיחליט לא לחסוך לפנסיה? קנס בגובה 500 שקלים.

הקטנת תשלומי ביטוח לאומי: שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יופחתו, מ-6.72% ל-2.87%, ואילו שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר אשר עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יועלו ב-1.6%

שכיר שהוא גם עצמאי: עצמאי שהוא גם שכיר צריך להפקיד על הכנסתו לפני מס, עד השכר הממוצע במשק ובניכוי השכר המבוטח כשכיר

האם העצמאים מחויבים בהפקדות חודשיות? החוק מאפשר הפקדה במהלך כל שנת המס וגם בסוף השנה.
 

עיקרי חוק מיסוי דירה שלישית: לחץ לקישור למחשבון  
 • יחויב תא משפחתי שבבעלותו מ- 249% דירות.
   
 • 1,150,000 ₪: אם הסכום של שווי הדירות ההשקעה נמוך 1,150,000 ₪, פטור מתשלום מס.
   
 • בין  ₪ 1,150,000 ל 1,400,000 ₪ פטור חלקי.
   
 • 1,400,000 ₪: במקרה שבו שווי סכום שתי הדירות להשקעה גבוה מ- 1,400,000 ₪ אין פטור.
   
 • 18,000 ₪ מס מרבי לדירה.
   
 • תמריץ והטבה: פטור ממס לא למכירה לקרוב, הטבת מס שבח עד 85,000 ₪ אם הרוכש חסר דיור. הפטור במגבלות הפקדה בקופת גמל הוא עד לסכום של 2.5 מיליון בפטור ממס רווח הון, במגבלות החוק. 
   
 • ישלחו שומות לחייבים.
 
דוגמאות למה שאינו נחשב דירה למגורים ואינו מחויב במס דירה שלישית: 

א. דירה מושכרת דיור מוגן
ב. דירה בבעלות ציבורית.
ג. דירת מלאי עסקי.
ד. דירה מושכרת לטווח ארוך בכפוף למכרז מדינה.
ה. דירה שפוצלה בהתאם לדין תחשב דירת מגורים אחת.
ו.  דירה בנחלה שלא ניתן למכור אותה בנפרד.
ז. דירת ירושה בשנה הראשונה לפטירה לא תחויב במס בתנאי שלא הושכרה.
ח. דירת יתום שלא מלאו לו 18 שנה.
ט. חישוב המס בכפוף לנוסחה.
 


קצבת גישור עד לגיל פרישה:
 
מצב בו המעביד מעוניין להגיע להסכם פרישה עם עובד שטרם הגיע לגיל הפרישה על פי דין ושאינו זכאי עדיין לקצבת זקנה והוא מוכן לשלם לפורש קצבה עד הגיעו לגיל חובת פרישה.

המעביד מבקש להעביר סכום חד פעמי (לחברת ביטוח או לגורם משלם אחר - להלן: "המבטח") שישלם לעובד קצבה, במקום תשלום קצבה מהחברה במשך תקופת הגישור.
 
סכום זה הינו בנוסף לסכום שנצבר בקופת הגמל ומכסה את התחייבויותיו של המעביד על פי חוק פיצויי פיטורין ושאותו ניתן לייעד לקצבה - או סכום הון נוסף המשולם במעמד הפרישה כמענק פרישה.

העברת הסכום למבטח תהיה פטורה מניכוי במקור ולא תחשב כהכנסתו של הפורש.
 

הסדר המס: זה הסדר שאושר כאמור בתנאים המפורטים להלן:

ההסדר - ככל שיוסכם - הינו חלוט וללא מתן אפשרות להתחרט או לשנות מתנאיו, למעט שינויי חקיקה. נדרשות ההסכמות והצהרות של המבטח, קופת הגמל, החברה והפורש על מנת להחיל הסדר זה.

המעביד הסדיר את כל הקשור בפרישה ומילא טופס 161. העובד מילא טופס 161א' כאשר הסכום החד פעמי אינו כלול בו. העובד הינו בן 55 או יותר וצפויה ירידה משמעותית בהכנסתו או אבטלה לאחר הפרישה.

העובד ייתן הוראה בלתי חוזרת כי הכספים בקופת הגמל שאותם ניתן לייעד לקצבה, לרבות כספי התגמולים, ייועדו לקצבה וישולמו בדרך של קצבה בלבד. קופת הגמל תמסור לעובד את הקצבה הצפויה לו, על פי הכללים שמפרסם אגף שוק ההון.

הסכום החד פעמי לא יעלה על הסכום שנועד להבטיח תשלום קצבה בתקופת הגישור -  שתהא זהה או נמוכה מהקצבה הצפויה לו לאחר גיל הפרישה.

על מענקי פרישה המשולמים במזומן, במועד הפרישה, יוטלו מגבלות באשר לתקופת הפריסה הניתנת למענק, כתלות בתקופת הגישור.

המעביד מסכים כי הסכום החד פעמי לא יחשב כהוצאה שלו במועד התשלום. ההוצאה, כלומר תשלום הסכום החד פעמי ממנו תשולם פנסיית הגישור, תותר למעביד בסכום שנתי צמוד, בפריסה אחידה על פני תקופת הגישור.

יראו בקצבה בתקופת הגישור ובקצבה שלאחר גיל חובת הפרישה כקצבה לכל דבר ועניין והקצבה תחשב כ"שכר מבוטח" שלא ניתן להפקיד בגינו לקופות גמל ולקבל ניכוי או זיכוי.

במקרה של מוות חו"ח יראו בתשלום קצבה לשארים כקצבת שארים ויחולו הוראות הפקודה. בתשלום אחר, ייראו בתשלום ליורשים כהכנסה מיגיעה אישית בשיעור מס מרבי של 40%

השלמת חוב וותק: מבוצע ערב ניתוק יחסי עובד ומעסיק. זו הפקדה חד פעמית של פיצויים מתוך כוונה ליעדם לרצף קצבה וזאת עד לתקרה.

סעיף 3(ה3)(1ב) מתיר הפקדה לקופת גמל לקצבה השלמת פיצויים.

סכום השלמה לוותק חוב: שכר מבוטח מוכפל בוותק העובד בניכוי ההפקדות שבוצעו ערב ההשלמה. הפקדת השלמה זו ניתן יהיה ליעד לצרכי קצבה.

השלמת חוב וותק: מספר נקודות לשיקול: השלמה כזו, אם היא מבוצעת לצרכי ייעוד לקצבה, ראוי כי הפורש יבדוק מצב שבו הכספים לא היו מיועדים לצרכי קצבה ואת חבות המס עליהם. זאת מכיוון  שביעוד לקצבה אין המשמעות התחמקות מתשלום המס, אלא שתשלום המס מבוצע בהתחשבנות בגובה הקצבה. על הפורש לוודא כי לא נוצרה "גיבנת מס" דרך פעולת ייעוד לקצבה של כספים נוספים. כמו כן ראוי שהפורש יבחן את סוגיות ייעוד לקצבה אל מול אלטרנטיבות רבות ונוספות העומדות בפניו, כדוגמת פריסה או רצף פיצויים ועוד. 

עליו לזכור כי אין חרטה מרצף קצבה. ראוי שהפורש יבדוק כי תנאי קבלת הקצבה תואמים את צרכיו וצרכי תא משפחתו. בנוסף יש לבחון מקרים בהם אין המדובר בקצבה יחידה המשולמת והיא מתווספת לקצבאות אחרות.  אזי עליה להיות מובאת בחשבון, בהתחשבנות במס.

משיכת כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה: "קופת גמל לא משלמת לקצבה" - הכוונה לכספים שהופקדו בכל התוכניות במעמד קופת גמל לאחר ינואר 2008 תיקון 3.


מתי ניתן למשוך כספים במעמד קצבה בפטור ממס?

סכום מזערי: במידה וסכום הצבירה בכל הקופות לצבירה שיש ברשות החוסך אינו עולה על 91,536 ש"ח, זה סכום הקרוי מזערי. זאת במידה והפורש מבקש למשכו ואינו מקבל קצבה מקופת גמל אחרת למעט קצבה מקרן פנסיה וותיקה בהסדר, או מקרן פנסיה תקציבית.

8,000 שקלים: משיכת כספי תגמולים ללא מס ולפני גיל פרישה, אם יש בחשבון החיסכון פחות מ- 8,000 שקלים.

קופת גמל להשקעה: האפשרות לחסוך באופן חודשי או סכום חד פעמי במהלך שנה מינואר ועד דצמבר. הכספים נזילים. תקרת הפקדה היא עד 70,000 ש"ח בשנה. קופת הגמל להשקעה מיועדת לאלה שירצו לחסוך במהלך הדרך ולהחליט בהגיעם לגיל פרישה באם לקבל חלק מהכספים שנצברו בקופה להשקעה - פנסיה פטורה מכל מס, או למשוך את הכספים במס רווח הון מופחת 15% נומינאלי, או להותיר את הכספים בקופת הגמל להשקעה.


בהצלחה.
רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני. 
 
הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 
קרדיט תמונה:

sscreations
 

 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות