הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
מהי פרישה?
מרצים לפרישה הם אותם מומחים לפרישה שיכינו אתכם הפורשים לקראת פרישתכם המיוחלת, לרוב הדעות, מוסדות וארגונים שמזמינים הרצאה לפרישה או יותר נכון לומר הכנה לפרישה
הדפס מאמר

מהי פרישהבמאמר זה אסביר לכם מהי פרישה ובנוסף לכך אציג בפניכם הקוראים הנכבדים את סוגי קרנות הפנסיה ועל שיטות פריסות המס הנפוצות לרבות שיטות המיסוי שיכולות לסייע לכם בהקטנת המיסוי על מענקי הפרישה והפיצויים שאתם עתידים לקבל ממקום העבודה שלכם שעבדתם בו בחייכם.

הגדרות כלליות לפרישה

 • פרישה: כל מעבר בין מעסיק למעסיק (עקב שדרוג ו/או שינוי קריירה ו/או פיטורים).
   
 • פרישה מוקדמת: במסגרת תקציבית (מתקציב המעסיק) או מקרן הפנסיה מותנה בגיל, בקיזוז אחוזי הפנסיה.
   
 • גיל הפרישה: בגיל פרישה ע"פ תאריך הלידה.
   
 • פרישת פטירה: פרישה עקב פטירה חס ושלום.
   
 • כל פרישה: כל פרישה באחד מהמסלולים, חייבת בהתייחסות לסוג הפרישה והכוון מקצועי.
סוגי קרנות פנסיה
פנסיות צוברות: אלו פנסיות בהן נעשות הפקדות ע"י העובד וע"י המעביד, פנסיות אלו משולמות בהגיע העמית לגיל פרישה ו/או במקרה פטירת העובד לשאיריו.

 1. פנסיות מוקדמות תקציביות מפעליות – אלו פנסיות המשולמות ע"י המעסיק בד"כ בהתאם להסכם עד אשר הגיע העובד לגיל הפרישה בפועל
   
 2. פנסיה תקציבית המשולמת באמצעות מנהל הגמלאות – הן משולמות מתקציב המדינה ונותנות מענה לעובדי המדינה, ו/או מתקציב המוסד
   
 3. קרנות פנסיה ותיקות – אלו הם קרנות הפנסיה שפעלו במשק עד שנת 1995, כדוגמת: מבטחים, מקפת, קרן הגמלאות המרכזית, גלעד, קרן פועלי בניין, הן פועלות על פי התקנון האחיד
   
 4. קרנות פנסיה החדשות – אלו קרנות שהחלו לפעול החל משנת 1995, הפנסיות ישולמו בהתאם לצבירת העמית ובאיזון אקטוארי שיעשה מדי פעם בקופה. בקרנות אלו נכללות-מקפת החדשה, מבטחים החדשה, מיטבית, תאוצה, פסגה, עתידית, נתיבות, גלעד החדשה, אחדות וכדומה
   
 5. פוליסות מנהלים המתנהלות באמצעות חברות ביטוח
   
 6. קופות גמל – ההפקדות שנעשו החל משנת 2008
מה הוא המיסוי הנדרש על כספי פיצויים, מענקים, פנסיה?
עובד הפורש ממקום עבודתו (בפנסיה על פי גיל, פנסיה מוקדמת, פטורים שינוי קרירה).
אם העובד יקבל סכומי כסף, סכומים אלו ירשמו ע"י המעסיק בטופס 161 וימסרו לעובד בצרוף א/161 (א/161 ימולא ע"י העובד ויימסר לפקיד שומה בדבר רצונו כיצד לפעול בכספים שנרשמו בטופס 161).

המיסוי על פי טופס 161

אלו האפשרויות הקיימות:

אפשרות א'
קבלת הפטור ומיסוי על הכספים שמעבר לפטור (אם יש).

מה הוא גובה הפטור לו זכאי העובד?
מכפלת השכר או התקרה (הנמוך מבין השניים) בתקופת העבודה = פטור.

מהי תקרת פטור?
תקרת הפטור השנתית היא אותה תקרה המאושרת ע"י נציבות מס הכנסה ומתעדכנת מדי שנה (גובה תקרת הפטור לשנת 2012 היא 11,950 ₪).

אפשרות ב'
פריסת מס על החלק החייב (בסלנג היום יומי העמיתים קוראים לזה פריסת מס).

מהי פריסת מס?
על פי התקנות: בגין כל ארבע שנות עבודה זכאי העמית לבצע פריסה לשנה אחת ומקסימום שש שנות פריסה. בדרך כלל הפריסה מבוצעת בגין שנות המס קדימה, אולם ניתן לבצע פריסה אחורה, אין שילוב בין שניהם דהיינו אחורה וקדימה.

כיצד מבוצעת הפריסה?
היתרה החייבת תחולק במספר שנות הפריסה לה זכאי העמית, עבור כל שנת פריסה יחושב אחוז מס שולי שיוכפל בסכום של אותה שנה, בגין החיבור כל הסכומים שנקבעו עבור כל שנות הפריסה תשולם מקדמה, לאחר תשלום המקדמה, חייב העמית להגיש דו"ח מדי שנה עבור כל שנת פריסה.
יש לקחת בחשבון! מי שניתק יחסי עובד מעביד עד חודש ספטמבר, תתחיל שנת הפריסה הראשונה באותה שנה קלנדרית, מי שניתק יחסי עבודה במהלך חודש אוקטובר שנת הפריסה הראשונה תהיה השנה הקלנדרית הבאה, לדוגמא: פרשת בחודש אוגוסט 2011 שנת הפריסה הראשונה תהיה 2011, פורש שפרש בחודש אוקטובר 2011 שנת הפריסה הראשונה תהיה 2012.

מהו פטור על הגמלה?
הזכאות לקבלת פטור על הגמלה מונתה בויתור על פטור המענקים (הרשומים בטופס 161) או לחילופין קבלת מענק פרישה נמוך מהפטור המגיע.

כיצד יחושב הפטור המגיע על הקצבה אם קיבל העובד מענק נמוך?
סך כל המענקים (עפ"י טופס 161) מחולקים במספר שנות העבודה.
התוצאה המתקבלת היא = מענק פטור לשנת עבודה.
מענק פטור לשנה + קצבה חודשית = סכום כולל.
סכום כולל – תקרת קצבה מזכה = הפרש.
קצבה X ההפרש מחולק בסכום הכולל.
= סכום ההפחתה.

מה זה רצף זכויות פיצויים מעסיקים (מעבידים)?
עובד רשאי לדחות את ההתחשבנות בגין כספי הפיצויים, ולהפקידם בחשבון על שמו באחת מקופות הגמל, אם תוך שנה הוא אמור להחליף מעסיק (מעסיק ב') שיפקיד עבורו כספי פיצויים בכל אחת מקופות הגמל, קרנות הפנסיה או בפוליסה לביטוח. על מנת להיכנס למסלול זה, על העובד להמציא לנציבות מס הכנסה (לא לפקיד שומה) את הדברים הבאים:

 1. טופס 161 בגין מעסיק א' בו ירשמו כל כספי הפיצויים שנחסכו עבורו, וכן את המזומן שהוא אמור לקבל
   
 2. טופס א/161 חתום על ידו ובו ירשום העובד את מבוקשו
   
 3. יש לצרף שלושה תלושי שכר אחרונים
לאחר קבלת אישור הנציבות יחולו תנאי הרצף על העובד, כל כספי הפיצויים יופקדו כאמור או יושארו בקופות הגמל. לאחר סיום העבודה אצל מעסיק ב', ימציא שוב טופס 161 מעסיקו (ב) ויגיש בקשה לחרטה מהרצף, תקופת העבודה בגין מעסיק א+ב, וכן תקרת הפטור החדשה יילקחו בחשבון לצורך הפטור, בגין החלק החייב אם יש יחליט העובד על רצונו, כיצד לבצע את תשלום המס (ראה סעיף המיסוי על פי טופס 161).

הערות
למרות האמור לעיל אם מצא העובד מעסיק ב' והתחיל לעבוד, בתוך שנתיים הוא רשאי לחזור בו מהרצף בגין מעסיק א'. אם מצא העובד מעסיק ג' רשאי הוא לפנות לנציבות ולבקש המשך הרצף.

מהו הסכום שניתן להפקיד לרצף מעסיקים וכיצד מחושב?
על פי התקנות תחשב נציבות מס הכנסה את הסכום הניתן להפקדה את כולו או את חלקו על פי טופס 161 כלהלן:

 1. יסוכמו כל סכומי הפיצויים שהופקדו עבור העובד בכל הקופות כולל הפיצויים שהופקדו עבורו בתוכנית לקצבה
   
 2. תוכפל משכורתו האחרונה בתקופת העבודה
   
 3. גם לאחר קבלת התוצאות ייבדק אם ישנו חוסר או עודף
   
 4. שכר ממוצע במשק יוכפל בארבע, התוצאה תוכפל במספר שנות עבודתו בהתאם לסעיף ג'. אם ישנו עודף יקוזז סכום העודף ועל ההפרש יש לנכות מס על פי המס השולי של העובד, אם ישנו חוסר יאושרו כל הסכומים המתקבלים להפקדה ברצף מעסיקים
המאמר נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות