הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
מדריך מקוצר לפורשים בשנה הראשונה לפרישתם
שלום כיתה א': אמר החכם הסיני: כל בני האדם בעולם כולו, גם אם הם אינם מדברים באותן השפות, גם אם מחזיקים באמונות שונות נעים באותם המעגלים
הדפס מאמר

שלום כיתה א'
מדריך מקוצר לפורשים בשנה הראשונה לפרישתם

מדריך מקוצר לפורשים בשנה הראשונה לפרישתםשלום כיתה א': אמר החכם הסיני: כל בני האדם בעולם כולו, גם אם הם אינם מדברים באותן השפות, גם אם מחזיקים באמונות שונות נעים באותם המעגלים  - כולם הולכים באותה הדרך. ("טאו"). הוסיף החכם ואמר: "בדרכך, דרך החיים, אל תבחר לך הר גבוה מדי, שמא תתעייף ותכשל. אל תבחר הר נמוך מדי, כי תגיע לפסגה בקלות ותתאכזב. בחר לך שרשרת הרים. טפס ועלה בהר הראשון. כשתגיע לפסגה הבט אל הנוף, רד מההר ותתחיל מחדש, בהר הבא". כך מבטיח החכם הסיני חיים מלאי עניין, אתגרים וסיפוק.

ההגעה לפרישה היא עוד הר שכזה, אחד שמגיעים אליו אחרי כיבוש הרים רבים ושונים במהלך הקריירה. למרות הנסיון שנרכש בטיפוס לפסגות הקודמות, ההר הזה מעמיד אתגרים בלתי מוכרים והמאמר הזה ינסה לסייע למטפסים החובבים.

השבוע התחילה שנת הלימודים החדשה והמאמר יוליך את הקוראים, הפורשים הטריים, כמו התלמידים המתחילים את כתה א', בדרכם החדשה במעלה ההר..


הגדרות:

פרישה: אירוע שבו נותקו יחסי עובד / מעסיק. במקרים בהם חוזר העובד לעבוד אצל אותו המעסיק, שלטונות מס ההכנסה עלולים לראות את אירוע הפרישה כאילו הוא למראית עין בלבד ועלולים לשלול מהעובד את הפטורים המגיעים לו על מענקי הפרישה.

משכורת לעניין מענק פרישה: כוללת את רכיבי השכר הנחשבים משכורת לעניין מס ההכנסה. באופן כללי מדובר בהכנסת עבודה ממשכורת, למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאות ולמעט שווי שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד.

הגדלת משכורת אחרונה ערב פרישה: במקרים בהם מעסיק מגדיל את משכורתו של העובד באופן מלאכותי, פקיד המס רשאי שלא להתייחס להגדלה - במקרים בהם היא אינה נסמכת על נימוקים מבוססים.

ממשרה מלאה למשרה חלקית: סכום מענק הפטור יחושב כך שעבור השנים שבהן עבד הפורש במשרה חלקית, המשכורת החלקית תוכפל במספר השנים. עבור השנים שהוא עבד במשרה מלאה סכום המשכורת החלקית האחרונה מחושבת למשכורת במשרה מלאה, מוכפלת במספר השנים בהן הועסק במשרה מלאה.

כספי פיצויים בחברות ביטוח: חברות הביטוח מציגות שני סכומים: האחד הוא הסכום לעובד לעניין חבות המעסיק כלפי העובד על פי דיני העבודה. הסכום להתחשבנות במס משמש להתחשבנות שבין מס ההכנסה והעובד, את הסכום לצורך התחשבנות עם שלטונות המס יש לרשום בטופס 161 ו- 161א'.

טופס 106 ומענקי פרישה: בשנה בה פרש העובד, טופס 106 מכיל את סך כל המענקים שקיבל מהמעסיק ומענקי מזומן (לא כולל מענקים שקיבל מקופות או ביטוחים פנסיוניים). טופס 106 יכלול סך כל המענקים הפטורים ששולמו על ידי המעסיק (בכפוף לאישור פקיד המס). טופס 106 יהווה אישור ניכוי מס בכל הקשור להגשת דו"ח שנתי מס הכנסה.

רצף זכויות: 9(7א)(א)(4) אם פרש העובד ממקום עבודתו והוא פועל לקראת קריירה נוספת, יוכל לייעד את כספי הפיצויים ל"רצף זכויות". משמעות הבקשה היא דחיית ההתחשבנות למועד נוח יותר. רצף זכויות מחייב את הפורש במציאת מעסיק לעבודתו כשכיר.

טופס 161: הוא "צילום רנטגן" של כספי הפיצויים המשולמים לעובד בעת פרישתו ממקום עבודתו. הטופס מכיל את כל המענקים שקיבל הפורש. בכפוף לטופס ייקבעו הפטורים השונים להם הוא זכאי. המעביד מחויב למלא טופס 161 בין אם מגיעים לפורש מענקים ובין אם לאו.

פריסה: משמעות הפריסה היא חלוקה לשנים - קדימה או אחורה - בכפוף לזכאותו של הפורש, בחלקים שווים. מהות הפריסה היא לסייע למקבלי מענקים המותרים בפריסה להקל בתשלומי המס. פריסה תחשב כתכנון מס בכל הקשור להפחתת תשלומי המס. מה ניתן לפרוס? מענק פרישה, מענקי שכר ומס שבח.

פריסת פיצויים: מתבקשת בדרך כלל על החלק החייב במס (מעל לתקרת הפטור) של כספי הפיצויים. שנת הפריסה הראשונה תלויה בתאריך הפרישה ולא ביום קבלת טופס 161 מהמעביד. פרישה עד לתאריך 29.9 של כל שנה תחויב במס בשנת הפרישה. פרישה המתחילה מיום 30.09 והלאה לכל השנה תחוייב בשנת המס הבאה.

תיקון 190 כספי פיצויים: לאחר התחשבנות עם שלטונות המס רשאי הפורש להעביר את הסכום לקופת גמל חדשה. החשבון החדש בקופת הגמל יהיה חסום להפקדות נוספות. הכסף יהיה נזיל וניתן יהיה למשוך אותו מקופת הגמל בכפוף למס רווח-הון בסך 25%, או לקבל קיצבה פטורה ממס.

מוטבים וקופות גמל: מוטבים בקופות גמל תגמולים / פיצויים רשאים להעביר כספים לחשבון חדש בקופה. ההעברה אינה אירוע מס והם יוכלו למשוך את הכספים בסכום חד פעמי או כקיצבה בהגיעם לגיל הזכאות.

שבח מקרקעין: השבח נחלק למספר קטגוריות מיסוי: שבח ריאלי עד יום המעבר ושבח ריאלי לאחר יום מעבר = סעיף 14. השבח הריאלי בכפוף לסעיף 14 יתחייב במס מירבי בסך 25%. לגמלאים יש מרחב תמרון רחב במתן הנחות בשומת מס שבח. לדוגמה, מדרגות מיסוי מופחתות החל מ- 10% מפריסה לאחר 4 שנים, או בקשות להקלות במיסוי הכנסות פנסיה מועטות ועד קיזוז הפסדי הון.

היוון: וויתור על סכום בקיצבה העתידית תמורת תקבול חד פעמי עכשווי. זה מענק ע"ח תשלומי פנסיה עתידיים. החישוב יהיה על פי מקדמי היוון שנקבעים.   

סעיף 125ד' ו-125ה' לפקודת מס הכנסה: מעניקים הנחות בשיעורי המס המתחייב על הכנסה מריבית המשולמות על פי פיקדון בנקאי (בדרך כלל תכניות חיסכון) למותר לציין כי הריבית על אגרות חוב או דיבידנד או רווחים בתכניות פנסיונית אינם כלולים בסעיף זה.

קופות גמל - סכום צבירה מזערי: מי שהגיע לגיל פרישה ויש לו סכומים שהפקיד באופן עצמאי לקופות גמל לקיצבה, מהו סכום המזערי לצורך משיכה בפטור ממס? הסכום המזערי, נכון לשנת 2017 הוא בסך 91,536 ש"ח, כולל את סך הכספים בחשבונות קופות הגמל - למעט קרנות פנסיה וותיקות. על הפורש לפנות לפקיד השומה בטופס 161ד' בבקשה לקיבוע זכויות סעיף 9א' לפקודה: היוון פטור.

אזרחים וותיקים - ארנונה: בהינתן שאחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה והוא / היא מקבל קצבת אזרח וותיק, הוא עשוי להיות זכאי להנחה בארנונה בסך  25% על 100 מ"ר ראשונים של דירת המגורים. אין כפל הנחה.

טופס 161ד': קיבוע זכויות מתייחס לאחוז הפטור על הקיצבה, בהתחשב בנוסחאות השילוב ובמענקים שקיבל הפורש במועד הפרישה. חתימה על הטופס תחשב כהחלטה סופית לאחר חתימתו ועוד 90 יום. אם במהלך הימים לא התחרט הפורש, ייחשבו זכויותיו על פטור לקיצבה כמקובעות ובלתי ניתנות לשינוי.

תאום מס: חובה או זכות? בהינתן הכנסה בת יותר ממקור אחד של קיצבה או כל הכנסה חייב במס (למעט שכ"ד מסלול 10%), חובה על הגמלאי לערוך תיאומי מס. אי עריכת תיאום מס עלולה לגרור לפניית מס ההכנסה ולפתיחת תיק אצלם, לדיווח על סך ההכנסות החייבות במס.

5% משכר מינימום קופה לקיצבה: במקרים בהם הסכום לו זכאי הפורש לקבל כקיצבה הוא נמוך מ-5% משכר המינימום הקבוע, הוא יוכל, בהגיעו לגיל 60 למשוך את הכספים. קיימת עדיפות למשיכה בתקופות בהן יש הכנסות נמוכות מעבודה / עסק נמוכות. המשיכה תיחשב כהיוון קיצבה.

תלמידים יקרים: הגעתם עד הנה? זו עדיין לא פסגת ההר. אחרי יום הלימודים הראשון מצפות לכם עוד שנים רבות של צבירת ידע. המשיכו לטפס בהר הפרישה. הנופים בדרך ובפסגה ממש מרהיבים!

     הרצאה: מדריך מקוצר לפורשים בשנה הראשונה לפרישתם
בהצלחה

רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 
הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 
 
קרדיט תמונות:

Ben Schonewille
 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות