הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
מחממים מנועים: סוף שהוא גם התחלה
מחממים מנועים סוף שהוא גם התחלה, לקראת סוף שנת מס 2012 והתחלת שנת מס 2013 נסביר מונחים הנוגעים לדבר, נסביר מיהו עמית, עמית מוטב, עמית שאינו מוטב, על מי זכאי להשתלמות מקצועית, על קופה לקצבה, שכיר בעל שליטה, קופות גמל ועוד...
הדפס מאמר

מחממים מנועים: סוף שהוא גם התחלה
לקראת סוף שנת-מס ותחילת שנת-מס חדשה
תודה, 2012 שלום לך 2013

 
שכיר/עצמאי:מחממים מנועים דוח שנתי 2012 דוח שנתי 2013

הגדרות:

"עמית מוטב":
הוא יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו תשלומים לקופת גמל לקצבה עד לתקרה מותרת.

"עמית שאינו מוטב":
הוא יחיד שבשל הכנסתו לא שולמו תשלומים לקופת גמל לקצבה וזאת עד לתקרה המותרת.

השתלמות מקצועית:
הכרה במס. שכיר הלומד השתלמות מקצועית במסגרת שמירה על הקיים (שמירה על כושר השתכרות ועדכונים מקצועיים), בגין הסכום שהוא שילם בעצמו המוכר לצרכי מס, יוכל להגיש דו"ח החזר מס ולתבוע את סכום ההשתלמות המקצועית.

קופה לקצבה:
תקרת ההפקדה היא 4 פעמים השכר הממוצע במשק. זאת ע"פ סעיף 3(ה3), לפי שכר חודשי ממוצע בן ₪8,619 ותקרה של 34,476₪.

שכיר בעל שליטה:
ההוצאות שיוכרו לחברה בעבור הפקדת מרכיב תגמולים בקופת גמל לקצבה בעבור בעל שליטה, זאת מבלי שבעל השליטה יחויב במס, הן בסך 2,586₪ לחודש או 31,032₪ שנתי. כאן המקום להזכיר את
תיקון 190 שקבע כי בעל שליטה יוכל להפריש כמו שכיר וזאת עד ל- 7.5% מהשכר הממוצע במשק.

קופת גמל:

עמית מוטב:
ההכנסה המרבית שבגינה מגיע ניכוי וזיכוי ממס לפי סעיפים 47 ו 45א' היא 17,000₪ לחודש, או מצטבר שנתי 204,000₪.

עמית שאינו מוטב:
תקרת ההכנסה המזכה לגבי הכנסה שמקורה לא ממשכורת בכפוף לסעיפים 47 45א' היא 11,900₪ לחודש או במצטבר שנתי 142,800₪.

עמית שאינו מוטב:
תקרת הכנסה מזכה ממשכורת בכפוף לסעיפים 47 ו 45א' היא בסך 8,500₪ לחודש או במצטבר שנתי 102,000₪.


קרן השתלמות:

שכירים:
משכורת מרבית שהופרשה ממנה תהא פטורה ממס היא  15,712₪ או 188,544₪ הכנסה שנתית מצטברת כשכיר.

עצמאים:
"הכנסה קובעת": ליחיד בהפקדה לקרן השתלמות לעצמאי היא 255,000₪ הכנסה שנתית. הניכוי בכפוף לסעיף 17 (5א): סכומים ששילם יחיד לקרן השתלמות לעצמאים, לאחר שהופחת בהם 2.5% מהכנסתו הקובעת, סכומים אלה כאמור לא יעלו על 4.5% מהכנסתו הקובעת.

עצמאי שעובד מביתו:
נישום העובד מביתו, גם אם הינו שכיר וגם אם עצמאי, זכאי לנכות מהכנסתו הוצאות יחסיות לאחזקת הבית, כיחס שבין המקום המוקצה לעסקו מכלל ביתו. לדוגמא: אם השטח המוקצה לעסק בביתו של הנישום מהווה כ-25% מהשטח, יותרו 25% מההוצאות בניכוי כהוצאה. בין ההוצאות המותרות לניכוי לפי שיעורן היחסי: ריבית משכנתא, פחת נכס, ארנונה, הוצאות שכירות דירה, חשמל, הוצאות טלפון, גז, מים, ועד-בית, חיבור אינטרנט וכיו"ב.

עצמאי-ביטוח לאומי:
כדאי להקדים ולשלם את מקדמת חודש דצמבר 2012 עד לסוף שנה, בכדי שהתשלום יוכר כניכוי ממס בשנת 2012.

נסיעה לחו"ל:
בשל השינוי ממיסוי טריטוריאלי למיסוי פרסונאלי: מכאן, תושב ישראל יכול שיתחייב על הכנסותיו בישראל והן על הכנסותיו שהופקו מחוץ לישראל הנסיעה תהיה מוכרת אם הנסיעה קשורה בייצור הכנסה. הוצאות על כרטיסי טיסה במחלקת תיירים/ עסקים יותרו במלואן. הוצאות דיור בסכום של 107 דולר או הוצאות הלינה שהוצאו בפועל, לפי הנמוך מבניהם. סכום זה נכון למקרה בו מדובר בנסיעה שכללה יותר מ-90 לינות בשנה. הוצאות שכירות רכב 53$ או הוצאות בפועל – הנמוך מבניהן. אש"ל עד 68$ ליום. הוצאות חינוך: במידה ושהה לתקופה רצופה העולה על 10 חודשים יותרו הוצאות חינוך לילדיו שטרם מלאו להם 18 שנה בשנת המס, בסכום מרבי של 539$ דולר לכל ילד למשך כל תקופת השהיה.

דחיית הכנסות או הקדמת הוצאות:
הימנעות מפעולה יזומה לגביית החוב מותרת לפי הדין. בדחיית ההכנסה החיסכון במס יהיה גדול יותר ככל ששיעור המקדמה שהעצמאי משלם נמוכה יותר משיעור המס הסופי. הקדמת ההוצאות: החיסכון במס עולה על דחיית הוצאות שכן הקדמה כזו מקטינה את בסיס המס למקדמות.

חישוב נפרד ומאוחד:
חשיבות להקפדה על אי-תלות, סעיף 66 (ה) לפקודה מציין כי יש להודיע חודש מראש לפני תחילת החישוב הנפרד. בכל שלוש שנים יש להודיע מחדש לפקיד השומה ולחדש את הבקשה לחישוב נפרד.

שכיר או עצמאי?:
גורמים שישפיעו על ההחלטה על הפיכה משכיר לעצמאי: יש להביא בחשבון את ההטבות הסוציאליות דוגמת תנאים פנסיוניים, חופשה, הבראה. מאידך יש לבחון את היכולת בניכוי ההוצאות המוכרות, תזרימי המזומנים, מערכת ניהול חשבונות והסיכון הכלכלי.


שוכרים/משכירים בעלי נכסים בארץ ובחו"ל:
 
בעלי דירות בארץ להשכרה למגורים:
לשלם 10% מס סופי על דמי שכירות מדירת מגורים, באם שכר הדירה עולה על 4,910  והמסלול המועדף עלינו. אותם 10% רק אם שולם המסעד ליום 31.1.2012.

בעלי נכסים למגורים בחו"ל: באופן כללי החוק מאפשר לבחור בין שתי האלטרנטיבות הבאות:
 1. שעור מס של 15% בלבד על הכנסת שכר הדירה בניכוי פחת בלבד, וללא זיכוי על מס זר.
   
 2. שיעור מס רגיל (לפחות 30%) אבל תוך ניכוי הוצאות מלא (כמו גם ריבית על משכנתא) וקיזוז מס ששולם בחו"ל, פדראלי ומדינתי. העיקרון הנ"ל תקף לכל השכרת מקרקעין מחוץ לישראל.
תשלום שכירות מראש:
כאשר הדיווח הוא על בסיס מזומן תותר גם אם שולמו מראש.
 
 
תיקי השקעות בשוק ההון:

קיזוז הפסד הוני מניירות ערך כנגד רווחים מדיבידנד: יש כדאיות במימוש הפסד במקרה בו ישנה וודאות לקבלת תשלום דיבידנד בשנת המס הבאה. במקרה כזה יירשם ההפסד בדו"ח 2012 ובדוח 2013 יקוזז ההפסד כנגד הרווח מהדיבידנד. המס המוחזר יוחזר בתוספת הצמדה וריבית מחושבת. כך ניתן להפוך את ההפסד ל"מקלט מס" הנושא ריבית פטורה ממס. גמלאים המקבלים ריבית אינם יכולים לקבל במסגרת ההחזר האוטומטי את מלוא זכויותיהם. עליהם לתבוע זאת בדו"ח החזר מס שנתי בצירוף טופס 867 מהבנקים.

הנחיות כלליות:

 1. תשלום למוסד סיעודי:
  יהיה כדאי לשלם למוסד סיעוד בגין החזקת ילד, בן זוג או הורה וזאת לפני 31.12.2012, זאת כדי לתבוע את החזר המס המגיע בדו"ח 2012.

   
 2. תרומות:
  יש להקפיד כי התרומה היא למוסד מוכר. ההכרה רשומה בקבלה אותה אנו מקבלים במעמד התרומה, בה רשום כי המוסד מוכר לצרכי מס. התורם למוסד ציבורי (מוסד המוכר על-ידי שר האוצר ואו שר על-ידי ועדת הכספים של הכנסת) זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגובה של 35% מסכום התרומה. לסך התרומות שניתן לקבל עבורן זיכוי יש 'רצפה' (מינימום) ו'תקרה' (מקסימום): הרצפה מתעדכנת מדי שנה בשנה, והתקרה אינה יכולה לעלות על 30% מההכנסה החייבת במס, או על סכום המתעדכן שנתית, לפי הנמוך ביניהם (בשנת המס 2012 הסכום המזערי לתרומה 180ש"ח, והמרבי - 9,000,000₪ ).

   
 3. עבודה בחלק מהשנה:
  עבודה בחלק מהשנה יכולה להיות גם בשל עזיבה, פיטורים או פרישה. מי שלא עבד בחלק מן השנה ולא היו לו הכנסות נוספות לבד ממשכורת, ייתכן שיהיה זכאי לתשלום מס מופחת על משכורתו. זאת משום שחישוב המס כולו הוא שנתי מה-1 בינואר ועד 31 בדצמבר ונקודות הזיכוי מחושבות על בסיס שנתי.

   
 4. למשקיעים במחקר ופיתוח, בסרטים או בחיפושי נפט: יש לדרוש אישור לצורכי מס
   
 5. לידה לפני תום השנה:
  מזכה בנקודת זיכוי נוספת, הניתנת לבקשה בהחזר מס כדי לקבל את הזיכוי השנתי בעבורו כבר השנה, האמור נכון גם לאבות שיקבלו שתי נקודות זיכוי נוספות לפי המלצות ועדת טרכטנברג.

   
 6. פטור 9(5):
  נכות כללית: בעניין הכנסות מריבית ורווחים על תכניות חיסכון, פיקדונות בשקלים בעבור הסכום ששולם כפיצוי בשל נזק הגוף: 21,170₪ לחודש או 254,040₪ לשנה.

   
 7. פטור ממס לנכה עיוור מהכנסה שאינה מיגיעה אישית:
 • אם נקבעה הנכות בין 185-364 יום מגיע הפטור במלואו.
 • אם נקבעה הנכות עד 184יום לא מגיע פטור ממס.
 1. מס שבח:
  "פטנט ישראלי"... מס המוטל על רווח הון שמקורו מכירת מקרקעין או מכירת מניות באיגוד מקרקעין. לפי סעיף 28(א) לפקודה ניתן לקזז הפסדים מעסק ומשלח יד החייבים במס כנגד הכנסות מכל מקור, לרבות כנגד שבח לפי חוק מיסוי מקרקעין. מס השבח ניתן לפריסה, עד 4 שנים, תוך ניצול נקודות הזיכוי המגיעות.

   
 2. פרסים, הגרלות, הימורים:
  סעיף 2א לפקודה: הכנסה חייבת שיעור המס 25% ללא זכאות לפטור, למעט פטור הניתן לפי סעיף 9(28) או ניכוי לפי סעיף 17(11) לפקודה - הוצאות הכרוכות בתשלום מס. 
 
מכינים את 2013:
 
תיאומי מס:
יש לציין כי זה שעשית תיאום אין משמעו שלא מחכה לך החזר. אם הכנסתך נובעת מכמה מקורות: הנך רשאי לערוך תיאום מס באמצעות מעבידך או באמצעות מחלקת תיאומי מס במשרד מס הכנסה הקרוב לאזור מגוריך באופן עצמאי או על ידי מייצג שהורשה לכך. כך תימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס.
 
כדי לערוך תיאום מס עליך למלא את הטופס "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה" (טופס 116), הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה שלך, לצרף תלוש משכורת מכל מעביד והצהרה על מקורות ההכנסה השונים.
תיאום מס ניתן לבצע בכל פעם שיש שינוי בהכנסות והוא נערך רק לשנת המס הנוכחית בה מוגשת הבקשה.

 
תיאום מס אינו בא במקום הגשת דו"ח שנתי ואין לראות בו קביעה סופית לחבות המס. טפסים ומידע נוסף ניתן לקבל במשרדי השומה ברחבי הארץ.

גמלאי עובד עד לגיל 70:
אם הכנסתך עולה במעט על ההכנסה המרבית, תוכל לתכנן את  שיעור ההשתכרות והתגמול כך שתוכל ליהנות משכר עבודה ומקצבת הזקנה.
 
המאמר נכתב על ידי רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות