הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מילון מונחים
ריסק מונח בביטוח :
ביטוח למקרה מוות בלבד, בתוך תקופה נתונה. תקופת הביטוח הינה עד גיל 67. במקרה זה, אם נפטר המבוטח לפני גיל 67, יקבלו מוטביו סכום חד פעמי (במרבית המקרים) מחברת הביטוח. סכום זה אינו חייב במס הכנסה.

אפשרויות:

ביטוח למקרה מוות: תקופת הביטוח לרוב הינה עד גיל 60 לפחות. הפרמיה המשולמת מתעדכנת כל שנה בדרך כלל
(יש מקרים, בהם הפרמיה מתעדכנת כל 5 שנים ואף כל 10 שנים) לפי גיל המבוטח.

ביטוח משכנתא: ביטוח חיים אותו עורכים במקרה בו נלקחת הלוואת דיור (משכנתא). במקרה של מות המבוטח, תשולם יתרת ההלוואה למלווה. מכיוון שבחלוף הזמן החוב של המבוטח קטן, הרי שסכום הביטוח קטן אף הוא.

רצף זכויות פיצויים :
עובד שבעת פרישתו (מעבר קריירה או מחמת גיל) זכאי למענק פרישה ממעבידו או מקופת גמל לפיצויים,או כל מענק שעונה על הגדרת פיצויי פיטורים,זכאי על פי סעיף 9 (7א)(4) לפקודה, לבקש רצף  בין העבודה אותה עזב לבין המעסיק הבא, לא יראו את הסכומים שעליהם ביקש רצף כאילו לא התרחש אירוע העזיבה כלל. והכל עד לסכום התקרה.

עליו לעמוד בשני התנאים:

  1. בעת פרישתו מעבודה הודיע למנהל רשות המיסים כי הוא בוחר שלא לקבל מקופת גמל לפיצויים את הסכום שהוא זכאי לקבלו ושהסכום יופקד בידי המעביד עצמו  בקופת גמל לפיצויים.
     
  2. תוך שנה ממועד פרישתו ממקופ העבודה האמור הוא יתחיל לעבוד אצל מעביד אחר, המשלם לפיצויים.
     
  3. הסכומים שיועדו יהיו בגובה סכום התקרה.
מי שבחר ברצף זכויות לגבי עבודתו אצל מעביד קודם או אצל כמה מעבידים קודמים,אך בעת עזיבה, פרישה בחר שלא להמשיך ברצף יראו את כל תקופת עבודתו אצל המעביד האחרון ואצל המעבידים הקודמים כתקופת עבודה אחת. כל הסכומים (כולל רווחים, הפרשי הצמדה כל רווח אחר כנ"ל לגבי הפסד) שהצטברו בקופות הגמל כמו כן המענק שקיבל מהמעביד האחרון ייראו כאילו נתקבל המעביד האחרון ואילו הסכום הפטור ייקבע לפי המשכורת האחרונה שקיבל אצל מעביד אחרון, כפוף לתקרה הפטור התקפה בעת הפרישה ממעבידו האחרון.

מי שבחר ברצף זכויות וקיים את התנאים הדרושים, רשאי לחזור בו בתוך שנתיים ממועד בחירתו האחרונה זאת אף תוך כדי עבודתו אצל מעסיק אחרון, במקרה כזה ייראו כל הסכומים שהצטברו בקופת הגמל (כולל רווחים הפסדים) כאילו נתקבלו ממעבידו הקודם תקופת עבודתו אצל מעבידו הקודם ואצל מעבידיו הקודמים תחשב כתקופה עבודה אחת, ואילו הסכום הפטור ממס (הרגיל או המוגדל) ייקבע לפי המשכורת האחרונה שקיבל אצל מעבידו הקודם, כשהיא מותאמת בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן מאז פרישתו מהמעביד הקודם ועד לתאריך שהוא חזר בו מבחירתו ברציפות, כפוף לתקרת הפטור שהיתה תקפה בעת שחזר בו.אם החליט לחזור בו אחרי שנתיים ממועד בחירתו האחרון (בטרפ פרש מעבודתו אצל צעבידו הנוכחי) יהיה כל הסכום משהצטבר בקופת הגמל, לגבי תקופות עבודתו אצל מעבידיו הקודמים והרווחים עליו חייב במס ולא יותר  לגביו כל פטור.

רשות ניירות ערך :
רשות בישראל האמונה על שמירת ענייני ציבור המשקיעים בניירות ערך, הרשות הוקמה ופועלת על פי חוק ניירות ערך 1968.

יושב ראש הרשות וחבריה מתמנים על ידי שר האוצר, מעסיקה רואי חשבון, משפטנים, אנשי מיסים, כלכלנים.

ריבית מזכה :
ריבית מזכה מוגדרת כהכנסתך מריבית אך לא יותר מהפרש בין סך של 93,720 ש"ח (הסכום השנתי של קצבה מזכה) לבין ההכנסה החייבת הגבוהה מבין הכנסתך או הכנסת בן זוגך, ההכנסה החייבת לעניין זה כוללת רווחים בבורסה הכנסה פטורה לפי סעיפים 9 א 9 ב לפקודה (קצבה ממעביד או מקופת גמל וכן כל קצבה מלוג או אנונה אחרים,ואינה כוללת הכנסה מריבית הכנסה משכר דירה למגורים הפטורה ממס, רווח הון שאינו מרווחים בבורסה ושבת לפי חוק מיסוי מקרקעין.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות