הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מילון מונחים
ביטוח :
אמצעי חוקי, מטרתו לחלק בין הרבים נזק שעלול להתרחש כדי שלא יהיה מעמסה על ישות אחת.
ביטוח בריאות :
ביטוח שנועד לשלם בעת הצורך ניתוחים ו/או השתלות בארץ ובחו"ל, בישראל שלושה רבדים בסיסי המסופק על יד המדינה, מורחב מחויב בתשלום ישירות לקופות החולים שב"מ, הפרטי המסופק על ידי חברות הביטוח לרוב מספק ביטוח נרחב יותר.
תקופת אכשרה בביטוח בריאות לרוב 90 יום מתחילת הביטוח. יהיו פוליסת בהם ייקבע למבוטח החרגה לפיו אין כיסוי לטיפול בגין אותה ההחרגה.

ביטוח מעורב :
מתוכניות הביטוח הראשונות ששווקו נקראו "מעורב" תוכנית הונית, שילבו יחד עם כיסוי למקרה מוות -ריסק- חיסכון לטווח ארוך, החוסך משלם תשלום חודשי צמוד למדד בתמורה יקבל סכום ביטוח נרכש, הסכום ישולם עם הגעתו לגיל פרישה או למי ממוטביו אם נפטר במהלך תקופת הביטוח, תוכניות אלו הופסקו בשנת 2001 ולעצמאים בסוף שנת 2003.
ביטוח לכל החיים "מעורב לגיל 95 ":
בדומה לביטוח מעורב, סכום הביטוח המלא משולם רק במקרה מוות או בגיל 95 לפי המוקדם.
ביטוח לאומי :
המוסד לביטוח לאומי פועל לצמצום הפערים הכלכליים בישראל ומטרתו העיקרית היא להבטיח קיום בסיסי לאוכלוסיות הנזקקות. המוסד מספק שירותים ומידע בנושאי הריון ולידה, מוגבלויות, פגיעה ומחלה, ילדים, גמלאים והפסקת עבודה. ביטוח חובה על כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה, התשלום בהתאם לשכר.
ביטוח מנהלים :
בביטוח מנהלים קיימים שני סוגי חוסכים - שכיר ועצמאי.
כשהחוסך הינו שכיר, התשלום לחיסכון הפנסיוני מתחלק בינו לבין מעסיקו. העובד רשאי להפקיד עד 7% משכרו בכל חודש והמעסיק יכול להוסיף עוד 7.5% משכר העובד כתגמולים ובנוסף עוד 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר). התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת. לרוב העובדים החוסכים בביטוח מנהלים עומד שיעור ההפקדה על 5% מהשכר על חשבון העובד, 5% נוספים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד 8.33% כפיצויים. במקרים רבים, משלם המעסיק סכום נוסף לטובת רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה (לא יותר מ- 3.5% מהשכר).
חוסך עצמאי, שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו. ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה (67 לגבר, 64 לאישה). בנוסף לכך, החוסך בביטוח מנהלים מבוטח בביטוח חיים (ריסק מוות) ויכול להוסיף גם ביטוח אובדן כושר עבודה. את מרכיבי הביטוח השונים ניתן להתאים להעדפותיו של המבוטח.

ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא 'פוליסת ביטוח'. היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. כך לדוגמה אם חברת הביטוח רוצה להעלות את פרמיית הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים היא תוכל לעשות זאת רק לגבי מבוטחים חדשים ולא לגבי מבוטחים קיימים בפוליסה.

בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שנושאת בסיכון הביטוחי הקיים בפוליסה. כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח פרמיה חודשית בעבור הכיסויים הביטוחיים, וחברת הביטוח תשלם במקרה מות המבוטח את סכום הביטוח למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה, או תשלם במקרה של אובדן כושר עבודה קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה.

בנוסף, חברות הביטוח משווקות פוליסות המבטיחות כי תשלומי הפנסיה לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים, כך שגם אם תוחלת החיים של כלל האוכלוסייה גדלה, לנתון זה לא תהיה השפעה על גובה הפנסיה של המבוטח לאחר הפרישה. דהיינו, עלייה בתוחלת החיים לא תקטין את הקצבה הצפויה למבוטח לאחר הפרישה

עד לשנת 2008, ניתן היה לרכוש פוליסת ביטוח המשלמת קצבה חודשית לאחר הפרישה או פוליסת ביטוח המעניקה תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה או שילוב של שני הסוגים.
בפוליסות ביטוח המעניקות תשלום הוני חד פעמי בגיל הפרישה, קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות

לפני שנת 2008, לבין הפקדות לאחר שנת 2008.
את החיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 יוכל החוסך לקבל מחברת הביטוח כסכום חד פעמי בהגיעו לגיל הפרישה. אדם שזכאי לקצבה הגבוהה מכ- 3,850 ₪ לחודש (צמוד למדד פברואר 2008), יוכל למשוך את הסכום שצבר מעבר לסכום זה כסכום חד פעמי.

כמו כן, כאשר החוסך מגיע לגיל פרישה, הוא יכול לבחור מסלול קצבה מבין אלה הקיימים בפוליסה, ולקבל הבטחת מינימום של תשלומי פנסיה שישולמו למוטבים גם במקרה שילך לעולמו במהלך תקופת ההבטחה (לדוגמה, אם בחר תקופת הבטחה של 240 חודשים שהינם 20 שנים ונפטר לאחר שנה מיום התחלת קבלת הפנסיה, מוטביו יהיו זכאים להמשך תשלומי הפנסיה במשך 19 השנים הנותרות).

גובה הפנסיה נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו במקדם ההמרה הקיים בפוליסה. גובה התשלום בגין חיסכון שנצבר בשל הפקדות לפני שנת 2008 בפוליסות הוניות נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים, עד גיל הפרישה. סכום הכסף שיצליח החוסך לחסוך תלוי במספר גורמים, כגון: משך החיסכון (מספר השנים שבהן התמיד בחיסכון הפנסיוני שלו), רציפות החיסכון, גובה התשלומים ששולמו לחשבון החיסכון הפנסיוני שלו במהלך שנות העבודה, שיעור התשואה (הרווחים שהכסף שלו צבר בתקופת החיסכון) וגובה דמי הניהול ששילם החוסך לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני מי שמבקש לנהל תוכנית ביטוח מנהלים בישראל, נדרש לקבל רישיון מבטח בתחום ביטוח החיים. במסגרת זו הוא נדרש להון עצמי וליכולות ניהול המאפשרות לו לנהל בעבור החוסכים את הסיכונים השונים, כגון סיכוני ההשקעות, סיכוני הביטוח, התפעול והשירות הנדרש חברת הביטוח רשאית לגבות דמי ניהול בעבור השירותים שהיא מספקת. דמי הניהול בתוכניות ביטוחי המנהלים החל משנת 2004, מוגבלים בתקרה של עד 2% מהחיסכון המצטבר. חברת הביטוח רשאית להפחית את דמי הניהול מהחיסכון המצטבר, ולגבות גם דמי ניהול מההפקדות השוטפות לפוליסה, כך שבממוצע לאורך תקופה של 12 שנים סך דמי הניהול מההפקדות השוטפות לא יעלה על 11% וסך דמי הניהול מהחיסכון המצטבר לא יעלה על 1%.

כך לדוגמה, עובד שמפקיד 1,000 ש"ח בחודש לחברת הביטוח, ישלם 110 ש"ח מתוכם בכל חודש כדמי ניהול מההפקדה השוטפת. כלומר, בכל חודש נשאר סכום של 890 ש"ח המועבר לחיסכון המצטבר. בנוסף, גובה חברת הביטוח דמי ניהול נוספים בשיעור שנתי של 1% מהחיסכון המצטבר. יש לשים לב כי שיעור דמי הניהול המצוין לעיל הינו השיעור המקסימאלי אותו רשאית חברת הביטוח לגבות. ניתן להתמקח עם חברת הביטוח על שיעור זה ובכך להשיג הנחה בדמי הניהול.

בנק :
מוסד פיננסי טיפול ותיווך בכסף, לבנק תפקיד חשוב מאוד בכלכלה, הבנק נמצא תחת פיקוח, יצרני תזרים באמצעות הלוואות שהם מוכרים, מה שמכונה הקצאת מקורות אשראי.
בנק מרכזי :
הסמכות המוניטרית המרכזית במדינה, קביעת המטבע, מדיניות אשראי, בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל.
ביטוח פנסיוני :
אפשרויות שמטרתם להבטיח לחוסך עצמאי, שכיר, מענה לשלושה מצבים :מוות, נכות, זקנה. הכלים הפנסיוניים קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל, קרן השתלמות. ניתנות הקלות מס בחיסכון. בישראל קיים חוק פנסיה חובה.
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות