הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מילון מונחים
סוכן ביטוח :
אדם העוסק במכירת פוליסות ביטוח והוא פועל כנציג של חברת הביטוח, חברת הביטוח מפיקה את הפוליסות, סוכן הביטוח מעניק שרות בעת הגשת תביעה לחברת הביטוח,
סוכני הביטוח עוסקים בתחומי הבריאות, סיעוד, חיסכון פנסיוני (משווק פנסיוני), ניהול השקעות

סעיף 14 חוק פיצויי פיטורים :
פיצויים ותגמולים

ס' 14 לחוק קובע כדלקמן :      

"תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה והרווחה במידה ואושר."

ס' 14 לחוק קובע שתי חלופות, שבהתקיים אחת מהן תשלומי מעביד לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, מהווים תחליף לחובתו של המעביד לתשלום פיצויי פיטורים;

האחת – בהסכם קיבוצי החל על העובד והמעביד והקובע שהתשלום הנ"ל פוטר את המעביד כאמור.

השניה – בדרך של אישור שר התמ"ת (לשעבר שר העבודה והרווחה).

מטרתו של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים היא למנוע באותם מקרים שבהם קיים הסכם קיבוצי, או שניתן צו כאמור ע"י שר התמ"ת, נטל כפול על המעביד וזכיה כפולה בפיצויי פיטורים ע"י העובד.

מודגש כי המעביד אינו פוטר עצמו מתשלום פיצויי הפיטורים, בשל כך בלבד שהוא משלם התשלומים לקופת תגמולים או לקרן פנסיה וכו'. הקובע הוא שהתשלום הנ"ל נקבע כפוטר אותו בהסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או שהתשלום אושר בצו ע"י שר התמ"ת ובמידה שאושר.

אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים (י"פ 4659 התשנ"ח; י"פ 4803 התש"ס,5; י"פ 4970 התשס"א, 1949)

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963 (1) (להלן - החוק), אני מאשר כי תשלומים ששילם מעביד החל ביום פרסומו של אישור זה, בעד עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964(2) (להלן - קרן פנסיה), או לביטוח מנהלים הכולל אפשרות לקצבה או שילוב של תשלומים לתוכנית קיצבה ולתוכנית שאינה לקיצבה בקופת ביטוח כאמור (להלן - קופת ביטוח), לרבות תשלומים ששילם תוך שילוב של תשלומים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח בין אם יש בקופת ביטוח תוכנית לקיצבה ובין אם לאו, (להלן - תשלומי המעביד), יבואו במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד האמור בגין השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה ששולמו (להלן - השכר המופטר), ובלבד שנתקיימו כל אלה :

(1) תשלומי המעביד

(א) לקרן פנסיה אינם פחותים מ- 14.33% מן השכר המופטר או 12% מן השכר  המופטר אם משלם המעביד בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של 2.33%  מן השכר המופטר. לא שילם המעביד בנוסף ל- 12% גם 2.33% כאמור, יבואו תשלומיו במקום 72% מפיצויי  הפיטורים של העובד, בלבד;

(ב) לקופת ביטוח אינם פחותים מאחד מאלה:

(1) 13.33% מן השכר המופטר, אם משלם המעביד בעד עובדו. בנוסף לכך גם תשלומים להבטחת הכנסה חודשית במקרה אובדן כושר  עבודה, בתכנית שאישר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בשיעור הדרוש להבטחת 75% מן השכר המופטר לפחות או בשיעור של 2.5% מן השכר המופטר, לפי הנמוך מביניהם (להלן - תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה);

(2) 11% מן השכר המופטר, אם שילם המעביד בנוסף גם תשלום לביטוח אובדן כושר      עבודה, ובמקרה זה יבואו תשלומי המעביד במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד; שילם המעביד נוסף על אלה גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של 2.33% מן השכר המופטר, יבואו תשלומי המעביד במקום 100% פיצויי  הפיטורים של העובד.

(2) לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעביד נערך הסכם בכתב בין המעביד לבין העובד ובו -

(א) הסכמת העובד להסדר לפי אישור זה בנוסח המפרט את תשלומי

המעביד ואת קרן הפנסיה וקופת הביטוח, לפי הענין; בהסכם האמור ייכלל גם נוסחו של אישור זה;

(ב) ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו, אלא אם כן נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 או 17 לחוק ובמידה שנשללה או שהעובד משך כספים מקרן הפנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה; לעניין זה, "אירוע מזכה" - מוות, נכות או פרישה בגיל שישים או יותר.

(3) אין באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר המופטר.

הודעה על ביטול אישורים ועל שמירת תוקף אישורים (י"פ 5075 התשס"ב, 2367)

(1) כל אישור לפי סעיף 14 לחוק שניתן למעביד או לקבוצת מעבידים (להלן – אישור פרטני) עד יום ו' בתמוז התשנ"ח (30 ביוני 1998), מועד פרסומו של האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופות ביטוח במקום פיצויי פיטורים בטל מיום כ"א בניסן התשס"ב (1 ביוני 2002) (להלן – המועד הקובע), לגבי כל עובד שעד למועד הקובע לא פעל המעביד בהתאם לאמור באישור הפרטני.

(2) כל אישור פרטני, כוחו יפה גם אם חל שינוי בזהות קופת הגמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאליה הועברו התשלומים לפי תנאי אישור כאמור, לאחר יום כ"א בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995).

לסיכום:
הסעיף קובע זכאות בלא תנאי, אין זה פוטר את המעסיק מהשלמת פיצויים, הפטור יהיה רק במקרה של חוסר הנובע מדמי ניהול ואפשרות "לקיחה" מהתגמולים.

סיכון בשוק ההון :
הפוטנציאל הגלום להפסד, כתוצאה מתנודות ושינויי שער, סיכוני השוק: שינויים בשערי הריבית, שינויים בשערי החליפין, כל אלה משפיעים קשר ישיר על התנודות.
סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה :
2. מקורות הכנסה

2(1): עסק ומשלח יד, השתכרות או ריווח מכל עסק או משלח יד שעסקו בו תקופת זמן כלשהיא, או מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי.

(2) עבודה
(א)השתכרות או ריווחי מעבודה, כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו, תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך למעט תשלומים כאמור המותרים לעובד כהוצאה, שוויו של שימוש ברכב, או ברדיו טלפון נייד, שהועמדו לרשותו של העובד, והכל -בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף,בין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו.
מקור: פקודת מס הכנסה לישראל

סעיף 2(6) לפקודת מס הכנסה :
2(6): אחוזה בית וקרקע

דמי שכירות, תמלוגים, דמי מפתח, פרמיות ורווחים אחרים שמקורם באחוזת -בית או בקרקע או בבניין תעשייתי, בנה אדם אחוזת בית והשכירה וקיבל בעד ההשכרה דמי מפתח או פרמיה ואחר ההשכרה מכר אותה, אחוזת בית לאחר, במישרין או בעקיפין, על פי הסכם שנעשה בשעת ההשכרה או לפני כן, יראו את הקונה כאילו קיבל הוא ביום הקניה דמי מפתח או פרמיה באותו סכום, נעשתה הקניה תוך שנה לאחר ההשכרה יראו זאת כראיה לכאורה שאמנם היה הסכם כאמור.

מקור: פקודת מס הכנסה
סעיף 122 לפקודת מס הכנסה :
122 א הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל

(א) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 15%, במקום המס שהוא חייב בו לפי סעיף 121 לפקודה, אם ההכנסה אינה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 2(1).

(ב)יחיד שבחר לשלם מס כאמור בסעיף קטן (א)אינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה מדמי שכירות, למעט פחת, וכן אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי, או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה, לרבות זיכוי כאמור בחלק י' פרק שלישי.

(ג) לעניין סעיף זה "מקרקעין" לרבות חלק מהם

מקור: פקודת מס הכנסה

סעיף 21(ד) לפקודת מס הכנסה :
21(ד): שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כי לגבי דירה שהיתה מושכרת למגורים בשנת המס פלונית ושבעליה אינו זכאי בשלה להטבות לפי פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט -1959, יותר ניכוי פחת המחושב בשיעור משווי הדירה, ורשאי הוא, באישור כאמור לקבוע כללים לחיושב שווי הדירה.

מקור: פקודת מס הכנסה

סעיף 28(ג) לפקודת מס הכנסה :
28(ג): על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו (ב) אם ביקש זאת הנישום לא יקוזזו הפסד לפי סעיף זה כנגד ריווח הון שהוא סכום אינפלציוני, ולגבי יחד, כנגד רווח הון ריבית או דיבידנט אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 25%.
מקור: פקודת מס הכנסה

סעיף 28(ח) לפקודת מס הכנסה :
28(ח): הפסד שהיה לאדם מהשכרת בנין ניתן לקזזו כנגד הכנסתו מאותו בנין בשנים הבאות.
מקור: פקודת מס הכנסה
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות