הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
10 קושיות
יש לי פנקס, מין פנקס קטן שכזה... בכל פעם שמסתיים לו מפגש עם לקוחותיי, נשאלות תמיד שאלות. בין אם בעניינם של הלקוחות עצמם ובין אם בקשר לילדיהם. כאשר נשאלת שאלה שנראה לי כי הצגתה ברבים תהיה לתועלת
הדפס מאמר

10 קושיות בחסכון בפרישהיש לי פנקס, מין פנקס קטן שכזה... בכל פעם שמסתיים לו מפגש עם לקוחותיי, נשאלות תמיד שאלות. בין אם בעניינם של הלקוחות עצמם ובין אם בקשר לילדיהם. כאשר נשאלת שאלה שנראה לי כי הצגתה ברבים תהיה לתועלת לכולם, היא מיד נכתבת ברשומותיי. כך אני אוסף "קושיות" והנה הגעתי לקושיה ה-10. בכל פעם שאאסוף 10 קושיות אפרסם את השאלות – ואת תשובותיי.

קושיה מספר 1:
 • בני סטודנט, האם מגיעה לו הטבת מס כלשהי?
תשובה:
בפקודת המס אין התייחסות סקטוריאלית לסטודנטים. בעצם, שיעור המס שמשלם סטודנט זהה לשיעור המס שמשלם כל עובד בישראל. ישנן נקודות זיכוי לחייל משוחרר או עולה חדש. כלומר אם הבן מוגדר כחייל משוחרר או עולה חדש והנו סטודנט עובד יהיו לו הקלות במס.


קושיה מספר 2:
 • בני עובד במספר עבודות. מאיזה סכום יש לבצע תיאום מס?
תשובה:
מי שעובד ביותר ממקום עבודה אחד חייב תאום מס. אין קשר להכנסה. תיאום המס יקבע את סכום המס שיהיה עליו לשלם וייתכן ויפטור אותו כליל. אדם המועסק בשתי עבודות ואינו עורך תיאום מס ינכו לו שיעור מס מקסימלי הקבוע בחוק.


קושיה מספר 3:
 • יש לי השקעות במדינה זרה, איך אוכל לדעת האם קיימת אמנת מס בין ישראל למדינה בה השקעתי?
תשובה:
אמנת מס נוצרת בין שתי מדינות ומטרתה לסכם את זכויות המס בין אותם המדינות. אמנת מס נוצרת כדי להגן על המשקיעים מתוך דאגה כי לא יהיה תשלום מס כפול. מידע על אמנות מס ניתן לקבל באתר של מינהל הכנסות המדינה.


קושיה מספר 4:
 • איך אפשר לקבל החזרי מס מהפסדים ורווחים בבורסה? מה ניתן לקזז?
תשובה:
בהוראות סעיף 92 לפקודת מס הכנסה, הפסד הון מניירות ערך (כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה) שנוצר בשנת המס השוטפת, שאילו היה רווח היה חייב במס, יקוזז תחילה כנגד רווח הון ריאלי בשנת המס.


ניתן לקזז הפסד הון ממכירת ני"ע ישראליים גם כנגד אלה:

 1. הכנסה מריבית או דיבידנד מאותו ני"ע.
 2. ריבית או דיבידנד מני"ע אחרים – ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.
סעיף 92(ב) לפקודה קובע שבמידה ונוצר הפסד שלא ניתן לקזזו כולו או מקצתו בשנת המס בה נוצר, ניתן יהיה לקזז וכנגד רווח הון בלבד בשנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דו"ח לשנת המס שבה נוצר ההפסד. במידה וההפסד נוצר ממכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזז ההפסד, תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל. במידה ובחישוב הכנסותיך מרווחי הון נוכה מס בסכום הגבוה מחבות המס (כגון במקרה שלא הובאו בחשבון הפסדים הניתנים לקיזוז וכד'), ניתן להגיש לפקיד השומה שבאזור מגוריך בקשה להחזר מס.

את הבקשה להחזר מס יש לבצע באמצעות הגשת דו"ח על ההכנסות לשנת המס הרלוונטית על גבי טופס 1301 או 0135 בצרוף נספח ג' – פירוט רווחי/הפסדי הון שנבעו מניירות ערך. לדו"ח יש לצרף אישורים על הכנסותיך והכנסות בן/בת זוגך מכל המקורות לרבות טופסי 106 ממקומות העבודה וטופסי 867 מהבנקים לשנה הרלוונטית, המרכזים את כל הכנסותיך משוק ההון באותה שנה והמס שנוכה מהן. את הדו"ח והנספח ניתן להוריד מאתר רשות המיסים.

החל מ - 20/10/09 ניתן להגיש טופס 1301 רק באופן מקוון (באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות מייצג).

בקשה להחזר מס ניתן להגיש עד חלוף שש שנים מתום אותה שנת מס בגינה נדרש ההחזר. את הדוח על צורפותיו ניתן להגיש בכל אחד ממשרדי השומה בארץ. ניתן לבדוק את הזכאות להחזר מס בטרם הגשת הדו"ח ע"י שימוש בסימולאטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכירים.

חומר נוסף בנושא תוכל למצוא בחוברות "דע זכויותיך וחובותיך" אותן ניתן לקבל במשרדי השומה הפרוסים ברחבי הארץ או באתר רשות המיסים.


קושיה מספר 5:
 • בתי היא אם לילדים, האם היא זכאית לנקודות זיכוי נוספות בעבור הילדים?
תשובה:
החל מיום 1.1.12 ניתנת לאימהות נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד עד גיל 5. נקודת הזיכוי ניתנת לאם משנת המס שלאחר לידתו של הילד ועד לשנת המס שבה מלאו לילד חמש שנים (זאת בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות להן זכאיות האימהות בגין כל ילד).

מהטבה זו ייהנה גם הורה (גבר/אישה) החי בנפרד וכן הורה יחיד שילדיו בחזקתו.


קושיה מספר 6:
 • בעלי אינו עובד. האם מגיעה לי נקודת זיכוי נוספת?
תשובה:
לפי סעיף 37 לפקודת מס הכנסה, החל מיום 1/1/05 הרי שיחיד, אשר הוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה ושהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה – כי בשנת המס כלכלת בן זוגו הייתה עליו, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת.


קושיה מספר 7:
 • איך מבצעים תיאום מס?
תשובה:
יש למלא את הטופס "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה" (טופס 116), הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה שלך, לצרף תלוש משכורת מכל מעביד והצהרה על מקורות ההכנסה השונים. תיאום מס אינו בא במקום הגשת דו"ח שנתי ואין לראות בו קביעה סופית לחבות המס.


קושיה מספר 8
 • אני בגיל פרישה ומקבל פנסיה. אשתי אינה עובדת. האם אני זכאי לנקודת זיכוי?
תשובה:
בהתאם לסעיף 37 לפקודה, בתחולה מיום 1/1/2005 – הנך יחיד מוטב משום שהגעת לגיל פרישה וכלכלת אשתך עליך ולכן מגיעה לך נקודת זיכוי אחת.


קושיה מספר 9:
 • הגשתי דו"ח החזר מס. תוך כמה זמן אקבל את הכסף?
תשובה:
 1. באם מדובר באדם שלא חייב בהגשת דוחות, ההחזר צריך להיעשות תוך שנה מיום שנערכה שומה או תוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס – לפי המאוחר.
   
 2. אם מדובר באדם שחייב בהגשת דו"ח, ההחזר אמור להיות מוחזר תוך 90 יום מיום קבלת הדוח במשרד השומה או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח – לפי המאוחר.
להחזר המס יצורפו הפרשי הצמדה וריבית.


קושיה מספר 10:
 • יש לי בן משפחה המאושפז במוסד. האם מגיע לי נקודות זיכוי?
תשובה:
סעיף 44 לפקודת מס הכנסה אומר: כאשר משולם למוסד מיוחד בגין החזקה של ילד, בן זוג או הורה משותק לחלוטין, מרותק למיטה בתמידות, עיוור או בלתי שפוי בדעתו, יותר זיכוי של עד 35% מאותו חלק מהסכומים ששולמו, העולה על 12.5% מהכנסתך החייבת. בהוצאות נכללים כל הסכומים ששולמו בעד ההחזקה במוסד, כולל טיפול רפואי מצד המוסד. יצוין כי הזיכוי לפי סעיף מותנה בהגשת תעודה רפואית לפי העניין (טופס 127), אישורים על עמידה בתשלומים ובמקרה של הורה גם הצהרת הורה בדבר מי מילדיו זכאי לזיכוי זה. זיכוי לפי סעיף זה יינתן רק אם הכנסתו החייבת של נטול היכולת לא עלתה על תקרת הכנסה (144,000 ₪ בשנת 2008) ואם יש לו בן/בת זוג הכנסתם החייבת המשותפת לא עלתה על תקרת  הכנסה (230,000 ₪ בשנת המס 2008).

הכנסה חייבת – במקרה זה לרבות הכנסה פטורה עפ"י דין.חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות