הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
תכנון מס: שנים עודפות האם מגיע לך עודף?
בעידן החיסכון פנסיוני לצבירת זכויות, נקבעו מספר מגבלות. כל שנת עבודה - עד לתקופת צבירה מירבית של 35 שנות עבודה - מקנה זכות לקצבה של - 70% משכרו המבוטח של החוסך (ישנם גם חריגים שיקבלו מעל לאחוז זה).
הדפס מאמר

תכנון מס: שנים עודפות
האם מגיע לך עודף?
 
תכנון מס שנים עודפות האם מגיע לך עודף מסבעידן החיסכון פנסיוני לצבירת זכויות, נקבעו מספר מגבלות. כל שנת עבודה - עד לתקופת צבירה מירבית של 35 שנום גם חריגים שיקבלו מעל לאחוז זה). כלומר, אם היה שכרו המבוטח של עובד 10,000 ₪, יוכל החוסך להגיע לפנסיה מקסימלית של 70% מהסכום, כלומר 7,000 ₪. בעידן החיסכון הפנסיוני לזכויות קיימים שני סוגי חיסכון עיקריים: פנסיה תקציבית וקרן פנסיה וותיקה. חיסכון של מעל 35 שנים מקנה זכאות למענק "שנים עודפות".

כמו בכל סוגיה של תכנון מיסוי בעת פרישה, אין זה מספיק לקבל. צריך לדעת איך לקחת! זאת כדי  שמהסכומים שהת עבודה - מקנה זכות לקצבה של - 70% משכרו המבוטח של החוסך (ישנחוסך אמור לקבל יישאר עודף גדול יותר. בנושא זה עוסק הפעם המאמר. 
 
מי לא זכאי למענק שנים עודפות: מי שהיה חבר בקרן הפנסיה הוותיקה ובוטח ב"פנסיית ייסוד"?
 
מה זו פנסיית יסוד?: הפקדת כספי תגמולים בלבד. פנסיית יסוד מעניקות חיסכון לזקנה בלבד ופנסיית שארים. אין כיסוי ביטוחי למקרה נכות או מוות בתקופת החיסכון.
 
שנים עודפות: תקופת צבירה העולה על 35 שנה, מקנה זכויות נוספות - מעבר ל- 70% צבירה לפנסיה. בגין הצבירה העודפת זכאי החוסך לפיצוי. פיצוי זה מעוגן בתקנונים של קרנות הפנסיה הוותיקות. יש הבחנה בין שתי תקופות: זו שלפני גיל פרישה והתקופה שלאחר גיל הפרישה.
 
האם ההפקדות העודפות מעניקות זכויות: ההפקדות לא מעניקות זכויות צבירה נוספות מעבר לאותם 70%. הן מעניקות כיסוי ביטוחי לקצבאות הבאות: שארים (מקרה פטירה), קצבאות נכות, אובדן כושר עבודה ועדכון עליית שכר בהתאם לעליית שכרו של החוסך. כלומר: ככל שהשכר המבוטח של החוסך יעלה, הוא יילקח בחישוב השכר הממוצע לקצבה. השנים העודפות שהחוסך צבר ישולמו לחוסך בגיל הפרישה (אישה/גבר, בהתאם). פיצוי השנים העודפות כולל את מרכיב הפיצויים והתגמולים. זה קרוי "מענק שנים עודפות".

 
שנים עודפות שנצברות לאחר גיל זכאות לקצבה: אם היה החוסך זכאי לקבל פנסיה וטרם התחיל לקבל אותה, משמעה בפועל דחיית קבלת הפנסיה. בתקופה זו ההפקדות העודפות מעניקות לחוסך רק את עדכוני עליית השכר. כל סכום הצבירה העודפת: פיצויים ותגמולים, משולם מקרן הפנסיה, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן. זאת החל מיום שבו נצברו הסכומים העודפים.
 
תשלום שנים עודפות: עובד אשר צבר 35 שנות עבודה, התחיל את התקופה העודפת  לפני גיל הפרישה, והמשיך לצבור באותה קופה גם לאחר גיל הפרישה, יהיה זכאי גם למענק שנים עודפות וגם לדמי גמולים.

אופי חישוב סכום שנים עודפות: בגין כל חודש ביטוח עודף (מעל 420 חודשים שהם 35 שנות עבודה), יהיה החוסך זכאי למענק בגובה 6.25% מהשכר הקובע. התשלום מבוצע כתשלום חד פעמי בעת הפרישה במקרים הבאים:

פנסיית זקנה פרישה מוקדמת - על חשבון החוסך

פרישה במימון המעסיק - (כשהמעסיק משלם תשלום חד פעמי) ובתנאי שהעובד זכאי למענק שנים עודפות (ללא הזכויות שמעסיקו רכש). יש לציין כי במקרים בהם מעסיק שמשלם לעובדיו פנסיה מוקדמת וממשיך להעביר לקרן הביטוח דמי גמולים, בהגיע גיל הפרישה תיבדק זכאותו של העובד למענק שנים עודפות.

צבר העובד 70% לאחר הגיעו לגיל פרישה – במקרה זה יהיה זכאי להחזר דמי גמולים עבור חודשי ביטוח שנרשמו לזכותו לאחר הגיעך לגיל פרישה. דמי הגמולים שישולמו לאחר הגעתו לגיל הפרישה יוחזרו לו במועד הפרישה במלואם, כולל הצמדה למדד. בשני המקרים אין צורך להגיש בקשה מיוחדת לקבלת ההחזר.
 
מועד התשלום: מענק שנים עודפות ודמי גמולים משולמים ככלל במועד הפרישה בפועל. בכל אופן, המועד שבו זכאי העמית למשוך כספים מהקופה נקבע בתקנון הקופה. כך יתכן, כי בהתאם לתקנון הקופה, זכאי העמית אשר המשיך לאחר גיל הפרישה לעבוד אצל אותו המעסיק, למשוך את מענק שנים עודפות ו/או דמי גמולים, עוד בטרם פרש בפועל מהמעסיק.
 
מענק שנים עודפות חייב במס? מענק שנים עודפות יחשב במלואו כמענק פרישה, בגין התקופה הנוספת הקודמת לגיל הפרישה. לפיכך יש לנהוג בו כבמענק פרישה שחלות עליו הוראות סעיף 9(7א') לפקודת מס הכנסה. הוא מתווסף למענקי פרישה נוספים בגין התקופה, במידה וקיימים.
 
האם קבלת מענק שנים עודפות פוגע בפטור על הקצבה או ביתרת ההון הפטורה? משיכת מענק שנים עודפות בפטור, אינו נכלל ב"מענקים הפטורים" ואינו מופחת מ"יתרת ההון הפטורה" כהגדרתם בסעיף 9 א' לפקודה. ככל שבחר העובד בהתאם לאמור בתיקון – 190 לפקודה, הוראות סעיף - 9 א' למתן פטור על הקצבה המזכה, על פיו מענק שנים עודפות האמור שייך לשנים שקדמו ל-35 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות לקצבה.
 
דמי גמולים: ייחשבו כסכומים המשולמים על ידי החוסך ומעסיקו מידי חודש. פיצויים ותגמולים נחשבים בדרך-כלל כדמי גמולים לקרן הפנסיה,  כאשר כל הפקדות המעביד והעובד בתקופה הנוספת שלאחר גיל הפרישה מוחזרות לעובד. על קופת הפנסיה לפרט במועד התשלום את מהות התשלום על פי מרכיביו, פיצויים ו/או תגמולים, לרבות הרווחים שנצברו לכל מרכיב.

 
פיצויים: על פיצויים והרווחים הנובעים מהם יחולו הוראות סעיף 9 ( 7א) לפקודה.
 
תגמולים: על תגמולים, כולל את תגמולי העובד והמעביד והרווחים שנצברו בגינם, יחולו הוראות הפקודה יחד עם הוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל. כלומר משיכה כדין, בדרך של היוון קצבה בשיעור מס שולי, או תוך ניצול "יתרת ההון הפטורה" כהגדרתה בסעיף 9 א' לפקודה. יודגש, כי במידה והקצבה אינה עונה להגדרת קצבה מזערית, יכול להיות שהמשיכה תחשב כמשיכה שלא כדין, לרבות שיעור מס מזערי של 35% בהתאם. לחלופין, יוכל החוסך להפקיד את מרכיב התגמולים בקופה לא משלמת לקצבה עד
 
היבטיי מיסוי: קבלת המענק שנים עודפות לפני ניתוק יחסי עובד מעביד: השלכות המס של מענק שנים עודפות ודמי גמולים כאשר הם משולמים לפני מועד הפרישה בפועל מהמעסיק: במצבים בהם  ובהתאם לתקנון הקופה, זכאי העמית אשר המשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה אצל אותו המעסיק, למשוך כספים מהקופה בדרך של קצבה, ללא תלות באם פרש מעבודתו או לא. במצב דברים זה יהיה העובד זכאי למענק שנים עודפות ו/או דמי גמולים) במידה ונוצרה בקופת הפנסיה צבירה עודפת כאמור, עוד בטרם פרש בפועל מהמעסיק.

במקרה בו המשיך העובד לעבוד לאחר גיל הפרישה אצל אותו מעסיק ושולם לו מענק שנים עודפות ו/או דמי גמולים בטרם פרישתו, יחולו ההוראות הבאות:
 
כספי תגמולים: על מרכיב התגמולים, כולל את תגמולי העובד והמעביד והרווחים שנצברו בגינם יחולו הוראות הפקודה יחד עם הוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל. כלומר, משיכה כדין בדרך של היוון קצבה בשיעור מס שולי או תוך ניצול "יתרת ההון הפטורה" כהגדרתה בסעיף 9 א' לפקודה. יודגש, כי במידה והקצבה אינה עונה להגדרת קצבה מזערית (לשנת 2015 הקיצבה המזערית היא 4,356 ₪), אם אין לחוסך את גובה הקצבה המזערית או כל פטור אחר הקבוע בפקודת מס הכנסה היכול לפטור אותו מתשלום המס, יכול להיות שהמשיכה תיחשב כמשיכה שלא כדין, לרבות שיעור מס מזערי של 35% בהתאם. לחלופין, יוכל החוסך להפקיד את מרכיב התגמולים בקופה לא משלמת לקצבה עד למועד הפרישה). ראו התייחסות מפורטת לעניין קצבה מזערית מזכה במסגרת סעיף 5.2.2 לחוזר 2/2013.
 
כספי פיצויים: 

  1. העובד יקבל את סכום כספי הפיצויים ואלה ימוסו כהכנסה מיגיעה אישית (כמשכורת) שאינה מענק פרישה החייב בתקרת הפטור (וותק במכפלת שכר עד לתקרה). הסכום ימוסה בשיעור המס השולי או כל שיעור מס אחר שיקבע 
 למועד הפרישה.פקיד השומה. סכום זה אינו חייב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.
  1. העובד יקבל את סכום כספי הפיצויים ואלה ימוסו כהכנסה מיגיעה אישית (כמשכורת) שאינה מענק פרישה החייב בתקרת הפטור (וותק במכפלת שכר עד לתקרה). הסכום ימוסה בשיעור המס השולי או כל שיעור מס אחר שיקבע פקיד השומה. סכום זה אינו חייב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. 
     
  2. קרן הפנסיה הוותיקה יכולה להפקיד את סכום כספי הפיצויים לקופת גמל שעליה יורה החוסך. קרן הפנסיה תעביר את סכום כספי הפיצויים לאותה הקופה ללא ניכוי מס במקור (רצף זכויות לפיצויים). לאחר הפקדת הסכומים הקרן תנפיק אישור לחוסך על סכום ההפקדה. העובד יוכל לדחות את התחשבנות על הכספים למועד ניתוק יחסי עובד/מעביד וקבלת טופס 161 מאותו המעסיק. בעתיד יוכל העובד למשוך את הכסף, בכפוף לתקרת הפטור לפיצויים העומדת לזכותו, או ליעד את הסכומים לקצבה. יש לציין כי לא ניתן יהיה למשוך סכומים אלה בעתיד בדרך של היוון קצבה, אלא בדרך של סכום הון או קצבה בלבד. גם זאת רק במידה והופקדו יחד עם דמי הגמולים.
 
הרצאה: מענק שנים עודפות 
בהצלחה
רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 
הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 

 
חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות