הרשם לניוזלטר
רוצה לקבל עדכונים בנושא הפרישה?
הרשם עכשיו וקבל את עידכוני החקיקה למייל שלך
שם מלא:
כתובת דוא"ל:
שלח
כל המידע בפרישה ובמעבר קריירה
מאמרים
ריבית: חייבת במס או לא חייבת? זאת השאלה
ריבית היא "שכר הדירה" של הכסף. אם נשכיר דירה שבבעלותנו נקבל דמי שכירות מהשוכר. אם ניתן לבנק את כספנו לתקופה מסוימת, כנגד הוויתור הזמני על הכסף נקבל ריבית. את הכספים שלנו שבבנק נכנה "הכספים החופשיים": אלה שלאחר עמל רב הצלחנו לחסוך אחרי ששילמנו מיסים. כאשר אנחנו מחפשים אפיקי השקעה ומוכנים לוותר על זמינות הכסף תמורת הריבית, לעיתים הריבית אינה חייבת במס ולעיתים תהא חייבת.
הדפס מאמר

ריבית: חייבת במס או לא חייבת? זאת השאלה
כל מה שרציתם לדעת על הריבית והמס

 
ריבית: חייבת במס או לא חייבת? זאת השאלהריבית היא "שכר הדירה" של הכסף. אם נשכיר דירה שבבעלותנו נקבל דמי שכירות מהשוכר. אם ניתן לבנק את כספנו לתקופה מסוימת, כנגד הוויתור הזמני על הכסף נקבל ריבית. את הכספים שלנו שבבנק נכנה "הכספים החופשיים": אלה שלאחר עמל רב הצלחנו לחסוך אחרי ששילמנו מיסים. כאשר אנחנו מחפשים אפיקי השקעה ומוכנים לוותר על זמינות הכסף תמורת הריבית, לעיתים הריבית אינה חייבת במס ולעיתים תהא חייבת. מקור הריבית רחב ומגיע ממגוון קופות גמל, פיקדון בנקאי, תכניות חיסכון, ניירות ערך, אגרות חוב וכו'.
הנה עיקרי הנושאים מתוך ספר הפקודה למס הכנסה: "דע את זכויותיך".

ג. ריבית ורווחים שמקורם בקופות גמל (סעיפים 14, 1)

במשיכה מקופת גמל לתגמולים מיום 1.7.09: רווחים פטורים ממס, ובלבד שהמשיכה היא משיכה כדין וזאת לגבי כספים שהופקדו עד ל- 1.1.2008. כספים שהופקדו מ 1.2008 הם כספים בקופת קצבה לא משלמת. עיקרון המס החל 35% במקור או במקרים בהן ניתן להוון את הסכומים.

ד. ריבית ורווחים מקרן השתלמות (סעיף 14)

ריבית ורווחים אחרים שהצטברו מיום 1.1.03 בגין הפקדות מעל המותר מתקרת "המשכורת הקובעת", סך של 188,544 ₪ לשנה, חייבים במס בשיעור שלא יעלה על 25%. רשום הכנסה זו בסעיף 15 בדוח בשדה 357/257/157. (עד למשכורת עליה מופרשים דמי גמולים לקרן השתלמות תקרת  15,712 ₪ לחודש רווחים בגינם פטורים ממס) ריבית ורווחים שמקורם בקרן ההפקדה מוטבת, עד לסכום המותר מתקרת "המשכורת הקובעת", פטורה ממס בעת המשיכה.

ה. הכנסה של עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ (סעיף 16)

אם יש לך הכנסה חייבת כספורטאי חוץ כמוגדר בתקרות מס הכנסה (ספורטאי חוץ) התשנ"ו–1996, או כעיתונאי חוץ, מעבודה עיתונאית כמוגדר בתקנות מס הכנסה  )עיתונאי חוץ) התשנ"ז– 1996, אתה חייב במס בשיעור של 25%. רשם בסעיף 15 את הכנסתך החייבת לאחר ניכוי הוצאות בעד לינה, דמי שכירות וארוחות, כמפורט בתקנות.

ו. ריבית על ני"ע, משיכות שלא כדין מקופ"ג (סעיף 18)

תשלומים לחבר בקופ"ג שהתקבלו בניגוד לתקנות יחויבו במס בשיעור של 35% גם אם המקבל פטור ממס או ששיעור המס על הכנסותיו נמוך מ- 35%.

למרות האמור לעיל אם נמשכו כספים מקופ"ג טרם זמנם לא תחויב המשיכה בשיעור האמור אם:

 1. למושך ולבן זוגו הכנסות נמוכות כמפורט בתקנות. יש להפנות הבקשה לעניין זה לקופה"ג.
   
 2. למושך היו הוצאות רפואיות שלו או של קרובו (למעט הוצאות לטיפול שיניים) הגבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו, של בן זוגו ושל קרובו (אם לטובתו נשא בהוצאות הרפואיות) וזאת עד גובה ההוצאה הרפואית.
   
 3. המושך או קרובו חלה או נפגע ונקבע לו נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר וזאת לאחר שהחל להפקיד באותו חשבון בקופה. לעניין האמור בפסקאות ב ו-ג יש לפנות בבקשה לפקיד השומה על גבי טופס 159.
   
 4. במקרה של פטירת העמית יינתן פטור במשיכה ליורשיו.
 
סעיפים 21-19 – ריבית ורווחים מפיקדונות ותוכניות חסכון:

 • רווחים שנצברו בפיקדונות ובתוכניות חסכו החל מ- 1.1.03 )להלן "המועד הקובע") מחויבים במס בעת המשיכה.
   
 • לגבי חלק מההכנסות מוענקים הקלות ופטורים מיוחדים כי שיפורטו בהמשך.
   
 • החל מיום 1.1.2012 (להלן "יום התחילה החדש") יחיד יהא חייב במס על הכנסתו מריבית בשיעור שלא יעלה על 25% (על פיקדון / תכנית שאינה צמודה למדד או צמודה בחלקה).

אם הפיקדון או תכנית החיסכון נפתחו לפני יום ה- 1.1.2012:
 • הריבית שנצמחה מיום התחילה החדש תחויב בשיעורי מס של 25% ו- 15% בהתאם לתנאי ההצמדה של הפיקדון / תכנית כאמור לעיל.
   
 • הריבית שצמחה בשנים קודמות (לפני 1.1.2012) תחויב בשיעורי המס שהיו בתוקף עד ליום התחילה החדש: 20% ו- 15% בהתאם לתנאי ההצמדה של הפיקדון / התכנית כאמור לעיל. בנוסף, אם מתקבלת ריבית שצמחה לפני 1.1.2006, ריבית זו תמוסה בהתאם לתנאי ההצמדה של הפיקדון / התכנית כאמור לעיל.

פיצול הריבית לתקופות השונות:

לגבי הריבית שהצטברה מיום 1.1.2006 (אם הפיקדון / הנכס היה מוחזק בתקופה זו) עד ליום 1.1.2012– סכום הריבית שהתקבל יוכפל ביחס שבין התקופה מיום 1.1.2006 (או יום רכישת הנכס כמאוחר) ועד ליום התחילה החדש לסך תקופת צמיחת הריבית.
יש לכלול בסעיפים אלו גם את ההכנסות מריבית של ילדיך שטרם מלאו להם 18 שנה.

אופן הצמדה: המדד הוא מדד המחירים לצרכן או אם מדובר בנכס שערכו צמוד למטבע חוץ או שהוא נכס במטבע חוץ, שער אותו מטבע. תכנית חסכון או פיקדון יחשבו ככאלו ש"אינם צמודים למדד" אם אינם צמודים למדד במלואו. שאר הפיקדונות ותכניות החיסכון נחשבים אם כך כ"צמודים למדד". ריבית ורווחים שמקורם בפיקדון או בתכנית חיסכון ש"אינם צמודים למדד", הרווח עליהם ממוסה במס בשיעור של 15%, ויש לרשום אותו בסעיף 19, בשדה 317/217/078. ריבית ורווחים שמקורם בפיקדון או בתכנית חיסכון "צמודים למדד", הרווח עליהם מעל עליית המדד ימוסה במס בשיעור שלא יעלה על 25%. יש לרשום אותו בסעיף 21, בשדה 342/242/142.

הניכוי במקור, אם נוכה, יירשם בסעיף 74 בשדה 043. יש למלא את הריבית החייבת במס המופיעה בטופסי 867 (אישור שנתי של ניכוי מס במקור מהמנכה) בסעיפים 19-21 לפי הרשום באישור ואת המס שנוכה המופיע בטופס 867 בשדה 043. אם אין בידך טופס 867 ו/או אם לא נוכה מס במקור, מכל סיבה שהיא, רשום את ההכנסה מריבית על פי המסמכים שבידך, וההסברים דלעיל. עליך לרשום את סכום הניכוי במקור בשדה 043, כפי שמופיע בטופס 867, גם אם חלק מסכום זה הוחזר לחשבונך ע"י רשות המיסים במהלך השנה.

בחישוב המס על הריבית יילקח בחשבון סכום המס שנוכה במקור ושהוחזר לחשבונך בבנק, כפי שרשום במערכי המס. את ההכנסה מריבית עליך לרשום לפני ההקלות במס שיפורטו בהמשך.

להלן פירוט ההקלות במס שיוחדו למקבל ריבית המשתלמת על פיקדון בתאגיד בנקאי או על תכנית חיסכון, כמפורט בסעיפים 19-21

ההקלות המפורטות להלן בסעיפים 1-3 מחושבות אוטומטית על ידי המחשב:

 1. ניכוי מיוחד לבעלי הכנסות נמוכות:
 • אם הכנסתך והכנסת בן זוגך, מכל מקורות ההכנסה, לא עלתה על 60,720 ₪ בשנת 2012 הנך זכאי לניכוי (פטור) בסך של 0,480 ₪ מהכנסתך החייבת מריבית, ולכל היותר עד לסכום ההכנסה מריבית.
   
 • אם הכנסתך עלתה על תקרה זו, הניכוי המותר יקטן בסכום שבו עלתה הכנסתך והכנסת בן זוגך על התקרה, כלומר תקבל "ניכוי מתואם".
לדוגמא:
הכנסתכם מריבית 10,000 ₪.
הכנסתך והכנסת בן זוגך הייתה בשנת המס 62,000 ₪.
יופחת מסך 9480 ₪ סך של 1,280 = 62000-60720. הריבית הפטורה תהיה 8,200 ₪ מתוך הסך של 10,000 ₪ והריבית בסך 1,800 ₪ תהא חייבת.

הכנסה לעניין ניכוי זה כוללת הכנסה פטורה והכנסה מריבית ואינה כוללת קצבת ילדים. ההכנסה כוללת את הכנסות הריבית של ילדיך שטרם מלאו להם 18 שנים בשנת המס.

 • אם פנית במהלך השנה לפקיד השומה ובצעת תאום מס בעניין הריבית, המערכת החזירה (החל ממועד עריכת תיאום המס) לחשבון ממנו נוכתה הריבית (או לחשבון קשור) את הסכום שנוכה ממך עד גובה הניכוי המגיע לך כפי שנקבע במועד עריכת תיאום המס.
ייתכן ובחישוב השנתי יתברר שמגיע לך ניכוי שונה מזה שנקבע בעת תיאום המס.
 1. ניכוי למגיעים לגיל "פרישת חובה":
 • אם הגעת אתה או בן זוגך לגיל 67 בשנת המס, הנכם זכאים לניכוי בסך 13,000 ₪ מהכנסות הריבית שלכם.
   
 • אם בן זוגך ואתה עברתם את גיל 67 בשנת המס, הנכם זכאים במקום הניכוי הנ"ל לניכוי מוגדל בסך 16,000 ₪ מהכנסות הריבית.
סכום שנוכה לך במקור מריבית משום שהגעת לגיל האמור הוחזר לחשבונך במהלך השנה באופן אוטומטי I(להלן "מסלול ההחזר האוטומטי") בלי שפנית לפקיד השומה, וזאת עד סכום המס שנוכה מריבית עד גובה התקרות הרשומות לעיל.

עם זאת, אם ביקשת מפקיד השומה שלא יועבר מידע באופן שוטף ממערכת הבנקאות בדבר ניכוי במקור מריבית על חסכונותיך, לא יבוצע ההחזר האוטומטי.
 
רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה
המקור (והתודה): "דע זכויותייך" – מס ההכנסה
 

חזרה לרשימת מאמרים
רן חובב מומחה למיסוי ופרישה
072-222-3335, 054-7500405
הארבעה 21 בניין פלטינום ק.9 תל אביב

האתר עוצב ונבנה ע"י חברת קומסטאר פיתוח מערכות © כל הזכויות שמורות