מענקים ופיצויים המשולמים לאחר פטירה: חלק ב'
ועתה, לחלק השני של המאמר:
מענקים ופיצויים המשולמים לאחר פטירה:
חלק ב'

 
 
2.5מענקים ופיצויים המשולמים לאחר פטירה חלק ב מענק פרישה חייב של נישום שפרש מהעבודה קודם לפטירתו במיסוי החלק החייב של מענק פרישה של נישום שפרש מהעבודה עובר לפטירתו, יתכנו

מס' מצבים כפי שיפורטו להלן:

2.5.1 המענק החייב שולם לנישום לפני פטירתו, אך נפרס לשנים הבאות:
נישום שפרש, קיבל מענקי פרישה חייבים, ופרס קדימה את המענק החייב, בהתאם לכללי המנהל שנקבעו מכוח סעיף 8(ג')(3) לפקודה. במידה ונפטר הנישום במהלך השנים בהם נעשתה הפריסה, יחולו על הכספים שנפרסו לשנים שלאחר שנת פטירתו הוראות סעיף 8(ד') לפקודה.

סעיף 8(ד')
לפקודה מאפשר מספר חלופות למיסוי המענקים שנפרסו לשנים שלאחר הפטירה, אולם הסיפא של
הסעיף קובעת שאם שולמה מקדמה, יראו את סכום המקדמה ששולם או את סכום המס שנוכה,
המתייחסים לשנים שלאחר הפטירה, כסכום המס המגיע. לפיכך, ומכיוון שלפי כללי המנהל, יש
לדרוש מקדמה בעת עריכת הפריסה, הרי שבמקרה בו נפטר הנישום, המס ששולם לגבי יתרת
השנים ייחשב כמס המגיע ללא צורך בתיקונים ו/או שינויים.

הסבר: במקרה בהם ביצע אדם פריסת מס ונפטר, המקדמה שנקבעה בפריסת המס תיגבה מהפיצויים החייבים במס. היורשים יהיו חייבים בהגשת דו"חות שנתיים בכל שנת פריסה. המס שנגבה ייחשב מס סופי. לא יגבה מס נוסף, אלא יוחזר מס במקרים בהם שיעור המס השולי נמוך ממה שנקבע לנפטר.

2.5.2   המענק החייב שולם לאחר הפטירה אך בשנת הפטירה עצמה:

2.5.2.1 פרש נישום מעבודתו, ושולמו מענקי פרישה חייבים לאחר פטירתו, אך בשנת הפטירה, ייראו את המענק החייב כהכנסתו מיגיעה אישית של הנפטר בשנת פטירתו. הנישום יהיה זכאי לפטור לפי סעיף 9 (5) לפקודה בגין הכנסה זו, ושיעור המס עליה לא יעלה על 40% בהתאם לסעיף 125 א לפקודה.

הסבר: במקרה שמענקי הפרישה שולמו לאחר הפטירה אך בשנת הפטירה יהיו היורשים זכאים לפטור מוגדל על הפיצויים (עד פעמיים מתקרת הפטור הקבועה לפיצויי פיטורין) יתרה חייבת במס שיעור המס שיגבה לא יעלה על 40% .
 
2.5.2.2 נפטר נישום, ועמדו לרשותו כספי פיצויים המיועדים לקצבה, ולא הודיעו השארים על כוונתם להשאיר הכספים לצורך קבלת קצבת שארים, ייראו את סכום הפיצויים כסכום שלגביו התבקשה חרטה מייעוד לקצבה, הפטור יחושב לפי סעיף 9 (7א)(ז) לפקודה. החלק החייב, יחויב כהכנסת הנפטר בשנת פטירתו, כאמור לעיל.

הסבר: במקרים בהם הנפטר בעודו בחיים הותיר כספים לצורך קבלתם כקצבה ולא זכה לקבל אותם כקצבה והם הותרו בתכניות השונות כמיועדות לקצבה, במצב שבו היורשים אינם מעוניינים לקבל קצבה מהכספים והתחרטו, הפטור יחושב הכפוף לסעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה

לחצו על הקישור (לינק) לקבלת הדגמה.

2.5.2.3 יורשי הנישום רשאים לבקש פריסה (בתיק הנפטר) לאחור של המענק החייב בהתאם להוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודה, המאפשר פריסה לפי שנות העבודה, אך לא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנה בה מתקבל המענק (במקרה זה שנת הפטירה).

הסבר: היורשים זכאים לבקש פריסת מס על החלק חייב בכספי הפיצויים. הפריסה תותר לאחור ותסתיים בשנת פטירתו של הנישום.
 
2.5.3 המענק החייב שולם בשנים שלאחר פטירת הנישום:

2.5.3.1 הועמדו כספי פיצויים לרשות העובד (במסגרת קופת גמל), בעקבות פרישתו, ונפטר העובד טרם משיכת הכספים מהקופה ייראו בסכומים החייבים במס כחלק מהכנסתו של העובד בשנת פרישתו. במקרה זה עומדות בפני יורשי הנישום כל אחת מהאפשרויות הבאות:

2.5.3.1.1 יורשי הנישום רשאים לבקש פריסה לאחור של המענק החייב בהתאם לסעיף 8(ג')(3) לפקודה, כלומר, הכנסת העובד הנפטר בפריסה לשנות העבודה הנכללות ב- 6 שנים המסתיימות בשנת הפרישה.

2.5.3.1.2 ניתן, לבקשת היורשים, לפרוס את המענק החייב, בהתאם לכללי המנהל, משנת הפרישה ועד לשנת הפטירה.

2.5.3.1.3 ניתן, לבקשת היורשים, לשלב פריסות: פריסה אחת משנת הפרישה ואחורה, ופריסה שנייה משנת הפרישה וקדימה, עד יום הפטירה, כאמור, ובלבד ששנות הפריסה לא יעלו על 6 שנים.        
                 
הסבר: במקרים בהם שולם מענק חייב לאחר שנת פטירתו יראה מס הכנסה סכומים אלה כחייבים במס כאילו התחייבו בשנת פטירתו. במקרה כזה יוכלו היורשים לבקש פריסה לאחור, היורשים יוכלו לשלב בין שנים אחורה או קדימה ובלבד שלא יעלו על 6 שנות פריסה משנת הפטירה.
 
 
2.5.3.2 לא הועמדו כספי הפיצויים לרשות העובד (כגון מענק פרישה ששולם בתשלומים, מענק ששולם רק לאחר פסיקת בימ"ש בעניין, וכדו'), ומועד תשלום המענק הוא לאחר פטירת העובד יחושב המס בגין החלק החייב כהכנסת הנפטר בשנת קבלת המענק. המענק יחשב כהכנסה מיגיעה אישית, והמס מוגבל לשיעור של 40% בהתאם להוראות סעיף 125 א' לפקודה, ויחושב ללא זכאות לנקודות זיכוי ו/או פטורים אישיים להם היה זכאי הנפטר. לבקשת יורשי הנישום ניתן לפרוס הכנסה זו לפי הכללים שצוינו בסעיף 2.5.3.1 לעיל. במקרים בהם המענק שולם לראשונה במועד מאוחר מאוד לשנות הפרישה והפטירה, כך שלמעשה לא מתאפשרת פריסה, ניתן לפנות למחלקת קופות גמל ברשות המיסים, בבקשה לבחון מתן אישור מיוחד לשנות פריסה / חריגות.
 
הסבר: במקרים בהם שולמו כספי הפיצויים לאחר הליך בוררות או משפטי ומועד התשלום הוא לאחר שנת פטירתו של האדם, המס יוגבל עד ל- 40%. לא ניתן לבקש פריסה. במקרים מיוחדים ניתנת האפשרות להפעלת שיקול דעתו של פקיד השומה / מחלקת קופות הגמל.
 
סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג - 1963
5. עובד שנפטר:

(א) נפטר עובד, ישלם המעביד לשאריו פיצויים כאילו פיטר אותו.
"שארים" לענין זה: בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו,
וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין גמלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח
משולב, תשכ"ח 1968). באין בן זוג או ילדים כאמור, ילדים והורים שעיקר פרנסתם היתה על
הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם
הייתה על הנפטר.

(ב) היו פיצויי פיטורים משתלמים לשארים שאינם בן זוג או ילד התלוי כאמור, יופקדו הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה ויינתנו לשארים שיקבע בית דין האזורי לעבודה ולפי החלוקה שיקבע, בהתחשב במצב הכלכלי ובמידת תלותם בעובד שנפטר.

(ג) פיצויים המשתלמים לשארים של עובד שנפטר, לא יראו אותם כחלק מהעיזבון.
 
הסבר: אדם הנפטר רואים אותו כאילו פוטר מעבודתו. שארים מוגדרים כבן/ת זוג, ידוע/ה בציבור, ילד שהיה תלוי בנפטר. במקרים בהם הפיצויים משולמים לאלה שאינם בני זוג או ילד תלוי, יופקדו הפיצויים בבית הדין לעבודה ויינתנו לשאירים על פי חלוקה שתיקבע.

 
מקור: חוזר מס הכנסה מס 10/201
רן חובב – מומחה למיסוי ולפרישה ©
המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם.
בזכותה של אשתי אני מה שאני.
 
הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הוא לידיעה בלבד. ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק. אובדן. הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא. לרבות ישיר ו/או עקיף. שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה. כולו או חלקו. ככל שייגרמו. ולאמת חייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

קרדיט תמונות:

suphakit73