קצבה, פנסיה, כל מה שרציתם לשאול למען פרישה בכבוד

קצבה, פנסיה, כל מה שרציתם לשאול
למען פרישה בכבוד


קצבה, פנסיה, כל מה שרציתם לשאול למען פרישה בכבודקצבה משמעה סכום המשולם באופן קבוע, בתאריך קבוע. משלמי הקצבה יהיו לרוב: קרן פנסיה, חברת ביטוח, גוף ממשלתי או מעסיק. השאלה השגורה בפי כל פורש ולרוב חוזרת על עצמה היא: "האם על קצבה (פנסיה) משלמים מס? האם גיל הוא קריטריון לתשלום מס?" והתשובה היא: אין הבדל בבסיס המס בין פנסיה למשכורת. הגיל אינו פרמטר לקביעת חבות המס. ייתכן בהחלט כי הפורש ביצע תכנון מס לצורך
הפחתת החבות, אך זוהי יוזמה שלו. איש
לא ילחש לו באוזנו מה כדאי לו.


הנה תמצית התורה: קצבה על רגל אחת....

קצבאות
 
הפטור על "קצבה מזכה"

חלק מהקצבה או מהקצבאות שאתה מקבל ממעבידך לשעבר או מקופת גמל או מקרנות פנסיה, או חלק מקצבה בשל אובדן כושר עבודה (המוגדרת כהכנסה מיגיעה אישית) פטור ממס בהגיעך לגיל פרישה.

הפטור לשנה הוא בשיעור של 43.5% מתקרת הקצבה המזכה בסך 89,280 ש"ח, כלומר 42,752 ש"ח - אך לא יותר מגובה סל כל הקצבאות מסוג זה שהתקבלו במשך כל השנה. בכל קצבה אחרת הפטור הוא 35% מהקצבה. גם פטור זה מותנה בכך שמקבל הקצבה הגיע לגיל פרישה.

החל משנת המס 2004, שונו תנאי קבלת הפטור וניתן לקבלו רק אם בעל הקצבה הגיע לגיל מסוים או פרש בשל נכות כמפורט להלן. ב- 1.4.04 נכנס לתוקף "חוק גיל פרישה" ששינה את גיל הזכאות במצבים מסוימים והחל מאותו מועד.

החל משנת 2004, בוטל הפטור למי שעבד, בגבר 30 שנה או באישה 25 שנה ומי שפרש על פי כל דין למרות שלא הגיע לגיל פרישה (פרישה מוקדמת), לרבות פרישה מוקדמת של כוחות הביטחון, גם אם היה זכאי לו קודם.
"גיל פרישה" לעניין זה בשנת 2012:


מי שהגיע לגיל פרישה:
 1. גבר שהגיע לגיל 67.
 2. אישה שהגיעה לגיל 62.
 3. פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר שנקבעה על פי החוקים הרלבנטיים.
לדוגמא: הכנסתך מקצבה (פנסיה) בשנת המס הייתה 100,000 ש"ח. לא תהיה זכאי לפטור של 43.5% מכל הסכום אלא רק מסכום של 98,280 ש"ח ('תקרת הקצבה המזכה'). הפטור המרבי יהיה של 72,752 ש"ח (43.5% מ-98,280) והקצבה החייבת במס תהיה: 57,248= 42,752 – 100,000

תקרת הקצבה המזכה לגבי קצבה שהתקבלה בגין חלק משנת המס היא סכום הקצבאות המזכות בגין החודשים שעבורם התקבלה הקצבה.

תקרת הקצבה המזכה לכל אחד מהחודשים בשנת המס 2012 הוא 8,190 ש"ח.
לדוגמא: פרשת מעבודתך ב- 1.6.2012 וקיבלת קצבה כוללת של 60,000 ש"ח ל- 7 חודשים עד תום שנת המס. סכומי הקצבאות המזכות לחודשים יוני עד דצמבר 2012 מסתכמים בסך של 57,300 ש"ח. סכום הפטור יהיה אפוא 43.5% מ- 57,330 ש"ח כלומר 24,939 ש"ח, ויירשם בסעיף 36. הקצבה החייבת (שתירשם בסעיף 5א) היא:
35,061 = 29,939 – 60,000.

חלק הקצבה הפטור יירשם בסעיף 36: בשיגור הדו"ח באינטרנט, מקום נפרד לרישום הסכום הפטור של כל אחד מבני הזוג בשדות 102/101.


פגיעה בפטור עקב משיכת מענקי פרישה מפטורים

בהתאם לאמור בסעיף משנה ה' להלן משיכה של מענקי פרישה בפטור לפי סעיף 9 (7א) מפחיתה את הפטור על הקצבה. הפגיעה בפטור תהיה לפי נוסחת השילוב למי שפרש עד ליום 31.12.11 או לפי נוסחת הקיזוז למי שפרש החל מיום 1.1.12. להבנת הפגיעה בפטור עיין בהלכות משיכת מענקי הפרישה בפטור כאמור בסעיף משנה ה'.

קצבה מוכרת

הפטור לקצבה ניתן על 43.5% מ"הקצבה המזכה" ועל כל סכום "הקצבה המוכרת".
"קצבה מוכרת" היא חלק מהקצבה המשולמת ע"י קופת גמל לקצבה המנוהלת בידי חברת ביטוח או המשולמת בידי קופ"ג לקצבה שאינה קרן ותיקה. קצבה מוכרת היא החלק הנובע מתשלומים שחויבו במס משנת 2012 ואילך במשכורת, בעת ההפרשה של המעביד לקופה, בשל תשלומים מעל השיעורים והסכומים שלא קיבלו הטבות בחוק וכן בשל סכומים שהפקדת כעמית עצמאי ולא היית זכאי לקבל בגינם ניכוי לפי סעיף 47 או לזיכוי לפי סעיף 45א לפקודה (ראה הסבר בעניין זה בסעיף 46). מי שיש בידו קצבה מוכרת, זכאי לפטור ממס על "הקצבה המוכרת" כפי שהוגדרה לעיל ובלבד שמלאו לו 60 שנה.

דוגמא: קיבלת קצבה חודשית של 12,000 מחברת ביטוח מתוכם 3,000 ש"ח בשל תשלומים שלא היית זכאי בגינם בעבר לניכוי לפי סעיף 47 (קצבה מוכרת). יינתן פטור חודשי בסכום כולל של 3,000 ש"ח ובתוספת הקצבה המזכה שהיא
 3,563 = 43.5% X 8,190 ש"ח.

לסיכום: הנך זכאי לפטור של 43.5% מה"קצבה המזכה", אולם אם הנך מקבל קצבה הכוללת "קצבה מוכרת" כמוסבר לעיל, יתווסף מרכיב ה"קצבה המוכרת" לסכום הפטור.


היוון קצבאות שנעשו קודם ליום 31.12.11

אם היוונת חלק מהקצבה תהיה פטור על ההיוון, אם הקצבה שהוונה פטורה אף היא.
הסכום הפטור לא יעלה על הסכום שהיה מתקבל מהיוון ה"קצבה המוכרת" או מהיוון 43.5% מה"קצבה המזכה".

החוק קובע כי אם היוון חלק מהקצבה, יש להביא בחשבון לעניין חישוב הפטור את הקצבה שהייתה משולמת אילולא ההיוון. מכאן שאם הוון חלק מהקצבה, ישפיע הדבר על סכום הפטור שיחול על יתרת הקצבה.

פרישה מ- 1.1.2004

אם פרשת משנת 2004 יוקטן הפטור המגיע לקצבה בסכום הקצבה הפטורה שהוונה.
לדוגמא: פרישה ב- 1.1.2004, הקצבה החודשית ב- 2012 לפני היוון 9,000 ש"ח.
הפטור המגיע לולא ההיוון 3,563 = 43.5% X 8,190 הקצבה הפטורה שהוונה 1,600 ש"ח. הקצבה המתקבלת בפועל היא 7,400.

אם הקצבה שהוונה (1,500 במונחי שנת ההיוון קרי 2004) יש לעדכן ביחס שבין הקצבה המזכה של הזנה לבין הקצבה המזכה בשנה בה נעשה ההיוון.
קצבה מזכה ב- 2012: 8,190
קצבה מזכה ב- 2004: 6,780. ולכן יוכפל סך של 1,500 ב- 8,190 לחלק ל- 6,780

הקצבה הפטורה המתואמת שהוונה: 
 
1,812 = 8,190X 1,500
                       6,780
 
יתרת פטור המגיע 1,751 = 1812 – 3,563 ש"ח לחודש.
 
בחישוב שנתי הקצבה החייבת הינה:
 
12X (7,400-1,751)=67,788 רשום סכום זה בסעיף 5א.
 
סך יתרת הקצבה הפטורה של  21,012=12 X 1,751 רשום בסעיף 36.
 

פרישה עד 1.1.2004

החל משנת 2004 חל כאמור שינוי בחישוב הפטור, אך אצל מי שפרש עד 31.12.03, היוון קצבה פטורה עד למועד זה וקיבל את הסכום המקוון על ל- 1.3.04, תחול הוראת מעבר שעל פיה יוקטן הפטור על הקצבה בשיעור ההיוון מהקצבה שנעשה בעבר.

הפטור על סכום הקצבה המהוונת לא ייפגע אם היית זכאי לו לפי נוסח סעיף 9 א' מלפני 1.1.2004.

אם הגעת לגיל פרישה כהגדרתו בנוסח הישן (אך לא הגעת לגיל פרישה כמוגדר היום בחוק) ולא פרשת מחמת נכות והייתה לך הכנסה מעסק, משלח יד או משכורת במקביל לקצבה לא תהיה זכאי לפטור.
 
לדוגמא: קצבתך לפני היוון 6,500 ש"ח.
 
היוונת בעבר 20% מהקצבה  (שהם 1,300 ש"ח)
 
מגיע לך עוד 23.5% מהפטור (20%-43.5%)
 
הפטור המגיע לאחר היוון     13925 = 23.5% X 8,190
 
קצבה חייבת  3,275 = 1,925 – 1,300 – 6,500
 
רשום את הקצבה החייבת (במונים שנתיים) בסעיף 5א ואת הקצבה הפטורה בסעיף 36.
 

היוונת חלק מקצבתך בסכום העולה על סכום הפטור המגיע לך על קצבתך המלאה, לא תהיה זכאי לפטור נוסף על יתרת הקצבה שלאחר ההיוון, במשך תקופת ההיוון.
אם נתקבלו עם פיצויי פיטורין בגין אותן שנות עבודה שהקצבה מתקבלת בשלהן, יש לציין בפירוט את סכומי הפיצויים ותאריך קבלתם. בדבר הזכאות לפטור על קצבה במקרה כזה, ראה הסבר לעניין מענק פרישה להלן בסעיף 5ה'.
 
היוון קצבאות שנעשו לאחר 1.1.12
 
ניתן להוון קצבאות עד לגובה יתרת ההון הפטורה בפטור. היוון קצבה כאמור יפגע בפטור על הקצבה בסכום שהוון כשהוא מחולק ב- 180 וצמוד למדד.
 
דוגמא: יתרת ההון הפטורה לפני ההיוון הינה 400,000 ש"ח ומתוכה בחר היחיד להוון 130,000 ש"ח כתוצאה מהאמור לעיל הקצבה הפטורה תהיה
 
270,000  =  130,000  -  400,000
 
1,5000 ש"ח  =  180 / 270,000


הכנסה מקצבה, "מלוג או אנונה"

שקבלת עם הגיעך לגיל פרישה, ואיננה קצבה ממעביד או מקופת גמל, 35% ממנה פטורים ממס ללא הגבלת סכום.
 
 
הכנסה מקצבת שאירים

המשתלמת מקופת גמל לקצבה או בהתאם לתכנית ביטוח, או המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית, שלא מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון, פטורה ממס, עד לסכום של 98,280 ש"ח (תקרת 'קצבה מזכה'). אם קיבלת הכנסה שעולה על 98,280 ש"ח, העודף חייב בשיעור מס רגיל ועליך לרשמה בסעיף זה..

קצבאות שאירים מהמוסד לביטוח לאומי ומשרד הביטחון פטורות ממס במלואן. ראה סעיף 36 להלן.
 

מענק פרישה

אם קיבלת השנה מענק פרישה, צרף אישור פקיד השומה בדבר חישוב הפטור, או בדבר פריסת המענק לשנים הבאות, אם נעשתה כזו. אם קיבלת מענק פרישה בשנים שעברו ונעשתה פריסה והינך מתחייב השנה על החלק היחסי של המענק – צרף אישור פקיד השומה בדבר הפריסה.

על מענק פרישה מעבודה חלים הכללים הבאים:
 

הסכום הפטור
 
מענק פרישה מעבודה פטור ממס עד לסכום השווה למשכורת החודש האחרון כפול מספר שנות העבודה. מענק פרישה שהתקבל עקב מוות פטור ממס עד לסכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה כפול מספר שנות העבודה. מנהל רשות המיסים רשאי להגדיל את סכום הפטור ובהתאם קבע כי הסכום הפטור יהיה 150% משכרו האחרון של העובד ובשום מקרה לא יעלה סכום הפטור למענק פרישה על 11,950 ש"ח לכל שנת עבודה.
 
סכום הפטור על מענק עקב מוות לא יעלה על 23,920 ש"ח לכל שנת עבודה.
כל סכום עודף על הסכומים הפטורים האמורים חייב במס: כל סכום עודף של מענק פרישה – לפי שיעורי המס הרגילים רשום בסעיף 5א (פרט נא את אופן החישוב). סכום עודף של מענק פרישה עקב מוות – החייב בשיעור מס שאינו עולה על 40% יירשם בסעיף 12 בדוח. יודגש האמור בסעיף משנה 5 לפרק זה, ראה להלן, כי משיכת מענקי פרישה בפטור יפגע בפטור הניתן לקצבה, לאחר גיל הפרישה.
 

פריסת החלק החייב
 
מקבל המענק (העובד או יורשיו) רשאי לפנות לפקיד השומה ולבקשו כי סכום זה יחולק, לצורך חישוב המס – אם בדרך זאת יחול עליו מס נמוך יותר – בחלקים שנתיים שווים על פני שנות העבודה, שבגינן משולם המענק, אך לא יותר מאשר שש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבל המענק.

במקרים רבים יתכן שמשתלם למקבל המענק לפרוס את הסכום החייב במס לשנות המס הבאות. לשם כך עליו לפנות לפקיד השומה עם נתוני המענק והכנסות אחרות. פקיד השומה רשאי לדרוש תשלום מקדמה ל- חשבון המס המגיע.

פריסה לשנות מס קדימה, מחייבת הגשת דוחות לשנים אלו. בדו"ח שיוגש בשנת המס שבה נעשתה הפריסה, יש לרשום החלק היחסי מהפיצויים החייבים שנפרסו בסעיף של הדו"ח. בדו"חות שמוגשים עבור השנים שלאחר מכן, יש לרשום את החלק היחסי מהפיצויים החייבים שנפרסו בסעיף של הדוח; בשני המקרים את החלק היחסי של אותה שנה מהמס שנקבע ונוכה במקור על-ידי משלם הפיצויים, יש לרשום בסעיף 75 של הדו"ח.
 

רצף זכויות
 
עובד שבעת פרישתו מעבודה זכאי לקבל מענק פרישה ממעבידו או מקופת גמל לפיצויים או במרכבי הפיצויים בקופת גמל לקצבה, לא יראו את הסכומים שהשאיר בקופת גמל כאמור או שהפקיד מיד עם פרישתו במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, והכל עד לסכום התקרה, כאילו נתקבלו על ידו, אם עמד בתנאים הבאים:

 1. בעת פרישתו מעבודה הודיע למנהל הרשות המיסים כי הוא בוחר שלא לקבל מקופת גמל לפיצויים את הסכום שהוא זכאי לקבלו, ואם הסכום שולם לו בידי המעביד עצמו – שהסכום יופקד על ידו מיד עם פרישתו, בקופת גמל לפיצויים.
 1. תוך שנה ממועד פרישתו ממקום העבודה האמור הוא יתחיל לעבוד אצל מעביד אחר, המשלם לאותה קופת גמל פיצויים בעד העובד.
 1. הסכומים שיועדו יהיו בגובה סכום התקרה כמפורט להלן.
סכום התקרה מוגדר כסכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף 3 (ה3), כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה אצל המעביד שממנו פרש העובד, בצירוף הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.

אם נתקיימו התנאים לעיל, לא ייראה מענק הפרישה כאילו העובד קיבל אותו, בין אם המענק פטור כולו ממס, ובין אם הוא בחלקו פטור ובחלקו חייב במס. אם חלק מהמענק חייב במס, על הפורש לפנות למנהל הרשות ולבקש אישור לאי-ניכוי המס.

האמור לעיל יחול גם במקרים של פרישה מעבודה מכמה מעבידים, אם בכל מקרה של פרישה קוימו שלוש התנאים הנזכרים לעיל.

מי שבחר ברצף זכויות כאמור, וקיים את התנאים המפורטים לעיל, אולם בעת פרישה מעבודה קיבל חלק מסכום המענק, יחול כל האמור לעיל על חלק המענק שלא קיבל, ואילו החלק שקיבל יהיה חייב כולו במס – ולא יותר לגביו כל פטור.

מי שבחר ברצף זכויות לגבי עבודתו אצל מעביד קודם או אצל כמה מעבידים קודמים, אך בעת פרישה ממעביד אחד בחר שלא להמשיך ברצף, יראו את כל תקופות עבודתו – אצל המעביד האחרון ואצל המעביד או המעבידים הקודמים – כתקופת עבודה אחת. כל הסכומים (כולל רווחים, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים) שהצטברו בקופת הגמל, וכן המענק שקיבל ממעבידו האחרון ייראו כאילו נתקבלו ממעבידו האחרון, ואילו הסכום הפטור ממס (הרגיל או המוגדל) ייקבע לפי המשכורת האחרונה שקיבל אצל מעבידו האחרון, כפוף לתקרת הפטור התקפה בעת הפרישה ממעבידו האחרון.

מי שבחר ברצף זכויות וקיים את התנאים הדרושים, רשאי לחזור בו תוך שנתיים ממועד בחירתו האחרונה, זאת אף תוך כדי עבודתו אצל מעבידו האחרון. במקרה כזה ייראו כל הסכומים שהצטברו בקופת הגמל (כולל הרווחים והפרשי הצמדה, ולמעט הסכומים והרווחים עליהם שילם מעבידו הנוכחי), כאילו נתקבלו ממעבידו הקודם. תקופת עבודתו אצל מעבידו הקודם ואצל מעבידיו הקודמים תחשב כתקופת עבודה אחת; ואילו הסכום הפטור ממס (הרגיל או המוגדל) ייקבע לפי המשכורת האחרונה שקיבל אצל מעבידו הקודם, כשהיא מתואמת בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן מאז פרישתו מהמעביד הקודם ועד לתאריך שהוא חזר בו מבחירתו ברציפות, כפוף לתקרת הפטור שהייתה תקפה בעת שחזר בו. אם החליט לחזור בו אחרי שנתיים ממועד בחירתו האחרון (ובטרם פרש מעבודתו אצל מעבידו הנוכחי) יהיה כל הסכום שהצטבר בקופת הגמל, לגבי תקופות עבודתו אצל  מעבידיו הקודמים והרווחים עליו, חייב במס – ולא יותר לגביו כל פטור.
 

שמירת הפיצויים למטרת קצבה
 
מי שבעת פרישה מעבודה עמדו לזכותו סכומים בקופת גמל לקצבה (פנסיה), והוא רשאי לקבלם מהקופה אך הודיע למנהל הרשות כי החליט להשאירם מופקדים בקופת הגמל כדי לקבל קצבה בעתיד – לא ייראו הסכומים האמורים כאילו קיבל אותם בעת הפרישה. אם לאחר מכן החליט לחזור בו מהחלטתו, יחולו ההוראות הבאות על חלק הפיצויים שהצטבר בקופה (לא כולל חלק התגמולים שהצטבר מהפרשות המעביד ומהפרשותיו, כולל הרווחים על אלה):

 1. אם בעת שפרש מעבודה לא קיבל מענק פרישה ייקבע הסכום הפטור על-פי הכללים המוסברים בסעיף ה' לעיל.
   
 2. אם בעת שפרש מעבודה קיבל מענק פרישה, תופחת תקרת הפטור (הקבועה בעת שחזר בו מבחירתו) בשיעור השווה לסכום המענק לכל שנת עבודה, מחולק בתקרת הפטור כפי שהייתה בעת שפרש מעבודה.
 מענק פרישה וקצבה בשל אותן שנות עבודה
 1. נוסחת השילוב - מענק פרישה וקצבה בשל אותן שנות עבודה יחול על מי שפרש עד ליום 31.12.11.
אם מקבל הקצבה שבגינה מגיע פטור כמוסבר לעיל קיבל גם פיצויי פיטורין שניתן לקבל עבורם פטור ממס, עבור אותן שנות עבודה שבעדן צבר זכויות לקצבה, אך סכום הפיצויים הפטורים לכל שנת עבודה בצירוף הקצבה המזכה החודשית, עולים על 8,190 ש"ח, יכול מקבל הפיצויים והקצבה לבחור בין הפטור ממס על הפיצויים והקטנת הפטור על הקצבה או ביטולו (לפי החישוב), לבין חיוב במס של חלק או של כל סכום הפיצויים וליהנות ממלוא הפטור על הקצבה. לגבי חישובים אלה נקבע בחוק, כי אם הפיצויים נתקבלו אחרי תחילת קבלת הקצבה, או תוך תקופה של חמש שנים לפני תאריך זה, יש להביא בחשבון את מלוא סכום הפיצויים לשנה; אך אם נתקבלו הפיצויים בין השנה השישית לבין השנה החמש-עשרה לפני תחילת קבלת הקצבה, יש להקטין, לעניין החישוב האמור, את סכום הפיצויים האמור ב- 10% לגבי כל שנה משנים אלה.

אם פיצויי הפיטורין לכל שנת עבודה בצרוף הקצבה החודשית אינם עולם על 8,190 ש"ח, תישמר הזכאות, הן לפטור הניתן לקצבה והן לפטור הניתן לפיצויים כפי שהוסבר לעיל.
להלן דוגמאות לחישוב הסכום החייב בשיעורי מס רגילים והסכום הפטור מקצבאות ופיצויי פרישה:

 1. פרשת מעבודתך ב- 1.10.2010 בגיל 67, לאחר 30 שנות עבודה, וקיבלת מענק פרישה פטור בסך 45,000 ש"ח. כמו כן קיבלת פנסיה חודשית שהסתכמה בשנת 2012 ב- 48,000 ש"ח.
חישוב הסכום הפטור הוא כדלהלן:

הקצבה החודשית                4,000=48,000:12
המענק לכל שנת עבודה       1,500=45,000:30
'הסכום הכולל'                    5,500 ש"ח
 
'הסכום הכולל' נמוך מתקרת הקצבה המזכה החודשית לשנת המס 2012 (שנקבעה ל- 8,190 ש"ח), ולכן יהיה בנוסף למענק הפרישה הפטור שקיבלת, פטור לחלק השווה ל- 43.5% מתקרת הקצבה המזכה.

הרישום בדוח יהיה כדלהלן:

בשורה 5א (קצבאות מהמעביד) יש לרשום 5,248 ש"ח (48,000-42,752), בשורה 36 יש לרשום 42,752 ש"ח  - חלק הקצבה הפטור.

 1. פרשת מעבודתך ב- 1.1.2012 בגיל 67 לאחר 30 שנות עבודה וקיבלת מענק פרישה בסך 120,000 ש"ח. כמו כן קיבלת במשך שנת המס 2012 פנסיה חודשית. סך כל הפנסיה בשנת 2012 הגיע ל- 65,640 ש"ח.
חישוב הסכום הפטור הוא כדלהלן:

הקצבה החודשית                5,470=65,640:12
המענק לכל שנת עבודה       4,000=120,000:30
'הסכום הכולל'                    9,470
תקרה משולבת                   (8,190)
הפרש חייב                         1,280

'הסכום הכולל' גבוה מהקצבה המזכה החודשית לשנת המס 2012 שהיא 8,190 ש"ח, כיוון שנתקבל מלוא הפטור המגיע על מענק הפרישה, יוקטן סכום הקצבה החודשית (הפנסיה) הפטורה.

חישוב הסכום הפטור יהיה כדלהלן:

במקרה שלפנינו: 739=1,280X5,470
                                   9,470

35% מסך 5,470 ש"ח 1,915
סכום הקטנת הפטור (739)
הפטור המגיע לחודש 1,176=1,915-739

החלק הפטור באחוזים מתקרת הקצבה המזכה:

14%=1,176
         8,190
 
מגיעה תוספת של 8.5% לחלק הקצבה הפטור מתוך תקרת הקצבה המזכה בשנת 2012.
סה"כ חלק הקצבה הפטור 1,843=22.5%X8,190
הפטור השנתי 22,116= 12X1,843
רשום בסעיף 5א את הסכום 43,524 ש"ח (65,640-22,116), בסעיף 36 רשום 22,116 ש"ח.

בשל עדכון תקרת הקצבה המזכה ושיעור הקצבה הפטור עשויה הפגיעה בפטור להשתנות במשך השנים.
 
לתשומת לבך: כל תשלום שקיבלת ממעבידך בשל פרישתך, לרבות פדיון ימי מחלה שלא נוצלו, ייחשב כחלק ממענק הפרישה.
 

נוסחת הקיזוז– מענק פרישה וקצבה יחול על מי שפרש לאחר יום 31.12.11.
אם מקבל הקצבה שבגינה מגיע פטור כמוסבר לעיל קיבל גם פיצויי פיטורין שניתן לקבל עבורם פטור ממס, יכול מקבל הפיצויים והקצבה לבחור בין הפטור ממס על הפיצויים והקטנת הפטור על הקצבה לבחור בין הפטור ממס על הפיצויים והקטנת הפטור על הקצבה, לבין חיוב במס של כל סכום הפיצויים וליהנות ממלוא הפטור על הקצבה.

שיטת החישוב הינה כי ליחיד מגיע בשנת 2012 קצבה פטורה בסך של 3,563 מתוך קצבתו ולשם חישוב הפגיעה יש למצוא את ההון הפטור. ההון הפטור יהא הקצבה הפטורה כשהיא מוכפלת ב- 180 ובשנת 2012 641,277 ש"ח. מתוך הון פטור יש להפחית את המענקים הפטורים שנתקבלו בגין 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות (הגיל שבו החל לקבל קצבה ולאחר גיל הפרישה) כשהם צמודים למדד ומוכפלים ב- 1.35 התוצאה המתקבלת הינה יתרת ההון הפטורה, אותה יש לחלק ב- 180 לשם קבלת הקצבה הפטורה.
 
דוגמא:

לשמעון מלאו 67 ביום 1.7.12. הקצבה המזכה המשולמת לו היא 7,500 ש"ח.
הפטור לקצבה=3,563=43.5%X8,190

בגין השנים 1980 ועד 2012 (32 שנים) קיבל שמעון מענקים פטורים ממס בסכום ממודד ל- 1.1.2012: 286,800 ש"ח.

יתרת ההון הפטורה:

254,097=(1.35X286,800)-(180X8,190X43.5%)

הקצבה הפטורה:
1,412 ש"ח לחודש = 180 / 254,097
 
רן חובב - מומחה למיסוי ולפרישה
המקור (והתודה): "דע זכויותייך" - מס ההכנסה