תיקון 190 הסבר פשוט לדברים גדולים

תיקון 190מהו תיקון? תיקון לפקודה שינוי חקיקה, מספר המוצמד לתיקון מעיד על תוכן הצעת התיקון, כלומר כאשר נאמר ברבים תיקון 190 ידעו כולם שהמדובר על תיקון בפקודת מס הכנסה המיוחס לתיקון עיוותים שנתגלו בעקבות תיקון 3 חוק קופות הגמל, תיקון הוא גם השלמה של דברים, במסגרת תיקון 190 נתנו והורחבו הטבות מס באפיק חיסכון ארוך הטווח. בכל פסקה אסכם אותה במילים פשוטות כדי שיהיה ברור לכולם.

אז במה עוסק תיקון 190?
זכויות שארים, תקרת קצבה מזכה, תשלומים פטורים, פטור על הקצבה, נוסחת השילוב, היוון קצבאות, זיכוי בהפקדות פנסיוניות, משיכת כספים, נסקור בכל נושא את השינויים:

סעיף 9(6ו) פטור ממס קצבת שארים
(קצבת שארים היא קצבה המשולמת לאחר פטירתו של אדם), קצבת שארים משולמת לבן/ת הזוג של הנפטר, מי שהיה בן זוגו ידוע בציבור, קצבת שארים תשולם לילדו של הנפטר, ילדו מאומץ, כמו כן ילדו של בן הזוג שנפטר, בתנאי שטרם מלאו לו 21 שנה, או שאינו בעל יכולת להשתכר מעבודה או משלח יד, הורה של הנפטר באם פרנסתו של ההורה הייתה מוטלת על הנפטר ואין להם כושר השתכרות.
9א(ו): קצבה מוכרת לאחר פטירה: החלתו של הסעיף מיום 1.1.2013

תקציר במילים פשוטות: קצבה מקורה בפטירת אדם פטורה ממס
4 ו(1)במקרה שבו טרם זכה לקבל הנפטר ומלאו לו מ- 75 שנה ולא התחיל לקבל קצבה, יורשיו יהיו כמי שהיוונו קצבה מוכרת ערב פטירתו, ויחולו עליהם הוראות היוון סעיף קטן (ה) כלומר סכום שיקבלו עקב היוון קצבאות פטור ממס עד לסכום כולל שלא יעלה על 76% מכפלת תקרת הקצבה המזכה במכפיל ההמרה להון. למרות הכתוב בפסקה 1 יראו במקרה פטירה נכנסו מוטביו לנעלי הנפטר ו"כאילו" נפתח חשבון חדש, חשבון זה חסום להפקדות חדשות, תוך יצירת מצב שבו תנאי התוכנית לא יפגעו בשל כך, הן בתנאים של התוכנית הן הבטחת המקדם, (תיקון 190 אינו מתייחס למרכיבי הפיצויים בפוליסה לקצבה –חברות ביטוח-קרן פנסיה וותיקה חדשה. במידה ויעבירו יורש או מטוב תשלומים פטורים ממס (ריבית ורווחים) לקופת גמל משלמת קצבה, כדי לקבל קצבה חודשית, קצבה זו תהא פטורה ממס. אך אם יבקשו להוון יחזור המחוקק אחורה ערב הפטירה ויראו לעניין זה רק ביתרה זו כיתרה פטורה. אם נפטר לאחר שהחל לקבל קצבה מוכרת, אם קיים מינימום תשלום או הבטחת תשלומים לשארים יראו בקצבה זו קצבת שארים, קצבה מוכרת פטורה ממס, אם יחליט היורש להוון את יתרת התשלומים המגיעים לו יוטל מס על מרכיב הרווח היחסי, רווח יחסי יוגדר כסכום המתקבל עקב ההיוון קצבה מוכרת, לבין היתרה הצבורה על הפער הזה אם קיים יוטל מס 15%.


תקציר במילים פשוטות:
נפטר אדם ומלאו לו לפחות 75 שנה, אם לא התחיל לקבל קצבה יורשיו יוכלו לקבל היוון פטור במס בתנאים שפורטו, היורשים יוכלו להיכנס לנעלי הנפטר וישמרו להם כל הזכויות אך לא יוכלו להפקיד לתוכנית כסף חדש. אם יעבירו תשלומים פטורים ממס שהיה לנפטר לקצבה, קצבה זו תהא פטורה ממס.

 
תיקון 190 כספי מוטבים בקופת גמל לא משלמת קצבה:
ניתן להעביר מחשבון לא משלמת לחשבון לא משלמת לקופה החדשה לא יוכלו להפקיד כספים חדשים, היתרה עומדת לזכות המוטבים והם יוכלו למשוך בכל רגע שירצו חיוב מס 25% על הריבית הריאלית.

תקציר במילים פשוטות:
העבירו המוטבים לחשבון חדש ירצו לאחר מכן למשוך מס בשיעור 25% על הריבית הריאלית.

 
קצבת שארים תיקון סעיף 9 (6ו):
קצבת שארים הנובעת מתשלומים פטורים פטורה ממס ללא כל מגבלת תקרה, תשלומים פטורים הוגדרו בסעיף 9א' סכומים ששולמו על ידי המעביד בעבור העובד על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בסכום התקרה נמוך מבניהם, עוד יהיו פטורים סכומים ששולמו על ידי העובד על מרכיב התגמולים, העולים על שיעור ההפקדה המרבי להפקדה של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף 22 לחוק פיקוח קופות הגמל, כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע במשק לחודש לפי הנמוך.
 
קצבת שארים שאינה נובעת מתשלומים פטורים תהיה פטורה ממס עד לתקרה משכה 8,190 ₪ קצבאות מיוחדות: יוענק פטור 35% מקצבה מגיל פרישה וזאת ללא תקרה בין אם מקבל אותה היחיד או אם שאריו הזכאים וזאת אם הם אינם זכאים לפטור ממס לפי סעיף 9א או 9(6), וחשוב מאוד לאפיין את המקרים הללו והם יחולו במקרה בו מקבל הזכאי קצבה מחיסכון פרט, מקופה משלמת וזאת היות ובמעמד ההפקדה לא זכה לקבל כל הטבת מס, מוטבים שהם לא שארים יוכלו ליהנות מהפטור.
 
סעיף 9א שינוי מהותי פטור להכנסה מקצבה: נתחיל בכך שנגדיר תחילה מספר מונחים:

 • קצבה: הכול למעט קצבת שארים כהדרתה בסעיף 9(6ו) (נושא קצבת שארים טופל בנפרד).
   
 • קצבה מזכה: סך כל הקצבאות שמקבל אדם למעט קצבה מוכרת
   
 • נרחיב בנוגע לקצבה מוכרת: חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת הגמל לקצבה שאינה קרן פנסיה וותיקה תשלומים פטורים יהיו כל אחד מאלה:
  1. סכומים ששולמו על ידי מעבידיו של עובד בעבור העובד, על חשבון מרכיבי תגמולי המעביד אלה העולים על שיעור ההפקדה המותר, שער ממוצע במשא או שכרו הנמוך מביניהם
    
  2. סכומים ששילם אדם בעצמו (הפקיד לבדו) לקופת גמל לקצבה והאדם אינו זכאי בשלהם לזיכוי לפי סעיף 45א או ניכוי לפי סעיף 47
    
  3. כספי פיצויים ומוטבים שבחרו להעביר לחשבון חדש כל אלה 1-3 יהיו ויחשבו כתשלומים פטורים. תקרת קצבה מזכה 8,190 ₪ (מתעדכנת אחת לשנה);

   גיל פרישה: גבר 67 אישה 64
   נכות רפואית: במקרה של נכות 75% לצמיתות. גיל הזכאות יהיה גיל הפרישה או הגיל שבו יהיה זכאי האדם לקבל קצבה מזכה.
    
   מכפיל המרה להון: יקבע את הסכום המקסימאלי להיוון פטור ממס, מכפיל זה 180, היוון פטור מכסי מאלי יהיה (180*8,190)*67% = 987,714 ₪.     
הגדלת הפטור שבסעיף 9א בהדרגה:
 • 1.1.2012 43.5%
 • 1.1.2016 49%
 • 1.1.2020 52%
 • 1.1.2025 67%
הפטור יחושב מהתקרה וזאת ללא קשר לסכום הקצבה על מנת להטיב על מקבלי פנסיות נמוכות, דוגמא: אדם שקצבתו בגובה 7,500 ₪ עד לתיקון היה זכאי לפטור 7,500 *35% = 2,625 ₪ לחודש פטור הודות לתיקון החל מ- 1.1.2012 יהיה זכאי 7,500 *43% =3,225 ₪ פטור לכל חודש.

תקציר במילים פשוטות:
הפטור על הפנסיה עולה בהדרגה מ- 43.5% החל מ- 1.1.2012 ועד ל- 67% 1.1.2025 פטור על הפנסיה מקטין את מס ההכנסה.


לצורך הדוגמא: לאדם קצבה 4,500 ₪ ממנה פטור: 4,500*43%=3,521 ₪.                                         
לאדם אחר קצבה 10,000 ₪ ממנה פטור 3,521 ₪ חייב במס :6,479 ₪.

נוסחת השילוב, הגדרות חדשות:
מענקים פטורים 9(ג), שקיבל האדם בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ- 32 שנות עבודה.

כיצד נקבע המקדם? 9(ג)(ב): 8.190*180 = 1.3532*11,950

יתרת ההון הפטורה: הפרש שבין

 1. 67% מתקרת קצבה מזכה מוכפל במכפיל ההמרה להון (180);
   
 2. מענקים פטורים שקיבל אדם שהם צמודים למדד מהיום שבו התקבלו ועד ליום 1 בינואר בשנה שבה הגיע לגיל הזכאות ומוכפלים ב 1.35 מקדם;
נוסחת השילוב מטרתה כי לא יינתן כפל פטור פעם אחת על פיצויים שנמשכו 32 שנה לפני גיל הזכאות ופטור על הקצבה.

דוגמא לחישוב נוסחת השילוב:
 • אדם פרש בגיל 67
 • צבירה בקרן הפנסיה 2,800,000 ₪
 • פנסיה חודשית              11,250 ₪ 
 • בגיל 40 משך 120,000 ₪ כספי פיצויים בפטור (מדד ידוע ביום משיכה 85 ביום פרישה 145)
דרך חישוב הפטור המגיע:
קצבה מזכה 11,250 ₪

פטור מגיע ללא נוסחת השילוב: 43.5%*8190=3,562 ₪, הפטור 3,562 ₪ לחודש. קצבה חייבת במס 11,250-3,562 = 7,688 ₪

חישוב נוסחת השילוב:
שלב א בחישוב: יתרת ההון הפטורה
ההפרש בין :  (%43.5*8190*180) –(120,000*(145/85)* )1.35=364,925 ₪
 
שלב ב בחישוב יתרת הפטור על הקצבה: 364,925/180 = 2,027 ₪
קצבה: 11,250 ₪ פטור 2,027 ₪ חייב 9,223 ₪

דוגמא נוספת:
עובד פרש בגיל 65 לאחר 34 שנות עבודה קיבל מענק פטור 315,000 ₪ בגיל 67 יקבל פנסיה 10,000 ₪ מדד ידוע ביום המשיכה 135 ביום זכאות לקצבה 145
המענק הפטור: (315,000/36)*30 =  262,500 ₪
הצמדת המענק הפטור: 262,500 * (139/135) = 270,277 ₪        
חישוב סך הכול המענקים הפטורים: (11,950*32) /(270,277*2,866 *180)    = 364,619 ₪

חישוב יתרת ההון הפטור לפני הפחתה (8,190*43.5%)*180 = 641,277 ₪
יתרת ההון הפטור: 641,277-364,619=276,658 ₪
חישוב הפטור החודשי: 276,658/180 = 1,536 ₪ פטור חודשי יעודכן בכל שנה בהתאם לשעורי עליית המדד.

תיקון 190 הוראות חדשות היוון קצבה:
אדם שיהוון עד לתקרה, סכום שלא יעלה על 67% ממכפלת תקרת הקצבה המזכה במכפיל ההמרה פטור ממס. אם קיבל לידיו מענקים פטורים הם יופחתו מתקרת ההיוון הפטור המגיע לו, (המענק הפטור יוכפל ב- 1.35 ויוצמד למדד) ניתן לבצע היוון במקרה של קצבה מוכרת בהגיע העמית לגיל 60 בעת היוון ינוכה מס בשיעור 15% ממרכיב הרווח.

תקציר במילים פשוטות:
היוון הוא משיכה של כסף "במכה אחת" הוני, ניתן להוון בפטור בתנאים שפרטתי.


דוגמא:
אדם פרש בגיל 67 סכום בקופה לקצבה 2,800,000 ₪ קצבה צפויה 14,000 ₪ מבקש להוון סכום של 1,000,000 ₪. פנסיית מינימום: 4,356 ₪ המבקש עומד בקריטריון היות והפנסיה הצפויה לו גבוהה מפנסיית מינימום הקבועה ולכן יוכל להמשיך בתהליך. סכום ההיוון הפטור יחושב: 180*43.5%*8,190=641,277 ₪ היוון פטור היוון חייב במס 1,000,000-641,277 = 358,723 ₪. נציין כי היוון בדומה לפריסת פיצויים, מס שבח, ניתן לפריסה.

סעיף 87 משיכה שלא כדין:
סכומים שמקורם בהפקדות לאחר שנת 2000 חוק ההסדרים קצבה:
ניתנת היכולת להוון קצבה מתגמולים הכפופים לחוק ההסדרים 2000 (תגמולים לקצבה) היוון כזה לא ייחשב משיכה שלא כדין לא יהיה קנס 35% האמור על כספים שהם מעבר לתקרת קצבה מזערית (פנסיית מטרה). במקרה של היוון חייב מס 35%

תקציר במילים פשוטות:
סכומי תגמולים חייבים במס, נוכל למשוך אותם ללא חיוב במס, האמור מתייחס לכספים שהם מעל פנסיית מטרה.


תיקון 190 פריסת הפרשי קצבה 8(ג)(1):
ניתנת האפשרות לפרוס הפרשי שכר (במקרה של פיצוי) לא יותר מ- 6 שנים אשר מסתיימות בשנה שבה התקבל התקבול.

תקציר במילים פשוטות:
אדם קיבל פיצוי על חשבון שכר שהגיע לו יוכל לפרוס אותם לאחור לא יותר מ- 6 שנים.


תיקון 190 השארת כספי פיצויים לאחר ניכוי מס:
ניתנת האפשרות להותיר את הכספים בקופה, להעביר מקופה לא משלמת לקופה לא משלמת, לקופה חדשה זו לא יוכל האדם להפקיד כספים.

תקציר במילים פשוטות:
אדם פרש והיו לו כספים בקופת פיצויים, קופה לא משלמת יוכל לשלם את המס ולהותיר את הכספים בקופה, לא יוכל להפקיד הפקדות חדשות.


למידע נוסף:
תיקון 190 החוק

רן חובב מומחה למיסוי ופרישה