קצבה פטורה ממס - מי את, קצבה מוכרת?

קצבה פטורה ממס

מי את, "קצבה מוכרת"?

קצבה פטורה ממסהנה המתכון לפנסיה על רגל אחת: משך הזמן, גובה ההפקדות, רציפות, המיסים והתשואות המקדמות את התזרים - זאת כל התורה.

הנה הם שוב:
  • משך הזמן שבו מפקידים לחיסכון הפנסיוני
  • גובה ההפקדות במהלך השנים
  • רציפות זכויות במעברי הקריירה
  • תכנון המס ומיצוי ההטבות המס לאורך השנים
  • תשואות וניהול הסיכונים
  • מקדמי הקצבה (שבתחילת הדרך אין עליהן וודאות, אלא רק בסמוך לפרישה)
כל אלה נאספים ומצטברים עד יום הפרישה והופכים לתזרים מזומנים.


תזרים מזומנים בפרישה: חלק הקצבה

כיצד נוצרת קצבה: לאורך השנים חוסך העובד ב"כלי קיבול פנסיוניים" שונים. דומה הדבר לבור מים אותו ממלאים במשך זמן רב. בתחילת הדרך  הבור קטן, אך לאט לאט, עם חלוף השנים, הוא גדל  ומעמיק יותר. עם ההגעה לגיל הפרישה מפסיקים למלא את הבור. מחברים אליו צינור ומתחילים לשאוב - בתקווה כי הוא ישרת ויפיק מים שנים רבות. כך גם נוצרת קצבה.  

קצבה מזכה: למיסים אין גבול ואין גיל!... גם פנסיה חייבת במס. "קצבה מזכה" היא השם המקצועי לפנסיה חייבת במס. מרבית החוסכים חוסכים במסגרת הקצבה המזכה. לאורך תקופת חיי החיסכון הם מפקידים לכלי הקיבול הפנסיוניים השונים, כדוגמת קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל או קרנות השתלמות. גם שכיר וגם עצמאי המפקידים כספים זוכים לקבל הטבת מס - שהיא השתתפות המדינה בהטבות מס לחיסכון פנסיוני, בגין ההפקדה לחיסכון זה. ביום שבו החוסך מבקש להתחיל ולקבל קצבה בפורמט המתואר, הוא יהיה חייב בתשלום מס, בכפוף למדרגות המס, הפטורים ונקודות הזיכוי המגיעות לו - כאילו הייתה הקצבה משכורת.

קצבה מוכרת: זו היא פנסיה הפטורה ממס. בדומה לקצבה מזכה - רק שבהפקדה לא היה החוסך זכאי לקבל הטבת מס על ההפקדות של המעסיק ושלו. כך שאם לא היה זכאי להטבת מס לא יחויב במס בעת משיכת הסכום כקצבה חודשית. הקצבה המוכרת הוזכרה לראשונה בתיקון 120 לפקודת מס ההכנסה. בתיקון 120 הוגדרה הקצבה המוכרת ופורטו מקורות ההפקדות שהכירו בקצבה כמוכרת ופטורה ממס. ההפקדות בגין התיקון היו זקיפת מס להכנסת העובד והפקדות של העובד שלא היה זכאי לקבל עליהן הטבת מס. בשנת 2012 הוסיף תיקון 190 למקורות ההפקדות המזכות בקצבה מוכרת גם הפקדות לרכיב פיצויים מעל לתקרה וכספים שיועדו לקצבה ומקורם קופת גמל להשקעה.

מה המשמעות "החוסך לא היה זכאי להטבת מס?" זו בהחלט התניה. אם החוסך לא היה זכאי להטבת המס בעת ההפקדה, כלומר: אם היה זכאי ולא ממש - משמע שכאילו מימש את ההטבה ולא תוכר לו הזכאות לקצבה מוכרת פטורה ממס. התנאי ההכרחי הוא הפקדה בהעדר זכאות, או זכאות חלקית, על מנת שהחוסך יוכל להיות זכאי לפטור על הקצבה.

על מי תחול חובת ההוכחה לקצבה פטורה ממס?: הענקת הפטור אינה מיידית או אוטומטית אלא נדרשת להיות מוכחת על ידי מבקשי הפטור = החוסכים. לשם כך יידרש החוסך להציג בפני מס ההכנסה את המסמכים הנאותים מהמעסיק ומחברת ניהול החיסכון הפנסיוני. בשנים האחרונות ישנה מגמה (בהוראת האוצר) בה הגופים המוסדיים מנגישים ומפשטים, כך שהם מציגים הפרדה בין סכומים לקצבה מזכה לבין קצבה מוכרת.

איחוד: רבים המקרים בהם נוצרו להן "קרחות" של הפקדה המזכות את החוסכים בפנסיה מוכרת פטורה מכל מס. במקרים בהם הפנסיה החודשית הצבורה נמוכה מ 5% מהשכר הממוצע במשק, שהם כ- 500 ש"ח לחודש, לא תקום זכאות לקבל פנסיה חודשית. כך שאם יש לעובד מספר חסכונות בהם חסך לקצבה ייתכן ואם יאוחדו יגיעו לסף המינימום ויותר. אז ניתן לקבל אותם כקצבה מוכרת ממשלם קצבה אחד.

מאיזה גיל ניתן לקבל קצבה מוכרת? החל מגיל 60. כשהקצבה פטורה מכל מס (קרן+רווחים) ללא כל מגבלת תקרה. ניתן לקבל קצבה מוכרת גם לפני גיל 60 במקרה של פרישה מחמת נכות רפואית, של לפחות 75%.

מה הם הסכומים בהם נוצרת קצבה מוכרת? ככלל, בכל מקרה שבו הפקיד העובד באופן שגרתי ורצוף ולא היה זכאים לקבל הטבת מס.

הנה דוגמאות למקרים בהם ישנה היתכנות ליצירת קצבה מוכרת:

א. החל משנת 2017 נקבעה תקרה לשכר לפיצויים בסך 32,000 ש"ח. השכר הקובע הוא השכר בגינו המעסיק מפריש ע"ח פיצויים מידי חודש בחודשו. על ההפקדות העולות על תקרה זו העובד ישלם מס במועד ההפקדה. כמה מס? בכפוף לשכר הברוטו החודשי שלו. המונח המקצועי הוא "שווי למס". כל ההפקדות מעל לתקרה מחויבות ל"היצבע" על ידי החיסכון הפנסיוני, כך שביום שבו החוסך ירצה לקבל קצבה, הוא ידע להבדיל בין השכבות שהופקדו כקצבה מזכה ואלו שהופקדו כקצבה מוכרת.

מה קורה במקרה שבו העובד עבד אצל יותר ממעסיק אחד וסכום הברוטו מסך כל המעסיקים הוא מעל 32,000 ש"ח: האם גם אז ההפקדות מעל לסכום תהינה זכאיות לקבל הכרה כקצבה פטורה? לא!


ב. כספי מוטבים: עמיתי קופות גמל שמקור הכספים בירושה שקבלו, יוכלו להותיר את הכספים כשהם נזילים וחסומים להפקדות חדשות. במידה ויחליטו ליעד את הכספים לקצבה תהא זו פנסיה פטורה מכל מס, כלומר קצבה מוכרת.

ג. כספי פיצויים: כספי פיצויים בהם בוצעה התחשבנות מס בכפוף לאישורים (טופס 161). במידה והחוסך מותיר את הכספים בקופה ובוחר - החל מגיל 60 - לקבל בגינם קצבה, תהא זו קצבה פטורה מכל מס! שוב קצבה מוכרת.

ד. במקרים בהם בחר החוסך להפקיד כספים שהיו ברשותו לאחר ששילם עליהם מס, כמו כספי חסכונות נקיים מכל מס והחליט להפקידם לצרכי קצבה. גם במקרה זה תוכר הקצבה כקצבה מוכרת.

ה. הפקדה חודשית של שכר מבוטח מעל 24,183 ש"ח (נכון לשנת 2017). ממנה לא יזכה העובד להטבות מס. כל סכומי ההפקדה העולה על הסכום המבוטח 24,183 ש"ח ובגינם משולם שוויי מס בקבלת הקצבה - בגין הסכומים המיוחסים להפקדה זו - הקצבה תהא פטורה מכל מס.

ו. הפקדה במעמד עצמאי על רכיבי שכר לא פנסיוני - שכר בגינו לא מופרשות הפרשות פנסיוניות. בשנת 2017 עומדת התקרה על 8,600 שקלים. הפקדה מעל תקרה זו לא תזכה את החוסך בהטבת המס. ביום שבו יבקש ליעד את הכספים האלה לקצבה, תהיה הקצבה פטורה מכל מס.

ז. קופת גמל להשקעה: או "המקל והגזר"... קופת גמל להשקעה פתחה בפני החוסכים אפשרות לחיסכון נזיל וארוך טווח, כך שאם החוסך יבחר לייעד את הכספים בקופת גמל להשקעה לקצבה, תהא זו קצבה מוכרת פטורה ממס.

לסיכום: מי רוצה לשלם מס, שיקום!!! כנראה שאף אחד לא קם. (חוץ ממני!... האמת היא שהייתי רוצה להרוויח מיליון שקל ביום: לפחות חצי מיליון יישארו ברשותי.) מיסים הם לא תמיד השיקול העיקרי. הם מהווים בהחלט חלק מהותי מתכנון המס, אך שיקולים רבים עומדים בפני דור שלם של חוסכים: מימון, השקעות, סיכון, חיסכון, תוחלת חיים, תשואות ועוד פרמטרים רבים.

לדעתי, אם במהלך השנים התאספו סכומים אותם ניתן להמיר לקצבה מוכרת פטורה ממס, כדאי בהחלט לשקול את הדבר. באם החוסכים שוקלים לייצר, בכוונה תחילה, קצבה מוכרת כדאי לבדוק היטב, שוב ושוב. מהלך כזה דומה בדיוק לכל מהלך השקעה אחר – אותם מחויבים החוסכים לבחון מול אלטרנטיבות רבות נוספות, בתכנון תזרים המזומנים בעת פרישה.
 
בהצלחה!

               הרצאה: קצבה פטורה ממס - מי את קצבה מוכרת?

 
רן חובב, מומחה למיסוי ולפרישה ©
 המקצוע שלי הוא הטוב ביותר בעולם. בזכותה של אשתי אני מה שאני


הנתונים הינם למועד כתיבת המאמר. המידע כולל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים/בלתי מעודכנים. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ולא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הכותב לא אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ולא מתחייב כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידיה עושה בו שימוש. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
 
קרדיט תמונות:

Stuart Miles
http://www.freedigitalphotos.net