מיסוי יחיד עיקרי המלצות ועדת טרכטנברג

אבקש לציין כי, אין כל וודאות בהמלצות וועדת טרכטנברג וכי המלצות הוועדה מחייבות בחקיקה.

להלן עיקרי ההמלצה:


 • העלאת שיעור מס הכנסה במדרגות המס העליונה: מדרגות המס העליונה, המתחילה בשיעור של 40,231 ₪ לכל חודש (במחירי 2011 ), תועלה מ 45% הנהוג כיום, רק נציין כי זו הייתה אמורה לרדת לשיעור מס 44% בשנת 2012 והפחתה מודרגת ל-  39% ב- 2016, שיעור המס על הכנסה זו יעמוד על 48% .
   
 • ביטוח לאומי, ביטול הוראת שעה להעלאת תקרת הביטוח לאומי, בעצם קיצור ההוראה בשנה כך שב- 1/1/2012 תקרת ההפרשות לביטוח לאומי ולמס בריאות שווה ל- 5 פעמים מהשכר הממוצע במשק.
   
 • מיסוי רווח הון: העלאה מס 20% ל- 25%. שיעור המס על קבלת דיבידנד בעלי מניות מהותי יועלה
  מ- 25% ל- 30%. יש לשים לב כי העלאת המס על ריבית ורווחי ההון תחייב לפי שיעורי המס המוגדלים יחולו רק על הכנסה שצמחה לאחר העלאת שיעור המס.

   
 • מדרגת מס מיוחדת: בעל הכנסות שנתיות מכלל המקורות עבודה והון של יותר ממיליון שקלים, תחויב
  ב- 2% על ההכנסה שתעלה מעבר לרף שנקבע. התוצאה בעלי הכנסות גבוהות במיוחד מס הכנסה שולי יהיו ברמה של 50% .

תוצאות והשפעות המלצות ועדת טרכטנברג :
 • שיעור המס השולי המרבי 48%.
   
 • כפי הנראה יהיה יתרון מס משמעותי במיסוי רווחי הון של יחידים מול חברות, בתחשיב שיעורי המס נטל המס אצל יחיד הוא 25%, או 30%, גם אם אותו היחיד בעל מניות עיקרי ואילו נטל המס הכולל על רווח הון של חברה בהנחת חלוקה כדיבידנד יעמוד בשנת 2012 לפחות על ובקרוב 44% .
   
 • שיעור המס המרבי 48% על פעילות עסקית.
   
יחיד בעל הכנסות שנתיות מעל 1 מליון ₪ בעל שליטה יהיה שיעור המס 49% .
         
המאמר נכתב ע"י רן חובב מומחה למיסוי ופרישה